09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

معافیت مالیاتی حاصل از صادرات انواع روغن موتور

معافیت مالیاتی حاصل از صادرات انواع روغن موتور

درخصوص تلقي انواع روغن موتور به عنوان کالاي غير نفتي از تاريخ جلسه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۳ شوراي اقتصاد
Adobe Acrobat Document

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۴۱

شماره: ۲۰۰/۹۳/ ۱۲۸
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
پيوست:

بخشنامه
۱۲۸ ۹۳ ۱۴۱ م
مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالياتي
موضوع درخصوص تلقي انواع روغن موتور به عنوان کالاي غير نفتي از تاريخ جلسه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۳ شوراي اقتصاد

جهت دانلود سایر بخشنامه های مرتبط لطفا کلیک کنید

باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص معافيت حاصل از صادرات انواع روغن موتور به آگاهي مي­رساند:

۱- با عنايت به نامه شماره ۵۱۳۹۲ مورخ ۶/۵/۱۳۹۳ معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص مصوبه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۳ شوراي اقتصاد، انواع روغن موتور ازتاريخ مصوبه مذکور از فهرست مصوبه شماره ۴۶۸۸۷/۱۰۰ مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۱ خارج گرديده لذا از تاريخ فوق انواع روغن موتور به عنوان کالاي غير نفتي تلقي مي­گردد.

۲- باتوجه به اينکه براساس بند ۲۰ فهرست موضوع مصوبه شماره ۶۴۸۸۷/۱۰۰ مـــورخ ۱۳/۶/۱۳۹۱ صرفاً انواع روغن موتور به عنوان کالاي نفتي براي برنامه پنجساله پنجم توسعه تلقي گرديده­است لذا انواع روغن موتور از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۰ لغايت ۳۰/۴/۱۳۹۳ به عنوان کالاي نفتي تلقي گرديده و اين حکم شامل ساير انواع روغن از جمله روغن دنده، روغن هيدورليک و روغن پايه  نمي­گردد.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

با ما در ارتباط باشید