کاربرگ صورتهای مالی تلفیقی

تغییر مالکیت
. حسابداری تغییر مالکیت تشریح نحوه حسابدای تحصیل تدریجی شرکت فرعی
اسفند ۹, ۱۳۹۶
سود خالص
فروش سهام شرکت فرعی
اسفند ۹, ۱۳۹۶
حسابداری

حسابداری

کاربرگ صورتهای مالی تلفیقی

با توجه به اینکه درصد سرمایه‌گذای به ۷۰ درصد رسیده است. لذا فرض می‌شود شرکت آرمان بر شرکت هدف کنترل پیدا کرده است. بنابراین از این تاریخ به بعد باید صورتهای مالفی تلفیقی تهیه شود.

تعدیلات تلفیقی

ثبت ۱٫ تخصیص بهای تمام شده سرمایه‌گذاری

تخصیص بهای تمام شده سرمایه‌گذاری جدید نیز همانند مثال ۱ است و موارد زیر باید مورد توجه قرار بگیرد:

  1. سود انباشته قبل از تاریخ تحصیل: این مبلغ به صورت زیر محاسبه می‌‌شود:

  2. ساختمان. برای اینکه ساختمان به ارزش منصفانه گزارش شود، باید تفاوت بین مبلغ دفتری (۳۲۵ر۳) و ارزش منصفانه آن (۰۱۵ر۴) که مساوی ۶۹۰ میلیون ریال است، در کاربرگ صورتهای مالی تلفیقی به حساب ساختمان منظور شود.

    ۳٫ سرقفلی. مبلغ سرقفلی مرحله اول و مرحله دوم به صورت زیر محاسبه شده و مجموع آنها در کاربرگ صورتهای مالی تلفیقی شناسایی و ثبت می‌شود.

  3. سهم اقلیت. سهم اقلیت از ارزش منصفانه خالص دارایی‌های شرکت هدف به شرح مندرج در صفحه بعد محاسبه می‌شود:

  4. مازاد تجدید ارزیابی. همانند مثال قبلی مبلغ مازاد تجدید ارزیابی متناسب با مالکیت قبلی (۱۰ درصد) به شرح زیر محاسبه می‌شود:

با در نظر گرفتن موارد فوق، ثبت‌های تعدیلی شماره ۱ و ۲ به صورت زیر انجام می‌شود:

ثبت ۲: شناسایی هزینه استهلاک سالهای قبل سرقفلی

۲

سود انباشته (۲۰¸۹۹)

۹۵/۴

سرقفلی

۹۵/۴

با فرض اینکه عمر مفید سرقفلی ۲۰ سال فرض شود و با توجه به اینکه یک سال از زمان سرمایه‌گذاری مرحله اول سپری شده است، بنابراین هزینه استهلاک سالهای قبل سرقفلی معادل هزینه استهلاک یک سال آن می‌شود. در ادامه کاربرگ صورتهای مالی تلفیقی گروه آرمان ارائه می‌شود.

تغییر مالکیت با وجود کنترل

در مثال بعدی، حالتی تشریح می‌گردد که سرمایه‌گذاری اولیه شرکت اصلی در شرکت فرعی منجر به ایجاد کنترل می‌گردد و در مرحله دوم سرمایه‌گذاری، صرفاً درصد سرمایه‌گذاری شرکت اصلی در شرکت فرعی افزایش می‌یابد. در حالی که همچنان شرکت اصلی بر شرکت فرعی کنترل دارد.

مثال ۳٫ شرکت ایران در اول فرروردین ۱۳۸۹، ۶۰ درصد سهام شرکت ملت را به مبلغ ۶۰۰ر۲ میلیون ریال خریداری کرده است. مبلغ دفتری و ارزش منصفانه مانده حساب‌های شرکت ملت در این تاریخ به شرح زیر است:

مبلغ سرقفلی در تاریخ تحصیل معادل ۱۱۰ میلیون ریال است که به صورت زیر محاسبه می‌شود:

میلیون ریال

بهای تمام شده سرمایه‌گذاری

۶۰۰ر۲

– سهم از خالص ارزش منصفانه دارایی‌های قابل تشخیص شرکت ملت (۶۰%´۵۰۰ر۴)

(۴۹۰ر۲)

= سرقفلی

۱۱۰

فرض می‌شود عمر مفید سرقفلی ۲۰ سال، عمر مفید باقیمانده تجهیزات ۱۰ سال، و عمر مفید باقیمانده ساختمان ۵ سال است.

کاربرگ صورت‌های مالی تلفیقی

برای تهیه کاربرگ صورتهای مالی تلفیقی در تاریخ تحصیل، تنها ثبت تعدیلی که انجام می‌شود مربوط به تخصیص بهای تمام شده سرمایه‌گذاری است.

ثبت ۱: تخصیص بهای تمام شده سرمایه‌گذاری

۱

سرمایه

۳۴۰ر۲

سود انباشته

۶۶۰ر۱

تجهیزات (خالص)

۱۰۰

ساختمان (خالص)

۵۰

سرقفلی

۱۱۰

سرمایه‌گذاری در شرکت ملت

۶۰۰ر۲

سهم اقلیت (۴۰%´(۵۰+۱۰۰+۶۶۰ر۱+۳۴۰ر۲))

۶۶۰ر۱

کاربرگ ترازنامه تلفیقی شرکت ایران در ادامه ارائه شده است.

در ادامه مثال فرض کنید شرکت ایران در ابتدای سال ۱۳۹۰، ۲۰ درصد دیگر از سهام شرکت ملت را با پرداخت مبلغ ۲۰۰ر۱ میلیون ریال تحصیل نمود. مبلغ دفتری و ارزش منصفانه مانده حساب‌های شرکت ملت در این تاریخ به شرح مندرج در صفحه بعد است:

سرقفلی مربوط به خرید سهام جدید ۱۴۰ میلیون ریال است:

میلیون ریال

بهای تمام شده سرمایه‌گذاری

۲۰۰ر۱

– سهم از خالص ارزش منصفانه دارایی‌های قابل تشخیص شرکت ملت (۲۰%´۳۰۰ر۵)

(۰۶۰ر۱)

= سرقفلی

۱۴۰

کاربرگ صورتهای مالی تلفیقی

با توجه به اینکه صورتهای مالی تلفیقی در تاریخ تحصیل تهیه می‌شود، ثبت‌های تعدیلی به شرح زیر است.

ثبت ۱: تخصیص بهای تمام شده سرمایه‌گذاری

به منظور انجام ثبت تخصیص بهای تمام شده سرمایه‌گذاری در کاربرگهای صورتهای مالی تلفیقی توجه به نکات مندرج در صفحه بعد الزامی است.

۱٫سود انباشته قبل از تاریخ تحصیل. مبلغ سود انباشته‌ای که باید حذف شود به شرح زیر محاسبه می‌شود:

میلیون ریال

سود انباشته در ابتدای سال ۱۳۸۹

۶۶۰ر۱

+ سود تحصیل شده پس از تاریخ تحصیل اولیه

۸۰۰

= سود انباشته در ابتدای سال ۱۳۹۰

۴۶۰ر۲

– سهم شرکت ایران از سود تحصیل شده پس از تاریخ تحصیل اولیه (۶۰%´۸۰۰)

(۴۸۰)

۹۸۰ر۱

  1. دارایی‌ها (به جز سرقفلی). با توجه به اینکه تمام دارایی‌های شرکت ملت (به جز سرقفلی) در صورتهای مالی تلفیقی در تاریخ هر معامله به ارزش منصفانه گزارش می‌شوند، تفاوت ارزش مربوط به دارایی‌ها اعم از موجودی کالا، تجهیزات (خالص) و ساختمان (خالص) که به ترتیب ۶۰، ۳۰۰ و ۱۴۰ میلیون ریال است، شناسایی و در کاربرگ صورتهای مالی تلفیقی ثبت می‌شوند.

  2. سرقفلی. مبلغ سرقفلی مرحله اول ۱۱۰ میلیون ریال و مبلغ سرقفلی مرحله دوم ۱۴۰ میلیون ریال است. بنابراین مبلغ سرقفلی که در کاربرگ صورتهای مالی تلفیقی در حسابها ثبت می‌شود، ۲۵۰ میلیون ریال است. البته استهلاک انباشته مربوط به سرقفلی مرحله اول برای یک سال مساوی ۵/۵(۲۰¸۱۱۰) میلیون ریال است و در ثبت شماره ۲ به حساب سود انباشته منظور می‌شود.

  3. سهم اقلیت. محاسبه سهم اقلیت از خالص دارایی‌های شرکت هدف به صورت مندرج در صفحه بعد انجام می‌شود:

میلیون ریال

سرمایه

۳۴۰/ر۲

+ سود انباشته

۴۶۰ر۲

+ موجودی کالا

۶۰

+ تجهیزات (خالص)

۳۰۰

+ ساختمان (خالص)

۱۴۰

= ارزش منصفانه خالص دارایی‌های شرکت ملت

۳۰۰ر۵

´ درصد مالکیت اقلیت

۲۰%

= سهم اقلیت از ارزش منصفانه خالص دارایی‌های شرکت ملت

۰۶۰ر۱

  1. مازاد تجدید ارزیابی. مبلغ مازاد تجدید ارزیابی تجهیزات (خالص)، ساختمان (خالص)، و موجودی کالا به صورت زیر محاسبه می‌شود:

بر این اساس مبلغ مازاد تجدید ارزیابی که در صورتهای مالی تلفیقی گزارش می‌شود مساوی مجموع سه رقم مبلغ مازاد تجدید ارزیابی تجهیزات (خالص)، ساختمان (خالص)، وموجودی کالا (یعنی ۲۱۰= ۳۶+۱۲۰) است.

۱

سرمایه

۳۴۰ر۲

سود انباشته

۹۸۰ر۱

موجودی کالا

۶۰

تجهیزات (خالص)

۳۰۰

ساختمان (خالص)

۱۴۰

سرقفلی

۲۵۰

سرمایه‌گذاری در شرکت ملت (۲۰۰ر۱+۶۰۰ر۲)

۸۰۰ر۳

سهم اقلیت

۰۶۰ر۱

مازاد تجدید ارزیابی

۲۱۰

ثبت ۲٫ شناسایی هزینه استهلاک سالهای قبل سرقفلی

سود انباشته (۲۰¸۱۱۰)

۵/۵

سرقفلی

۵/۵

کاربرگ ترازنامه تلفیقی گروه شرکت ایران به شرح مندرج در صفحه بعد است:

لازم به یادآوری است که خرید تدریجی سهام ممکن است با مقادیر پایین صورت گیرد. برای مثال ممکن است ۱۰ درصد سهام در چندین مقطع زمانی خریداری شود. در این صورت، محاسبه خالص ارزش منصفانه دارایی‌های قابل تشخیص در هر مرحله خرید جزئی، هزینه بالایی دارد و با منافع حاصل از انجام این کار همخوانی ندارد. لذا بهتر است آخرین مقطع زمانی که مجموع خریدها به یک درصد عمده می‌رسد برای محاسبه سرقفلی ملاک عمل قرار گیرد و از تحصیل هزینه‌های غیرضروری تهیه اطلاعات اجتناب شود.

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.