09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

پذیرش پرداختهای بالاتر از ۵ میلیون تومان توسط سازمان امور مالیاتی


 • پذیرش پرداختهای بالاتر از ۵ میلیون تومان توسط سازمان امور مالیاتی

 • پذیرش پرداختهای بالاتر از ۵ میلیون تومان توسط سازمان امور مالیاتی

 • پذیرش پرداختهای بالاتر از ۵ میلیون تومان توسط سازمان امور مالیاتی

 • پذیرش پرداختهای بالاتر از ۵ میلیون تومان توسط سازمانامور مالیاتی

 • راهکاری برای پذیرش پرداختهای بالاتر از ۵ میلیون تومان توسط سازمان امور مالیاتی

 • اگر میخواهید مخارج انجام شده شرکت مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار

 • گیرد برای پرداختهای بالاتر از ۵ میلیون تومان موارد زیر را انجام دهید:

 • ۱چک صادره را منحصرا” از حساب شرکت و در وجه طرف حساب صادر کنید.
  ۲ازآنجا که حساب بانکی اشخاص حقوقی عمدتا” فاقد کارت جهت انجام عملیات

 • واریز وجه بوده و امکان پرداخت وجه اینترنتی نیز در آنها غیر فعال میباشد همچنین

 • استفاده از امکان کارت مجازی و پرداخت اینترنتی که توسط برخی بانکها ارائه میگردد

 • بسیار دشوار است ؛

 • چک طرف حسابهای دولتی و سازمانهای غیر دولتی مانند :
  سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه ماهانه کارکنان
  سازمان امور مالیاتی بابت مالیات حقوق یا مالیات عملکرد شرکت و
  اداره ارزش افزوده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده فصلی
  و سایر ارگانها ، نهادها و سازمانهای دیگر را دقیقا” با همان مبلغ و در وجه همان

 • سازمان صادر نمائید.

 • اگر آن ارگان فاقد رویه دریافت چک بود یا به هر دلیل از دریافت چک خودداری نمود ،

 • چک را در حساب بانکی تنخواه دار یا صندوقدار شرکت (بهتر است از شرکاء و

 • سهامداران نباشد) نقد نموده و از محل حساب بانکی او بصورت کارت به کارت یا

 • اینترنت بانک پرداخت نمائید.

 • توجه گردد که حساب بانکی تنخواه دار یا صندوقدار شرکت بایستی فقط جهت امور

 • شرکت استفاده شده ،از استفاده تنخواه دار یا صندوقدار از این حساب برای مصارف شخصی جدا” اجتناب شده و گردش آن حساب بانکی عینا” در حسابها منعکس گردد.

 • پذیرش پرداختهای بالاتر از ۵ میلیون تومان توسط سازمان امور مالیاتی

 • ۳در مواردی که مبالغ خیلی بیشتر از۵ میلیون تومان نیست ، تحصیلدار شرکت

 • (در صورت اطمینان) میتواند چک را پشت نویسی و نقد نموده و مبلغ آن را بدون

 • واسطه طی فیش بانکی به حساب مورد نظر واریز نماید.
  ۴از دریافت کننده وجوه رسید دریافت ممهور به مهر و امضاء اخذ شده یا روی برگ

 • پرداخت چک شرکت ، مهر و امضاء دریافت شود.

 • نگهداری رسید دریافت چک یا فیش واریزی یا رسید کارت به کارت یا اینترنت بانک

 • و ضمیمه نمودن به سند حسابداری ضروری است.پذیرش پرداختهای بالاتر از ۵ میلیون

 • تومان توسط سازمان امور مالیاتی

 • ۵مجددا” توصیه میشود که از حسابهای بانکی مدیران، شرکاء و سهامداران به جای

 • حساب بانکی شرکت یا صندوقدار یا تنخواه دار استفاده نگردد
  چك مشتريان در حساب بانكي شركت نقد گردددوهرگز از آن جهت بازپرداخت

 • بدهي استفاده نگرددپذیرش پرداختهای بالاتر از ۵ میلیون تومان توسط سازمان

 • امورمالیاتی خدمات حسابداری 

با ما در ارتباط باشید