لغات کلیدی انگلیسی در حسابداری

3013 واژه طلایی حسابداری فارسی به انگلیسی انگلیسی به فارسی طراح و مجری مجموعه: پورتال یو سی )شما می توانید( نشانی اینترنتی: www.youc.ir پورتال یو سی )شما می توانید( 2 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری مقدمه علم حسابداری مانند هر دانش دیگری روز به روز به رشد خود ادامه می دهد و این شما هستید که باید پا به پای آن حرکت کنید و دائماً در تلاش برای به روز کردن اطلاعات و دانسته های خود باشید. رمز به روز بودن در دنیای علم و دانش نیز آشنایی با زبان انگلیسی و واژگان مهم و تخصصی هر رشته ی تحصیلی است چرا که اکثر متون علمی روز دنیا به زبان انگلیسی منتشر می شوند. فرق استفاده از یک مقاله ی علمی تازه منتشر شده با مقاله ای که مدت ها پس از انتشار توسط شخص دیگری ترجمه می شود و به دست ما می رسد، همانند تفاوت استفاده از نان داغ تازه از تنور بیرون آمده با نان سرد و خشک شده است. به نظر شما کدام یک لذت بخش تر و سودمندتر خواهد بود؟ رشته ی تحصیلی تان هرچه که باشد باید سریعاً خود را به واژه های انگلیسی و تخصصی آن مجهز کنید تا از نیز بتواند در این زمینه به » 3013 واژه طلایی حسابداری « دنیای علم و دانش عقب نمانید. امیدواریم کتاب دانشجویان و علاقمندان علم حسابداری کمک کند. تلاش کرده ایم تا با ترجمه و گردآوری متداول ترین و » 3013 واژه طلایی حسابداری « در کتاب پرکاربردترین لغات و اصطلاحات حسابداری؛ به دانشجویان، علاقمندان و کلیه افرادی که مشغول فراگیری این علم هستند کمک کنیم تا به راحتی نیازهای زبانی خود را مرتفع نموده و دامنه ی واژگان تخصصی خود را به بهترین شکل ممکن گسترش دهند. از انتخاب شما متشکریم. پورتال یو سی )شما می توانید( www.youc.ir پورتال یو سی )شما می توانید( 3 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری انگلیسی به فارسی A Accounting حسابداری Abacus چرتکه Abbreviation اختصار Ability to attract capital توانایی جذب سرمایه Abnormal losses ضایعات غیرعادی Absorption costing هزینه یابی جذبی Account حساب Account form شکل حساب، شکل T Account period دوره مالی Accountancy حرفه ی حسابداری Accountancy bodies سازمان های حسابداری Accountant حسابدار Accounting changes تغییرات حسابداری Accounting cycle چرخه حسابداری Accounting entity شخصیت حسابداری Accounting equation معادله حسابداری Accounting in liquidation حسابداری تصفیه Accounting income سود حسابداری Accounting payable حسابهای پرداختنی Accounting period دوره حسابداری Accounting principles اصول پذیرفته شده حسابداری پورتال یو سی )شما می توانید( 4 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Accounting principles board (APB) هیات اصول حسابداری Accounting receivable حسابهای دریافتنی Accounting system سیستم حسابداری Accrual accounting حسابداری تعهدی Accrual assumption فرض تعهدی Accrual basis مبنای یا روش تعهدی Accrued expenses هزینه های تحقق یافته اما پرداخت نشده Accrued payroll حقوق و دستمزد تحقق یافته اما پرداخت نشده Accumulated depreciation استهلاک انباشته Accumulation جمع آوری، گردآوری، ذخیره Accuracy صحت Acid – test ratio نسبت سریع Acquired تحصیل، خرید Acquisition date تاریخ تحصیل Activity – based costing هزینه یابی بر اساس فعالیت Activity ratio نسبت فعالیت Actual cost هزینه واقعی Actually واقعی Additional investment سرمایه گذاری مجدد Additional paid in capital سرمایه پرداخت شده اضافی Additional tax assessments مازاد مالیات بر دارایی Adequate disclosure افشای کافی Adjusting entry ثبت اصلاحی Administrative expenses هزینه های اداری پورتال یو سی )شما می توانید( 5 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Admission of a new partners ورود شریک جدید Advances from customers پیش دریافت از مشتریان Adverse variance انحراف نامساعد Advertising آگهی، تبلیغات Agency نمایندگی Aggregate demand تقاضای کل Aggregate supply عرضه ی کل Allocate تخصیص دادن Allocation تخصیص هزینه Allowance تخفیف، تفاوت قیمت Allowance for doubtful accounts ذخیره مطالبات مشکوک الوصول Amalgamation of partnership firms ادغام شرکت تضامنی American accounting association (AAA) انجمن حسابداری آمریکا American institute of certified public accountants (AICPA) انجمن حسابداران رسمی آمریکا Amortization of goodwill استهلاک سرقفلی Amortization of intangible assets استهلاک دارایی های نامشهود Analysts تحلیلگران Annual reports گزارش های سالانه Annuity تسلط Anti – dilution ضد تقلیل Appropriation تخصیص Appropriation of retained earnings تخصیص سود انباشته Articles of partnership شرکتنامه شرکت تضامنی پورتال یو سی )شما می توانید( 6 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Artificial person شخصیت حقوقی Assembly مونتاژ Assignment واگذاری، انتقال، تخصیص Associating cause and effect ارتباط علت و معلول Assumptions مفروضات At the market به قیمت روز Audit cycle چرخه حسابرسی Audit trail ردیابی اسناد Audit working papers کاربرگ حسابرسی Auditing حسابرسی Auditing procedures روش های رسیدگی )حسابرسی( Auditors حسابرسان Auditors report گزارش حسابرسان Authorized stock سهام مجاز Autonomous branch شعبه مستقل Autonomous consumption مصرف مستقل Autonomous investment سرمایه گذاری مستقل Average propensity to consume (A.P.C) میل متوسط به مصرف Average propensity to save (A.P.S) میل متوسط به پس انداز B Bad check چک غیر قابل وصول Balance تراز Balance sheet ترازنامه Bank charge کارمزد بانک پورتال یو سی )شما می توانید( 7 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Bank draft حواله بانکی Bank loans وام های بانکی Bank overdraft اضافه برداشت بانکی Bank reconciliation صورت مغایرت بانکی Bankruptcy ورشکستگی Bankruptcy of partnership ورشکستگی شرکت تضامنی Basic accounting concepts مفاهیم اساسی حسابداری Basic earning per share سود اولیه هر سهم Basic financial statements صورت های مالی اساسی Basis بهای تمام شده Basis of experience تجربه Bear راکد Bearer حامل Bearer bond اوراق قرضه بی نام Beginning inventory موجودی کالای اول دوره Benefit منفعت Bill صورتحساب Blank bill برات سفید Blank check چک سفید امضاء Blank cheque چک سفید Block مجموعه Blocked funds وجوه مسدود شده Body of the financial statements متن صورت های مالی Bond اوراق قرضه پورتال یو سی )شما می توانید( 8 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Bonds payable اوراق قرضه پرداختنی Bonus to old partners پاداش به شرکاء قدیم Book – keeper دفتردار Boot سرک نقدی Borrowing استقراض Bought خریداری کردن Branch account حساب شعبه Brand نام و نشان تجاری Break – even point نقطه سر به سر Breakpoint sales فروش سر به سر Brought down مانده نقل به پایین Budget بودجه Budget deficit کسر بودجه Budget surplus مازاد بودجه Buildings ساختمان Business موسسه تجاری، تجاری Business enterprise واحد تجاری Buyer خریدار Buys خریدن C Call capital سرمایه تعهد شده Call date تاریخ بازخرید، زمان خرید Call option اختیار خرید سهام با نرخ معین Call price ارزش بازخرید پورتال یو سی )شما می توانید( 9 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Callable عندالمطالبه، دیداری Callable bonds اوراق قرضه قابل بازخرید قبل از سررسید Callable preferred stock سهام ممتاز قابل بازخرید Capacity variances انحراف ظرفیت Capital account حساب سرمایه Capital assets دارایی های سرمایه ای Capital commitments تعهدات سرمایه ای Capital expenditures مخارج سرمایه ای Capital goods کالای سرمایه ای Capitalized expense هزینه استهلاک Case صندوق Cash موجودی نقد Cash basis مبنا نقدی، روش نقدی Cash discount تخفیف نقدی Cash distribution plan طرح توزیع وجوه نقد Cash dividend سود نقدی سهام Cash equivalents معادل وجه نقد Cash flow جریان وجوه نقد، گردش وجه نقد Cash ratio نسبت نقدینگی Cash sale فروش نقدی Cash yield بازده نقدی Cashier صندوقدار Casualties خسارات ناشی از سوانح طبیعی )تلفات( Catalogue کاتالوگ پورتال یو سی )شما می توانید( 01 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Categorical scale مقیاس طبقه ای Central مرکزی Central acceptable (applicable) accounting principles (GAAP) اصول پذیرفته شده حسابداری Change in accounting estimates تغییر در برآوردهای حسابداری Charge هزینه Chart of accounts فهرست حسابها Check book دسته چک Check collection وصول چک Check stub ته چک Check to bearer چک در وجه حامل Check without provision چک بدون محل Checking account حساب جاری Cheque چک Chronological records ثبت های روزانه به ترتیب تاریخ Claims طلب Classified income statement صورتحساب سود و زیان طبقه بندی شده Classifying طبقه بندی کردن Closely held company شرکت سهامی خاص Closely held corporation شرکت سهامی خاص Closing entries بستن حسابها Closing procedures روش های بستن حسابها Code کد Coding کدگذاری پورتال یو سی )شما می توانید( 00 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Coefficient ضریب Commercial pager اسناد تجارتی Commitments تعهدات Commitments and contingent liabilities تعهدات و بدهی های احتمالی Common denominator مقیاس مشترک Common stock سهام عادی Common stock equivalent معادل سهام عادی Common treatment معامله رایج Company in the process of formation شرکت در شرف تاسیس Comparability قابلیت مقایسه Comparative financial statements صورت های مالی مقایسه ای Compensating تضمینی، متقابل Compensating expenditure مخارج جبران کننده Compensating payment پرداخت جبران کننده Compensation جبران خسارت Compensation expense هزینه تخفیف تشویقی، هزینه جبرانی Compensation package حقوق و سایر مزایا، کل حقوق Compensatory plans طرح اختیار خرید سهام با تخفیف تشویقی Completed contract method روش کار تکمیل شده Complex capital structure ساختار سرمایه پیچیده Compound journal entry ثبت مرکب Computed محاسبه کردن، حساب کردن Concepts مفاهیم Conceptual foundations مبانی نظری پورتال یو سی )شما می توانید( 02 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Conceptual framework چهارچوب نظری Concern واحد تجاری Condensed income statements صورت حساب سود و زیان به شکل فشرده Conservatism محافظه کاری Consignee حق العمل کار Consignment کالای امانی Consignor آمر Consistency رعایت یکنواختی، اصل ثبات رویه Consolidated financial statements صورت های مالی تلفیقی Constant-purchasing-power قدرت خرید ثابت Consumption cooperative company شرکت تعاونی مصرف Consumption expenditure مخارج مصرفی، مصرف Contingent احتمالی Contingent common stock سهام عادی احتمالی Contingent liabilities بدهی های احتمالی Contingent loss زیان احتمالی Continuing operations عملیات مستمر Continuity تداوم فعالیت Continuity assumption فرض تداوم فعالیت Contra account حساب کاهنده Contra items اقلام کاهنده Contributed capital سرمایه پرداخت شده Convention میثاق، قرارداد Conventional قراردادی پورتال یو سی )شما می توانید( 03 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Conversion costs هزینه های تبدیل Convertible securities اوراق بهادار قابل تبدیل Co-operative شرکت تعاونی Co-operative society موسسه تعاونی Corporate charter اساسنامه شرکت Corporation شرکت سهامی Correction of errors اصلاح اشتباهات Correlation coefficient ضریب همبستگی Cost بهای تمام شده Cost – benefit constraint اصل فزونی منافع بر مخارج Cost – volume – profit analysis تحلیل هزینه حجم سود – – Cost accounting حسابداری صنعتی، حسابداری بهای تمام شده Cost allocation تخصیص هزینه Cost behavior رفتار هزینه، تغییر هزینه Cost benefit consideration تجزیه تحلیل نسبت هزینه بر سود Cost center مرکز هزینه Cost driver محرک هزینه، عامل ایجاد کننده هزینه Cost flow assumption فرض گردش هزینه ها Cost flows of inventory گردش اقلام بهای تمام شده موجودی ها Cost object موضوع هزینه Cost of goods sold بهای تمام شده کالای فروش رفته Cost of production report گزارش هزینه تولید Cost of sales بهای تمام شده کالای فروش رفته Cost tracing ردیابی هزینه پورتال یو سی )شما می توانید( 04 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Costing هزینه یابی Costing system سیستم هزینه یابی Credit اعتبار، بستانکار Credit sale فروش نسیه )اعتباری( Credit side سمت بستانکار Creditors اعتبار دهندگان، بستانکاران Cross rate نرخ ارز Cross referencing عطف متقابل Cumulative effect اثر انباشته Cumulative preferred stock سهام ممتاز با سود انباشته Current رایج، جاری Current assets دارایی های جاری Current costs ارزش های جاری Current expenditures هزینه های جاری Current fair value ارزش متعارف جاری Current liabilities بدهی های جاری Current portion of long – term liabilities حصه جاری بدهی های بلند مدت Current ratio نسبت جاری Customer مشتری D Damage آسیب دیدگی Debit side سمت بدهکار Debt بدهی Declining – balance method روش استهلاک مانده نزولی پورتال یو سی )شما می توانید( 05 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Decrease کاهش Deferred tax (deferred charges) مالیات انتقالی به دوره آتی Deficit زیان انباشته Delivery points محل تحویل Demand تقاضا Demand deposit سپرده جاری Demand for money تقاضا برای پول Demand loan وام دیداری Departments دوایر Depends مربوط بودن Deposits in transit سپرده ی در راه Depreciable assets دارایی های استهلاک پذیر Depreciation استهلاک Depreciation base مبنای استهلاک Depreciation expense هزینه استهلاک Depressionary gap شکاف رکودی Detailed income statement صورت حساب سود و زیان به شکل تفصیلی Development پیشرفت، توسعه Diluted E.P.S سود تقلیل یافته هر سهم Diluter تقلیل دهنده Dilution of E.P.S تقلیل سود هر سهم Diluted securities اوراق بهادار تقلیل دهنده Direct cost هزینه مستقیم Direct labor دستمزد مستقیم پورتال یو سی )شما می توانید( 06 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Direct materials cost هزینه مواد مستقیم Direct taxes مالیات های مستقیم Direct test of financial balance آزمون محتوا Direct valuation ارزشیابی مستقیم Direct write – off method روش حذف مستقیم Disclaimer of opinion عدم اظهارنظر )حسابرسی( Disclosure افشای اطلاعات Disclosure principle اصل افشاء Discontinued operating عملیات متوقف شده Discount تخفیف Discount and premium amortization of bonds استهلاک کسر و صرف اوراق قرضه Discount period دوره تخفیف Discount rate نرخ تنزیل Disguised debt بدهی پنهان Dishonored note اسناد نکول شده Disposable income درآمد قابل تصرف Disposal value ارزش اقساط Disposition واگذاری دارایی ها Dissolution and liquidation of a partnership انحلال و تصفیه در شرکت تضامنی Distribute توزیع کردن، تقسیم کردن Distribution income سود قابل توزیع Divide تقسیم کردن Dividend سود سهام Dividend payable سود سهام پرداختنی پورتال یو سی )شما می توانید( 07 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Dividend preferences اولویت های سود سهام Dividends in arrears سود سهام معوق Division of profit and losses تقسیم سود و زیان Document مدرک، سند Donated assets دارایی های اهدایی Donated capital سرمایه اهدایی Double – entry system of accounting سیستم حسابداری دو طرفه Double-entry system سیستم ثبت دو طرفه Doubtful accounts حساب های مشکوک الوصول Drawing برداشت Dual aspect ثبت دو طرفه Due date تاریخ سررسید During construction در حال ساخت During production در حال تولید E Earned کسب شده، تحقق یافته Earned capital حقوق مالی تحصیل شده Earning per share (E.P.S) سود هر سهم Earning potential درآمدهای احتمالی Earning process فرآیند کسب سود Earnings report صورت سود و زیان Economic costs هزینه های اقتصادی Economic income سود اقتصادی Economic obligations تعهدات اقتصادی پورتال یو سی )شما می توانید( 08 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Economic resources منابع اقتصادی Economically اقتصادی Economy اقتصاد Effective اثربخشی Effectiveness اثربخشی Efficiency کارآیی Efficiently بهره ور، موثر، کارآمد Employ استخدام کردن Employees کارمندان End of month پایان دوره Ending inventory موجودی کالای پایان دوره Endogenous variable متغیر درون زا Endorsed پشت نویسی Endorsement ظهر نویسی Engaged in مشغول به کار شدن Enterprise واحد تجاری Entity موسسه، واحد جداگانه Entity – accounting شخصیت حسابداری Environment of accounting محیط حسابداری Equal to مساوی با Equation معادله Equipment تجهیزات Equities بدهی ها و حقوق صاحبان سهام Equity method روش ارزش ویژه پورتال یو سی )شما می توانید( 09 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Equivalent units of production معادل آحاد تکمیل شده Events رویداد Evidence شواهد Executive salaries حقوق مدیران Exercise price قیمت تعیین شده برای خرید سهام Exhibit صورت حساب Exogenous variable متغیر برون زا Expected actual capacity ظرفیت واقعی مورد انتظار Expenditure مخارج Expense هزینه Expense recognition شناخت هزینه Expiration of partnership contract انقضای مدت شرکت Expired cost بهای تمام شده منقضی شده Exports صادرات Expropriation سلب مالکیت Ex-rights بدون حق تقدم External auditor حسابرس مستقل External user استفاده کنندگان برون سازمانی Extraordinary gain سود غیر مترقبه Extraordinary items اقلام غیر مترقبه F Face value ارزش اسمی Factory overhead سربار کارخانه Fair market value ارزش متعارف بازار پورتال یو سی )شما می توانید( 21 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Fair value قیمت عادی )ارزش متعارف، ارزش بازار( Favorable variance انحراف مساعد Feasible امکان پذیر، عملی Fee حق الزحمه، دستمزد Feedback بازخورد Figure رقم Final goods کالاهای نهایی Financial مالی Financial accounting حسابداری مالی Financial accounting information اطلاعات حسابداری مالی Financial activities فعالیت های مالی Financial analysts تحلیلگران مالی Financial condition وضعیت مالی Financial flexibility انعطاف امکانات مالی Financial forecasts پیش بینی های مالی Financial information اطلاعات مالی Financial liquidity نقدینگی مالی Financial position وضعیت مالی Financial reporting گزارشگری مالی Financial state حالت مالی Financial statements صورت های مالی، گزارش های مالی Financial strength قدرت مالی Financing تامین مالی Financing activities فعالیت های تامین مالی پورتال یو سی )شما می توانید( 20 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Finished goods کالای ساخته شده Finished goods inventory موجودی کالای ساخته شده Firm موسسه تجاری First – in, first – out (fifo) اولین صادره از اولین وارده Fiscal period سال مالی Fiscal policy سیاست مالی Fiscal year سال مالی Fixed ثابت Fixed assets دارایی های ثابت Fixed capital method روش سرمایه ثابت Fixed cost هزینه ثابت Flow of cash جریان وجوه نقد، گردش وجه نقد Fluctuating (floating) capital method روش سرمایه متغیر Footnote زیرنویس، یادداشت پیوست Form فرم، ورقه چاپی Format and content شکل و محتوا Fractional share warrants امتیاز پاره سهم Free رایگان، اختیاری Free trade zone منطقه تجارت آزاد Freight – in هزینه حمل به داخل، هزینه حمل کالای خریداری شده Fringe benefits مزایای غیر نقدی Fuel سوخت Full – disclosure principle اصل افشای کامل پورتال یو سی )شما می توانید( 22 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Fully diluted earning per share سود تقلیل یافته هر سهم Fully secured creditors بستانکاران دارای وثیقه کامل Function costs هزینه عملکرد Future benefits منافع آنی G Gain سود غیرعملیاتی Gained سود بردن General journal دفتر روزنامه عمومی General ledger دفتر کل Generally accepted accounting principles اصول پذیرفته شده حسابداری Goods کالا Goods available for sale کالای آماده برای فروش Goodwill سرقفلی Goodwill to old partners سرقفلی به شرکاء قدیم Government expenditure مخارج دولتی Governmental accounting حسابداری دولتی Gross domestic investment (G.D.I) سرمایه گذاری ناخالص داخلی Gross domestic product (G.D.P) تولید ناخالص داخلی Gross income درآمد ناخالص Gross investment سرمایه گذاری ناخالص Gross national expenditure (G.N.E) هزینه ناخالص ملی Gross national income (G.N.I or G.N.Y) درآمد ناخالص ملی Gross national product (G.N.P) تولید ناخالص ملی Gross national product in factor price تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل پورتال یو سی )شما می توانید( 23 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Gross national product in market price تولید ناخالص ملی به قیمت بازار Gross profit سود ناخالص Gross profit on sales سود ناخالص Guaranteed dividend سود تضمین شده Guarantees گارانتی، تضمین H Hire کرایه، اجاره Historical – cost convention اصل بهای تمام شده تاریخی Historical cost system سیستم بهای تمام شده تاریخی Human capital سرمایه انسانی I Ideal capacity ظرفیت ایده آل Idle capacity ظرفیت بلااستفاده If-converted method روش تبدیل مشروط Immaterial بی اهمیت، جزیی Immediate recognition شناخت بلادرنگ Importance اهمیت، نفوذ Imports واردات Imprest cash تنخواه گردان Imprest fund تنخواه گردان In decreasing order of liquidity به ترتیب کاهش نقدینگی Incidental expenses هزینه احتمالی Income درآمد پورتال یو سی )شما می توانید( 24 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Income at full employment اشتغال کامل Income recognition شناخت درآمد Income statement صورتحساب سود و زیان Income summary خلاصه سود و زیان Increase افزایش Increase in capital افزایش در سرمایه Independence استقلال Index شاخص Indirect cost هزینه غیر مستقیم Indirect tax مالیات غیر مستقیم Induced consumption مصرف وابسته Induced investment سرمایه گذاری وابسته Industry peculiarities خصوصیات صنعت Industry ratios نسبت های صنعت Inflation تورم Inflationary gap شکاف تورمی Inflow of cash جریان ورود وجه نقد Information اطلاعات Infrequent items اقلام غیرمستمر Input tax مالیات بر ارزش افزوده Installment sale فروش اقساطی Insurance بیمه Intangible نامشهود Intangible assets دارایی نامشهود پورتال یو سی )شما می توانید( 25 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Interest بهره Interim میان دوره Interim reports گزارش های میان دوره ای Intermediate goods کالاهای واسطه ای Internal auditor حسابرس داخلی Internal control کنترل داخلی Internal events رویدادهای داخلی Internal evidence شواهد داخلی Internal financial reporting گزارشگری مالی داخلی Internal user استفاده کنندگان برون سازمانی International monetary fund (I.M.F) صندوق بین المللی پول Interval scale مقیاس فاصله ای Intrinsic value ارزش ذاتی Inventory موجودی کالا Inventory records مدارک موجودی ها Inventory turnover دفعات گردش کالا Investee سرمایه پذیر Investing activities فعالیت های سرمایه گذاری Investment سرمایه گذاری Invoice صورتحساب، فاکتور فروش Irrelevant نامربوط Issued stock سهام صادر شده J Job cost sheet کارت سفارش کار پورتال یو سی )شما می توانید( 26 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Job costing هزینه یابی سفارش کالا Job order costing هزینه یابی سفارش کالا Joint – stock company شرکت سهامی با مسئولیت محدود Joint costs هزینه های مشترک Joint products محصولات مشترک Joint stock partnership شرکت مختلط سهامی Joint venture سرمایه گذاری مشترک، مشارکت مخصوص Journal دفتر روزنامه Journalizing روزنامه نویسی Judgment قضاوت Just – in – time manufacturing system سیستم تولید به موقع L Labor دستمزد Lapse of stock option انقضای استفاده از اختیار خرید سهام Large stock dividends سود سهام قابل ملاحظه Last – in, first out (lifo) اولین صادره از آخرین وارده Lawyers وکیل، مشاور حقوقی Laying از کار بیکار کردن Ledger دفتر کل Left side سمت چپ Legal قانونی، حقوقی Legal capital سرمایه اسمی، سرمایه قانونی Legal entity شخصیت حقوقی Legal requirements الزامات قانونی پورتال یو سی )شما می توانید( 27 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Legal reserve اندوخته قانونی Legal restrictions محدودیت های قانونی Less کمتر، کوچکتر Leverage اهرم Liabilities بدهی ها Liability under stock appreciation rights بدهی ناشی از افزایش ارزش سهام Limited partner شرکت با مسئولیت محدود Liquid dividends سود سهام تصفیه Liquidation expense هزینه تصفیه Liquidation process فرآیند تصفیه Long – term بلند مدت Long – term debt بدهی بلند مدت Long lived assets دارایی های بلند مدت Loss زیان غیرعملیاتی Loss absorption power درجه توانایی جذب زیان Loss on expiration of stock warrant زیان ناشی از انقضاء گواهینامه حق خرید سهام Loss per share (L.P.S) زیان هر سهم Lower of cost or market (L.C.M) اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار Lump مجموع M Macroeconomic models الگوهای اقتصاد کلان Main product محصول اصلی Main store اداره مرکزی Major assumptions فرض های اساسی پورتال یو سی )شما می توانید( 28 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Management accounting حسابداری مدیریت Management accounting information اطلاعات حسابداری مدیریت Managerial accounting حسابداری مدیریت Managers مدیران Manual accounting system سیستم حسابداری دستی Manual systems سیستم های دستی Manufacturing cost هزینه ساخت، هزینه تولید Manufacturing enterprise موسسه تولیدی Marginal propensity to consume (M.P.C) میل نهایی به مصرف Marginal propensity to import (M.P.M) میل نهایی به واردات Marginal propensity to invest (M.P.I) میل نهایی به سرمایه گذاری Marginal propensity to save (M.P.S) میل نهایی به پس انداز Market بازار Marketing بازاریابی Marketing cost هزینه بازاریابی Matching تطابق هزینه با درآمد، اصل تطابق Matching concept مفهوم تطابق یا مقابله هزینه ها با درآمدها Matching principle اصل تطابق هزینه ها با درآمد Material مواد Materiality اهمیت Materiality principle اصل اهمیت Mathematical errors اشتباهات ریاضی و محاسباتی Maturity value ارزش سررسید Mean میانگین پورتال یو سی )شما می توانید( 29 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Mean deviation انحراف از میانگین Mean return بازده مورد انتظار Measurability قابلیت اندازه گیری Measurement اندازه گیری، سنجش Median میانه Merchandise کالای تجاری Merchandise inventory موجودی کالا Merchandising enterprise موسسه بازرگانی Microeconomics اقتصاد خرد Minority interest حقوق اقلیت Miscellaneous expense هزینه متفرقه Modified treasury stock method روش تعدیل شده سهام خزانه Monetary پولی Monetary assets دارایی های پولی Monetary policy سیاست پولی Money market بازار مالی Monopolistic competition رقابت انحصاری Mortgage رهن، وثیقه Moving weighted average میانگین موزون و متحرک Multiple – step income statement format صورتحساب سود و زیان به شکل چند مرحله ای Multiple bases of allocation تسهیم سود بر مبناهای متعدد Multiplier effect ضریب تکاثر N Nature of partnerships ماهیت شرکت تضامنی پورتال یو سی )شما می توانید( 31 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Negative good will سرقفلی منفی Net خالص Net assets خالص دارایی ها Net domestic product (N.D.P) تولید خالص ملی Net exports خالص صادرات Net income from factor payments abroad خالص درآمد عوامل تولید از خارج Net income or loss سود یا زیان خالص Net investment سرمایه گذاری خالص Net loss زیان خالص Net national income (N.I or N.N.Y) درآمد خالص ملی Net profit سود خالص Net profit ratio نسبت سود به فروش Net purchase خرید خالص Net realizable value ارزش خالص بازیافتنی Net sales فروش خالص Net worth ارزش ویژه Neutrality بی طرفی No par value بدون ارزش اسمی Nominal account حساب موقت Nominal national income درآمد ملی اسمی Nominal scale مقیاس اسمی Non – operating income سود غیر عملیاتی Non cash asset دارایی غیر نقد Non compensatory plans طرح اختیار خرید سهام بدون تخفیف تشویقی پورتال یو سی )شما می توانید( 30 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Non cumulative preferred stock سهام ممتاز بدون سود انباشته Non homogeneous events رویدادهای ناهمگن Non operating gain and loss سود و زیان غیرعملیاتی Non par common stock سهام عادی بدون ارزش اسمی Non participating preferred stock سهام ممتاز بدون مشارکت در کل سود Non public company شرکت سهامی خاص Non public enterprise شرکت سهامی خاص Noncurrent assets دارائی های غیرجاری Noncurrent liabilities بدهی های غیرجاری Nonmonetary exchanges مبادلات غیر پولی Nonmonetary items اقلام غیر پولی Nonrelevant information اطلاعات نامربوط Normal capacity ظرفیت عادی Normal losses ضایعات عادی Normal lost units ضایعات عادی Normal operating cycle چرخه عملیات عادی Normal shrinkage ضایعات عادی Notes of the financial statements یادداشت های همراه صورت های مالی Notes payable اسناد پرداختنی Notes receivable اسناد دریافتنی O Objectivity واقعیت، عینیت Obsolescence نابابی Obsolescence of assets نابابی دارایی ها پورتال یو سی )شما می توانید( 32 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Office supplies ملزومات دفتری Offsetting cost with revenue تهاتر درآمد با بهای تمام شده On account به صورت نسیه Operating عملیاتی Operating activities فعالیت های عملیاتی Operating expenses هزینه های عملیاتی Operating income سود عملیاتی Operating loss زیان عملیاتی Operational assets دارایی های عملیاتی Opportunity cost هزینه فرصت از دست رفته Option contract اختیار معامله، قرارداد اختیاری Ordinal scale مقیاس ترتیبی Original cost بهای تمام شده اولیه، هزینه اولیه Original selling price قیمت اولیه فروش Others assets سایر دارایی ها Outflow of cash جریان خروج وجه نقد Outstanding checks چک های معوق Outstanding stock سهام در دست سهامداران Overapplied factory overhead اضافه جذب سربار Overdraft اضافه برداشت Overhead سربار Overstate بالای قیمت واقعی Owe بدهکار بودن Owners مالکان، صاحبان پورتال یو سی )شما می توانید( 33 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Owners (stockholders) equity حقوق صاحبان سرمایه )سهام( Owner’s equity حقوق صاحبان سهام Ownership مالکیت Ownership rights حقوق مالکیت P Paid پرداختن Parent company شرکت اصلی Parenthetical notes یادداشت های درون پرانتزی Pareto optimum کارآیی پارتو Participating preferred stock سهام ممتاز مشارکت در کل سود Partner شریک Partners marketing contribution شرکای طرفین مشارکت Partnerships شرکت تضامنی Patents حق اختراع Payment schedule جدول پرداخت Payout ratio نسبت پراخت سود سهام Percentage-of-completion method روش درصد پیشرفت کار Period cost هزینه دوره Periodic ادواری Periodic inventory روش ثبت ادواری موجودی کالا Periodic inventory system سیستم ادواری کالا Periodic stock – taking انبارگردانی ادواری Permanent accounts حساب های دایمی Permit پروانه، جواز، اجازه دادن پورتال یو سی )شما می توانید( 34 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Perpetual ثبت دایمی Perpetual inventory ثبت دایمی موجودی کالا Perpetual inventory system روش ثبت دایمی موجودی کالا Perpetual system سیستم دایمی کالا Personal account حساب برداشت Personal income درآمد شخصی Petty cash fund تنخواه گردان Physical count شمارش عینی )موجودی ها( Physical flow of inventory گردش فیزیکی موجودی ها Planning برنامه ریزی Plant assets دارایی ثابت Pooling of interests اتحاد منافع Population جامعه آماری Portion حصه Possible charges مخارج احتمالی Possible loss زیان احتمالی Post dated check چک وعده دار Post-closing trial balance تراز آزمایشی اختتامیه Potential احتمالی، بالقوه Potentially dilutive تقلیل بالقوه Practical capacity ظرفیت عملی Preferred stock سهام ممتاز Premium صرف Prepaid expenses پیش پرداخت هزینه پورتال یو سی )شما می توانید( 35 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Present value ارزش فعلی President رئیس، مدیرعامل Price قیمت Price earning (P/E) ratio نسبت قیمت به سود Price index شاخص قیمت Price level سطح قیمت Price list فهرست قیمت ها Pricing تعیین قیمت Primary اولیه Primary earning per share سود اولیه هر سهم Prime cost بهای اولیه Principles وصول Prior period adjustments اصلاحات مربوط به دوره های قبل Private خصوصی Probability احتمال Process فرآیند Process cost system سیستم هزینه یابی مرحله ای Product cost هزینه محصول Production محصول Production cost center مرکز تولید Productivity بهره وری Professional judgment قضاوت حرفه ای و تخصصی Profit سود Profit and loss summary خلاصه سود و زیان پورتال یو سی )شما می توانید( 36 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Profitability سودآوری Profit-directed activities فعالیت های انتفاعی Proper disclosure افشای مناسب Property اموال Property tax عوارض، مالیات بر دارایی Property-plant, and equipment اموال، ماشین آلات و تجهیزات Proportional liability partnership شرکت نسبی Proposed dividend سود پیشنهادی Proprietorship واحد تجاری متعلق به یک فرد )موسسه فردی( Provision ذخیره Public عمومی Public corporation شرکت سهامی عام Publicly held company شرکت سهامی عام Purchase خرید Purchase discount تخفیف نقدی خرید Purchase invoices فاکتور خرید Purchase return and allowance برگشت از خرید و تخفیفات Put option اختیار فروش سهام Q Qualitative characteristics of financial information ویژگی ها یا خصوصیات کیفی اطلاعات مالی Quick ratio نسبت سریع Quotas سهمیه R پورتال یو سی )شما می توانید( 37 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Random تصادفی Range دامنه تغییر Ratio نسبت Ratio scale مقیاس نسبی Real account حساب دایمی Real insolvency توقف کامل Real national income درآمد ملی واقعی Receipt رسید، دریافت وجه Receivables turnover متوسط وصول مطالبات Recording ثبت Redeemable bonds اوراق قرضه قابل بازخرید Reduction کاهش Reference book دفتر مرجع Related party transaction معامله با اشخاص وابسته Relative نسبی Relevance مربوط بودن Relevant information اطلاعات مربوط Relevant range دامنه مربوط Reliability قابلیت اتکاء Reliable evidence شواهد قابل اتکاء Rent اجاره Rent expense هزینه اجاره Reorganization تجدید سازمان Repair and maintenance تعمیر و نگهداشت پورتال یو سی )شما می توانید( 38 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Replacement cost ارزش جایگزینی Report form فرم گزارشی، گزارش گونه Reporting گزارش Representation تاییدیه مدیریت Required reserve ratio نسبت سپرده قانونی Resale فروش مجدد Reserve اندوخته Resource منبع Responsibility accounting حسابداری سنجش مسئولیت Restriction محدودیت Results of operations نتایج عملیات Retail method روش خرده فروشی Retailer خرده فروش Retailing خرده فروشی Retained earning سود انباشته Retirement of a partner خروج شریک از شرکت تضامنی Retirement of treasury stock ابطال سهام خزانه Return of investment برگشت از سرمایه گذاری، سود سهام تصفیه Revaluation of assets and liabilities تجدید ارزیابی بدهی ها و دارایی ها Revenue درآمد Revenue realization principle اصل تحقق درآمد Revenue recognition شناخت درآمد Right side سمت راست Risk assessment ارزیابی مخاطره پورتال یو سی )شما می توانید( 39 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Rules قواعد S Safety stock موجودی ایمنی Salaries expense هزینه حقوق Salary حقوق Sale فروش Sales commission کمیسیون فروش Sales discount تخفیف نقدی فروش Sales on credit فروش نسیه Sales rate ضریب فروش Sales return برگشت از فروش Sales return and allowances برگشت از فروش و تخفیفات Sales revenue درآمد فروش Sales ticket فاکتور فروش Salvage value ارزش اقساط Saving deposit سپرده پس انداز Scale مقیاس Scale and unit of measurement مقیاس و واحد اندازه گیری Scaling مقیاس بندی Scarcity کمیابی Schedule of safety payment to partners جدول پرداخت به شرکاء به طور مطمئن Script dividends سود سهام تعهد شده Secret reserve اندوخته پنهان Sell فروختن پورتال یو سی )شما می توانید( 41 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Seller فروشنده Selling expenses هزینه های فروش Selling price قیمت فروش Selling shares فروش سهام Semi variable cost هزینه نیمه متغیر Separate accounting entity تفکیک شخصیت حسابداری Separate entity تفکیک شخصیت، شخصیت جداگانه Separate entity assumption فرض تفکیک شخصیت Services خدمات Services firms موسسات خدماتی Share سهم Share option اختیار معامله سهام Shipping حمل و نقل Short cut method روش انجام آزمون سریع Significant accounting policies اهم رویه های حسابداری Simple capital structure ساختار سرمایه ساده Single – step income statement format solvency صورتحساب سود و زیان به شکل یک مرحله ای Small stock dividends سود سهام غیر قابل ملاحظه Source documents مدارک اولیه Sources of working capital منابع سرمایه در گردش Specific identification شناسایی ویژه Speculation سفته بازی Spend صرف کردن، پرداخت کردن Stagflation رکود تورمی پورتال یو سی )شما می توانید( 40 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Stagnation رکود Standard deviation انحراف استاندارد Stated value ارزش ثبت شده، ارزش تعیین شده، ارزش اعلام شده Statement صورتحساب Statement of cash flows صورت جریان وجوه نقد Statement of changes in financial position صورت تغییرات در وضعیت مالی Statement of financial position صورت وضعیت مالی )ترازنامه( Statement of owner’s equity صورتحساب حقوق صاحبان سهام Statement of retained earnings صورت سود و زیان انباشته Statement of source and application of funds صورت منابع و مصارف وجوه Statistics آمار Stock appreciation rights مزایای ناشی از افزایش ارزش سهام Stock bonus and award plan واگذاری سهام به عنوان پاداش Stock company شرکت سهامی Stock dividends سود سهمی Stock dividends distributable سود سهمی قابل توزیع Stock exchanges بورس، بازار سهام Stock option اختیار خرید سهام Stock out فقدان موجودی Stock rights حق تقدم خرید سهام Stock room انبار Stock splits تجزیه سهام Stock subscriptions سهام تعهد شده، سهام پذیره نویسی شده پورتال یو سی )شما می توانید( 42 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Stock warrant گواهینامه خرید سهام Stockholders سهامدار Stockholders equity حقوق صاحبان سهام Straight – line method روش خط مستقیم Structural factors عوامل ساختاری Structure of financial statements ساختار صورت های مالی Subsequent events after balance date رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه Subsidiary company شرکت فرعی Subsidiary ledger دفتر معین Substance over form رجحان محتوا بر شکل Substantive test آزمون محتوا Sum of the years digits method روش مجموع سنوات Summarizing خلاصه Supplementary information اطلاعات مکمل Suppliers فروشندگان Supplies expense هزینه ملزومات Supply of money عرضه پول Swap معاوضه System سیستم Systematic and rational allocation تخصیص سیستماتیک و معقول T Tag برچسب Taking of inventory انبارگردانی Tangible مشهود پورتال یو سی )شما می توانید( 43 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Tangible asset دارایی مشهود Target population جامعه هدف Tariff تعرفه Tax مالیات Tax deferred مالیات پرداختنی Tax rate نرخ مالیات Taxable income سود مشمول مالیات Taxes receivable مالیات دریافتنی Taxing offices ماموران مالیاتی Temporary accounts حساب های موقت Term اصطلاح Theory in practice تئوری در عمل Theory in use تئوری در عمل Time period دوره مالی Time period assumption فرض دوره مالی Time value of money ارزش زمانی پول Timeliness به موقع بودن Timely information اطلاعات به موقع Timing of cash flow زمانبندی گردش وجوه نقد Total expense جمع هزینه Total quality management مدیریت کیفیت فراگیر Tracing ردیابی Trade تجاری Trade discount تخفیف تجاری پورتال یو سی )شما می توانید( 44 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Trade marks علائم تجاری Trade name نام و نشان تجاری Trade reference معرف Trade terms شرایط فروش Trading enterprise موسسه تجاری، بازرگانی Transaction رویداد مالی، فعالیت مالی، معامله Transfer payments پرداخت های انتقالی Translate تبدیل Transportation – in هزینه حمل کالای خریداری شده Transportation – out هزینه حمل کالای فروخته شده Transposition جا به جا نوشتن اعداد Treasury stock سهام خزانه Treatment معامله Trial balance تراز آزمایشی Typical fixed plans طرح های ثابت U Unavoidable cost هزینه اجتناب ناپذیر Uncertainty ابهام Undepreciable assets دارایی های استهلاک ناپذیر Underabsorbed overhead سربار جذب نشده Understandability قابل فهم بودن Understate زیر قیمت واقعی Uniformity همسانی رویه ها Unincorporated businesses واحد های تجاری غیر سهامی پورتال یو سی )شما می توانید( 45 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Unions اتحادیه Unit – of – measure assumption فرض واحد اندازه گیری Unit price قیمت هر واحد محصول Unrealized gain سود تحقق نیافته Unrealized loss زیان تحقق نیافته Unsecured creditors بستانکاران عادی بدون وثیقه Unusual items اقلام غیرعادی Unusual nature ماهیت غیرعادی Usage مصرف Usage rate ضریب مصرف Useful سودمند Useful life عمر مفید Usefulness سودمندی User کاربران، استفاده کنندگان Users of financial information استفاده کنندگان اطلاعات مالی Utility مطلوبیت، سود، فایده V Validate قابل اتکاء Valuation ارزشیابی Valuation of inventories ارزشیابی موجودی ها Value added ارزش افزوده Value chain زنجیره ارزش Value for money audit حسابرسی عملیاتی Variable cost هزینه متغیر پورتال یو سی )شما می توانید( 46 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Variables متغیر Variance واریانس Velocity سرعت گردش پول Vendor فروشنده Venture asset account حساب دارایی مشارکت Verifiability قابلیت اثبات و تایید Volume variance انحراف حجم Voucher index سندرسی Vouching سندرسی W Waiting time زمان بلا استفاده Warehouse انبار Warehouse receipt رسید انبار Wasting assets دارایی های نقصان پذیر Watered stock سهام رقیق Weighted – average میانگین موزون Wholesaler عمده فروش Wholesaling عمده فروشی Windfall gains and losses سود یا زیان غیر مترقبه Withdrawal برداشت Withholding tax مالیات تکلیفی Work in process inventory موجودی کالای در جریان ساخت Work unit معیار سنجش Working capital سرمایه در گردش پورتال یو سی )شما می توانید( 47 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Worksheet کاربرگ Y Yield بازده Yield to redemption سود یا زیان غیر عملیاتی بازخرید سهام Z Zero – based budgeting بودجه بندی بر مبنای صفر Zero tax bracket درآمد معاف از مالیات پورتال یو سی )شما می توانید( 48 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری فارسی به انگلیسی الف Retirement of treasury stock ابطال سهام خزانه Uncertainty ابهام Pooling of interests اتحاد منافع Unions اتحادیه Cumulative effect اثر انباشته Effective اثربخشی Effectiveness اثربخشی Rent اجاره Probability احتمال Contingent احتمالی Potential احتمالی، بالقوه Abbreviation اختصار Stock option اختیار خرید سهام Call option اختیار خرید سهام با نرخ معین Put option اختیار فروش سهام Share option اختیار معامله سهام Option contract اختیار معامله، قرارداد اختیاری Amalgamation of partnership firms ادغام شرکت تضامنی Periodic ادواری Associating cause and effect ارتباط علت و معلول Face value ارزش اسمی Value added ارزش افزوده Disposal value ارزش اقساط پورتال یو سی )شما می توانید( 49 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Salvage value ارزش اقساط Call price ارزش بازخرید Stated value ارزش ثبت شده، ارزش تعیین شده، ارزش اعلام شده Replacement cost ارزش جایگزینی Net realizable value ارزش خالص بازیافتنی Intrinsic value ارزش ذاتی Time value of money ارزش زمانی پول Maturity value ارزش سررسید Present value ارزش فعلی Fair market value ارزش متعارف بازار Current fair value ارزش متعارف جاری Current costs ارزش های جاری Net worth ارزش ویژه Valuation ارزشیابی Direct valuation ارزشیابی مستقیم Valuation of inventories ارزشیابی موجودی ها Risk assessment ارزیابی مخاطره Laying از کار بیکار کردن Corporate charter اساسنامه شرکت Employ استخدام کردن Users of financial information استفاده کنندگان اطلاعات مالی External user استفاده کنندگان برون سازمانی Internal user استفاده کنندگان برون سازمانی Borrowing استقراض Independence استقلال Depreciation استهلاک پورتال یو سی )شما می توانید( 51 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Accumulated depreciation استهلاک انباشته Amortization of intangible assets استهلاک دارایی های نامشهود Amortization of goodwill استهلاک سرقفلی Discount and premium amortization of bonds استهلاک کسر و صرف اوراق قرضه Notes payable اسناد پرداختنی Notes receivable اسناد دریافتنی Dishonored note اسناد نکول شده Mathematical errors اشتباهات ریاضی و محاسباتی Income at full employment اشتغال کامل Term اصطلاح Disclosure principle اصل افشاء Full – disclosure principle اصل افشای کامل Materiality principle اصل اهمیت Historical – cost convention اصل بهای تمام شده تاریخی Revenue realization principle اصل تحقق درآمد Matching principle اصل تطابق هزینه ها با درآمد Cost – benefit constraint اصل فزونی منافع بر مخارج Correction of errors اصلاح اشتباهات Prior period adjustments اصلاحات مربوط به دوره های قبل Accounting principles اصول پذیرفته شده حسابداری Central acceptable (applicable) accounting principles (GAAP) اصول پذیرفته شده حسابداری Generally accepted accounting principles اصول پذیرفته شده حسابداری Overdraft اضافه برداشت Bank overdraft اضافه برداشت بانکی Overapplied factory overhead اضافه جذب سربار Information اطلاعات پورتال یو سی )شما می توانید( 50 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Timely information اطلاعات به موقع Financial accounting information اطلاعات حسابداری مالی Management accounting information اطلاعات حسابداری مدیریت Financial information اطلاعات مالی Relevant information اطلاعات مربوط Supplementary information اطلاعات مکمل Creditors اعتبار دهندگان، بستانکاران Credit اعتبار، بستانکار Increase افزایش Increase in capital افزایش در سرمایه Disclosure افشای اطلاعات Adequate disclosure افشای کافی Proper disclosure افشای مناسب Economy اقتصاد Microeconomics اقتصاد خرد Economically اقتصادی Lower of cost or market (L.C.M) اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار Extraordinary items اقلام غیر مترقبه Nonmonetary items اقلام غیر پولی Unusual items اقلام غیر عادی Infrequent items اقلام غیر مستمر Contra items اقلام کاهنده Legal requirements الزامات قانونی Macroeconomic models الگوهای اقتصاد کلان Fractional share warrants امتیاز پاره سهم Feasible امکان پذیر، عملی Property اموال پورتال یو سی )شما می توانید( 52 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Property-plant, and equipment اموال، ماشین آلات و تجهیزات Stock room انبار Warehouse انبار Taking of inventory انبارگردانی Periodic stock – taking انبارگردانی ادواری American institute of certified public accountants (AICPA) انجمن حسابداران رسمی آمریکا American accounting association (AAA) انجمن حسابداری آمریکا Mean deviation انحراف از میانگین Standard deviation انحراف استاندارد Capacity variances انحراف ظرفیت Favorable variance انحراف مساعد Adverse variance انحراف نامساعد Dissolution and liquidation of a partnership انحلال و تصفیه در شرکت تضامنی Measurement اندازه گیری، سنجش Reserve اندوخته Secret reserve اندوخته پنهان Legal reserve اندوخته قانونی Financial flexibility انعطاف امکانات مالی Lapse of stock option انقضای استفاده از اختیار خرید سهام Expiration of partnership contract انقضای مدت شرکت Leverage اهرم Significant accounting policies اهم رویه های حسابداری Materiality اهمیت Importance اهمیت، نفوذ Diluted securities اوراق بهادار تقلیل دهنده Convertible securities اوراق بهادار قابل تبدیل پورتال یو سی )شما می توانید( 53 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Bond اوراق قرضه Bearer bond اوراق قرضه بی نام Bonds payable اوراق قرضه پرداختنی Redeemable bonds اوراق قرضه قابل بازخرید Callable bonds اوراق قرضه قابل بازخرید قبل از سررسید Dividend preferences اولویت های سود سهام First – in, first – out (fifo) اولین صادره از اولین وارده Last – in, first out (lifo) اولین صادره از آخرین وارده Primary اولیه Direct test of financial balance آزمون محتوا Substantive test آزمون محتوا Damage آسیب دیدگی Advertising آگهی، تبلیغات Statistics آمار ب Market بازار Money market بازار مالی Marketing بازاریابی Feedback بازخورد Yield بازده Mean return بازده مورد انتظار Cash yield بازده نقدی Overstate بالای قیمت واقعی Owe بدهکار بودن Debt بدهی Long – term debt بدهی بلند مدت پورتال یو سی )شما می توانید( 54 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Disguised debt بدهی پنهان Liability under stock appreciation rights بدهی ناشی از افزایش ارزش سهام Contingent liabilities بدهی های احتمالی Current liabilities بدهی های جاری Liabilities بدهی ها Equities بدهی ها و حقوق صاحبان سهام Noncurrent liabilities بدهی های غیرجاری No par value بدون ارزش اسمی Ex-rights بدون حق تقدم Blank bill برات سفید Tag برچسب Drawing برداشت Withdrawal برداشت Purchase return and allowance برگشت از خرید و تخفیفات Return of investment برگشت از سرمایه گذاری، سود سهام تصفیه Sales return برگشت از فروش Sales return and allowances برگشت از فروش و تخفیفات Fully secured creditors بستانکاران دارای وثیقه کامل Unsecured creditors بستانکاران عادی بدون وثیقه Closing entries بستن حساب ها Long – term بلند مدت In decreasing order of liquidity به ترتیب کاهش نقدینگی On account به صورت نسیه At the market به قیمت روز Timeliness به موقع بودن Prime cost بهای اولیه Basis بهای تمام شده پورتال یو سی )شما می توانید( 55 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Cost بهای تمام شده Original cost بهای تمام شده اولیه، هزینه اولیه Cost of goods sold بهای تمام شده کالای فروش رفته Cost of sales بهای تمام شده کالای فروش رفته Costs of goods sold بهای تمام شده کالای فروش رفته Expired cost بهای تمام شده منقضی شده Interest بهره Efficiently بهره ور، موثر، کارآمد Productivity بهره وری Budget بودجه Zero – based budgeting بودجه بندی بر مبنای صفر Stock exchanges بورس، بازار سهام Immaterial بی اهمیت، جزیی Neutrality بی طرفی Insurance بیمه پ Bonus to old partners پاداش به شرکاء قدیم End of month پایان دوره Compensating payment پرداخت جبران کننده Transfer payments پرداخت های انتقالی Paid پرداختن Permit پروانه، جواز، اجازه دادن Endorsed پشت نویسی Monetary پولی Financial forecasts پیش بینی های مالی Prepaid expenses پیش پرداخت هزینه پورتال یو سی )شما می توانید( 56 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Advances from customers پیش دریافت از مشتریان Development پیشرفت، توسعه ت Theory in practice تئوری در عمل Theory in use تئوری در عمل Call date تاریخ بازخرید، زمان خرید Acquisition date تاریخ تحصیل Due date تاریخ سررسید Financing تامین مالی Representation تاییدیه مدیریت Translate تبدیل Trade تجاری Revaluation of assets and liabilities تجدید ارزیابی بدهی ها و دارایی ها Reorganization تجدید سازمان Basis of experience تجربه Cost benefit consideration تجزیه تحلیل نسبت هزینه بر سود Stock splits تجزیه سهام Equipment تجهیزات Acquired تحصیل، خرید Cost – volume – profit analysis تحلیل هزینه حجم سود – – Analysts تحلیلگران Financial analysts تحلیلگران مالی Appropriation تخصیص Allocate تخصیص دادن Appropriation of retained earnings تخصیص سود انباشته Systematic and rational allocation تخصیص سیستماتیک و معقول پورتال یو سی )شما می توانید( 57 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Allocation تخصیص هزینه Cost allocation تخصیص هزینه Discount تخفیف Trade discount تخفیف تجاری Cash discount تخفیف نقدی Purchase discount تخفیف نقدی خرید Sales discount تخفیف نقدی فروش Allowance تخفیف، تفاوت قیمت Continuity تداوم فعالیت Balance تراز Trial balance تراز آزمایشی Post-closing trial balance تراز آزمایشی اختتامیه Balance sheet ترازنامه Annuity تسلط Multiple bases of allocation تسهیم سود بر مبناهای متعدد Random تصادفی Compensating تضمینی، متقابل Matching تطابق هزینه با درآمد، اصل تطابق Tariff تعرفه Repair and maintenance تعمیر و نگهداشت Commitments تعهدات Economic obligations تعهدات اقتصادی Capital commitments تعهدات سرمایه ای Commitments and contingent liabilities تعهدات و بدهی های احتمالی Pricing تعیین قیمت Change in accounting estimates تغییر در برآوردهای حسابداری Accounting changes تغییرات حسابداری پورتال یو سی )شما می توانید( 58 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Separate accounting entity تفکیک شخصیت حسابداری Separate entity تفکیک شخصیت، شخصیت جداگانه Demand تقاضا Demand for money تقاضا برای پول Aggregate demand تقاضای کل Division of profit and losses تقسیم سود و زیان Divide تقسیم کردن Potentially dilutive تقلیل بالقوه Diluter تقلیل دهنده Dilution of E.P.S تقلیل سود هر سهم Imprest cash تنخواه گردان Imprest fund تنخواه گردان Petty cash fund تنخواه گردان Check stubs ته چک Offsetting cost with revenue تهاتر درآمد با بهای تمام شده Ability to attract capital توانایی جذب سرمایه Inflation تورم Distribute توزیع کردن، تقسیم کردن Real insolvency توقف کامل Net domestic product (N.D.P) تولید خالص ملی Gross domestic product (G.D.P) تولید ناخالص داخلی Gross national product (G.N.P) تولید ناخالص ملی Gross national product in market price تولید ناخالص ملی به قیمت بازار Gross national product in factor price تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل ث Fixed ثابت پورتال یو سی )شما می توانید( 59 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Recording ثبت Adjusting entry ثبت اصلاحی Perpetual inventory ثبت دایمی موجودی کالا Perpetual ثبت دایمی Dual aspect ثبت دو طرفه Compound journal entry ثبت مرکب Chronological records ثبت های روزانه به ترتیب تاریخ ج Transposition جا به جا نوشتن اعداد Population جامعه آماری Target population جامعه هدف Compensation جبران خسارت Payment schedule جدول پرداخت Schedule of safety payment to partners جدول پرداخت به شرکاء به طور مطمئن Outflow of cash جریان خروج وجه نقد Cash flow جریان وجوه نقد، گردش وجه نقد Flow of cash جریان وجوه نقد، گردش وجه نقد Inflow of cash جریان ورود وجه نقد Accumulation جمع آوری، گردآوری، ذخیره Total expense جمع هزینه چ Abacus چرتکه Accounting cycle چرخه حسابداری Audit cycle چرخه حسابرسی Normal operating cycle چرخه عملیات عادی Cheque چک پورتال یو سی )شما می توانید( 61 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Blank cheque چک سفید Outstanding checks چک های معوق Conceptual framework چهارچوب نظری ح Financial state حالت مالی Bearer حامل Accountancy حرفه ی حسابداری Account حساب Personal account حساب برداشت Venture asset account حساب دارایی مشارکت Real account حساب دایمی Capital account حساب سرمایه Contra account حساب کاهنده Nominal account حساب موقت Permanent accounts حساب های دایمی Doubtful accounts حساب های مشکوک الوصول Temporary accounts حساب های موقت Accountant حسابدار Accounting حسابداری Accounting in liquidation حسابداری تصفیه Accrual accounting حسابداری تعهدی Governmental accounting حسابداری دولتی Cost accounting حسابداری صنعتی، حسابداری بهای تمام شده Financial accounting حسابداری مالی Management accounting حسابداری مدیریت Managerial accounting حسابداری مدیریت پورتال یو سی )شما می توانید( 60 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Auditors حسابرسان Auditing حسابرسی Value for money audit حسابرسی عملیاتی Accounting payable حسابهای پرداختنی Accounting receivable حسابهای دریافتنی Portion حصه Current portion of long – term liabilities حصه جاری بدهی های بلند مدت Patents حق اختراع Fee حق الزحمه، دستمزد Stock rights حق تقدم خرید سهام Salary حقوق Minority interest حقوق اقلیت Owners (stockholders) equity حقوق صاحبان سرمایه )سهام( Owner’s equity حقوق صاحبان سهام Stockholders equity حقوق صاحبان سهام Ownership rights حقوق مالکیت Earned capital حقوق مالی تحصیل شده Executive salaries حقوق مدیران Accrued payroll حقوق و دستمزد تحقق یافته اما پرداخت نشده Compensation package حقوق و سایر مزایا، کل حقوق Shipping حمل و نقل خ Net خالص Net assets خالص دارایی ها Net income from factor payments abroad خالص درآمد عوامل تولید از خارج Net exports خالص صادرات پورتال یو سی )شما می توانید( 62 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Services خدمات Retailer خرده فروش Retailing خرده فروشی Retirement of a partner خروج شریک از شرکت تضامنی Purchase خرید Net purchase خرید خالص Buyer خریدار Bought خریداری کردن Buys خریدن Casualties خسارات ناشی از سوانح طبیعی )تلفات( Private خصوصی Industry peculiarities خصوصیات صنعت Summarizing خلاصه Income summary خلاصه سود و زیان Profit and loss summary خلاصه سود و زیان د Noncurrent assets دارایی های غیرجاری Plant assets دارایی ثابت Non cash asset دارایی غیر نقد Intangible assets دارایی نامشهود Depreciable assets دارایی های استهلاک پذیر Undepreciable assets دارایی های استهلاک ناپذیر Donated assets دارایی های اهدایی Long lived assets دارایی های بلند مدت Monetary assets دارایی های پولی Fixed assets دارایی های ثابت پورتال یو سی )شما می توانید( 63 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Current assets دارایی های جاری Capital assets دارایی های سرمایه ای Wasting assets دارایی های نقصان پذیر Operational assets دارایی های عملیاتی Tangible asset داریی مشهود Range دامنه تغییر Relevant range دامنه مربوط During production در حال تولید During construction در حال ساخت Income درآمد Revenue درآمد Net national income (N.I or N.N.Y) درآمد خالص ملی Personal income درآمد شخصی Sales revenue درآمد فروش Disposable income درآمد قابل تصرف Zero tax bracket درآمد معاف از مالیات Nominal national income درآمد ملی اسمی Real national income درآمد ملی واقعی Gross income درآمد ناخالص Gross national income (G.N.I or G.N.Y) درآمد ناخالص ملی Earning potential درآمدهای احتمالی Loss absorption power درجه توانایی جذب زیان Labor دستمزد Direct labor دستمزد مستقیم Journal دفتر روزنامه General journal دفتر روزنامه عمومی General ledger دفتر کل پورتال یو سی )شما می توانید( 64 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Ledger دفتر کل Reference book دفتر مرجع Subsidiary ledger دفتر معین Book – keeper دفتردار Inventory turnover دفعات گردش کالا Discount period دوره تخفیف Accounting period دوره حسابداری Account period دوره مالی Time period دوره مالی ذ Provision ذخیره Allowance for doubtful accounts ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ر President رئیس، مدیرعامل Bear راکد Current رایج، جاری Free رایگان، اختیاری Substance over form رجحان محتوا بر شکل Tracing ردیابی Audit trail ردیابی اسناد Cost tracing ردیابی هزینه Warehouse receipt رسید انبار Receipt رسید، دریافت وجه Consistency رعایت یکنواختی، اصل ثبات رویه Cost behavior رفتار هزینه، تغییر هزینه Monopolistic competition رقابت انحصاری پورتال یو سی )شما می توانید( 65 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Figure رقم Stagnation رکود Stagflation رکود تورمی Mortgage رهن، وثیقه Journalizing روزنامه نویسی Equity method روش ارزش ویژه Declining – balance method روش استهلاک مانده نزولی Short cut method روش انجام آزمون سریع If-converted method روش تبدیل مشروط Modified treasury stock method روش تعدیل شده سهام خزانه Periodic inventory روش ثبت ادواری موجودی کالا Perpetual inventory system روش ثبت دایمی موجودی کالا Direct write – off method روش حذف مستقیم Retail method روش خرده فروشی Straight – line method روش خط مستقیم Percentage-of-completion method روش درصد پیشرفت کار Fixed capital method روش سرمایه ثابت Fluctuating (floating) capital method روش سرمایه متغیر Completed contract method روش کار تکمیل شده Completed contract method روش کار تکمیل شده Sum of the years digits method روش مجموع سنوات Closing procedures روش های بستن حسابها Auditing procedures روش های رسیدگی )حسابرسی( Events رویداد Transaction رویداد مالی، فعالیت مالی، معامله Subsequent events after balance date رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه Internal events رویدادهای داخلی پورتال یو سی )شما می توانید( 66 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Non homogeneous events رویدادهای ناهمگن ز Waiting time زمان بلا استفاده Timing of cash flow زمانبندی گردش وجوه نقد Value chain زنجیره ارزش Contingent loss زیان احتمالی Possible loss زیان احتمالی Deficit زیان انباشته Unrealized loss زیان تحقق نیافته Net loss زیان خالص Operating loss زیان عملیاتی Loss زیان غیرعملیاتی Loss on expiration of stock warrant زیان ناشی از انقضاء گواهینامه حق خرید سهام Loss per share (L.P.S) زیان هر سهم Understate زیر قیمت واقعی Footnote زیرنویس، یادداشت پیوست س Complex capital structure ساختار سرمایه پیچیده Simple capital structure ساختار سرمایه ساده Structure of financial statements ساختار صورت های مالی Buildings ساختمان Accountancy bodies سازمان های حسابداری Fiscal period سال مالی Fiscal year سال مالی Others assets سایر دارایی ها Saving deposit سپرده پس انداز پورتال یو سی )شما می توانید( 67 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Demand deposit سپرده جاری Deposits in transit سپرده ی در راه Overhead سربار Underabsorbed overhead سربار جذب نشده Factory overhead سربار کارخانه Velocity سرعت گردش پول Goodwill سرقفلی Goodwill to old partners سرقفلی به شرکاء قدیم Negative good will سرقفلی منفی Boot سرک نقدی Legal capital سرمایه اسمی، سرمایه قانونی Human capital سرمایه انسانی Donated capital سرمایه اهدایی Investee سرمایه پذیر Contributed capital سرمایه پرداخت شده Additional paid in capital سرمایه پرداخت شده اضافی Call capital سرمایه تعهد شده Working capital سرمایه در گردش Investment سرمایه گذاری Net investment سرمایه گذاری خالص Additional investment سرمایه گذاری مجدد Autonomous investment سرمایه گذاری مستقل Joint venture سرمایه گذاری مشترک، مشارکت مخصوص Gross investment سرمایه گذاری ناخالص Gross domestic investment (G.D.I) سرمایه گذاری ناخالص داخلی Induced investment سرمایه گذاری وابسته Price level سطح قیمت پورتال یو سی )شما می توانید( 68 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Speculation سفته بازی Expropriation سلب مالکیت Debit side سمت بدهکار Credit side سمت بستانکار Left side سمت چپ Right side سمت راست Voucher index سندرسی Vouching سندرسی Stock subscriptions سهام تعهد شده، سهام پذیره نویسی شده Treasury stock سهام خزانه Outstanding stock سهام در دست سهامداران Watered stock سهام رقیق Issued stock سهام صادر شده Common stock سهام عادی Contingent common stock سهام عادی احتمالی Non par common stock سهام عادی بدون ارزش اسمی Authorized stock سهام مجاز Preferred stock سهام ممتاز Cumulative preferred stock سهام ممتاز با سود انباشته Non cumulative preferred stock سهام ممتاز بدون سود انباشته Non participating preferred stock سهام ممتاز بدون مشارکت در کل سود Callable preferred stock سهام ممتاز قابل بازخرید Participating preferred stock سهام ممتاز مشارکت در کل سود Stockholders سهامدار Share سهم Quotas سهمیه Fuel سوخت پورتال یو سی )شما می توانید( 69 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Profit سود Economic income سود اقتصادی Retained earning سود انباشته Basic earning per share سود اولیه هر سهم Primary earning per share سود اولیه هر سهم Gained سود بردن Proposed dividend سود پیشنهادی Unrealized gain سود تحقق نیافته Guaranteed dividend سود تضمین شده Diluted E.P.S سود تقلیل یافته هر سهم Fully diluted earning per share سود تقلیل یافته هر سهم Accounting income سود حسابداری Net profit سود خالص Dividend سود سهام Dividend payable سود سهام پرداختنی Liquid dividends سود سهام تصفیه Script dividends سود سهام تعهد شده Small stock dividends سود سهام غیر قابل ملاحظه Large stock dividends سود سهام قابل ملاحظه Dividends in arrears سود سهام معوق Stock dividends سود سهمی Stock dividends distributable سود سهمی قابل توزیع Operating income سود عملیاتی Non – operating income سود غیر عملیاتی Extraordinary gain سود غیر مترقبه Gain سود غیر عملیاتی Distribution income سود قابل توزیع پورتال یو سی )شما می توانید( 71 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Taxable income سود مشمول مالیات Gross profit سود ناخالص Gross profit on sales سود ناخالص Cash dividend سود نقدی سهام Earning per share (E.P.S) سود هر سهم Earnings per share سود هر سهم Non operating gain and loss سود و زیان غیر عملیاتی Net income or loss سود یا زیان خالص Yield to redemption سود یا زیان غیر عملیاتی بازخرید سهام Windfall gains and losses سود یا زیان غیر مترقبه Profitability سودآوری Useful سودمند Usefulness سودمندی Monetary policy سیاست پولی Fiscal policy سیاست مالی System سیستم Periodic inventory system سیستم ادواری کالا Historical cost system سیستم بهای تمام شده تاریخی Just – in – time manufacturing system سیستم تولید به موقع Double-entry system سیستم ثبت دو طرفه Accounting system سیستم حسابداری Manual accounting system سیستم حسابداری دستی Double – entry system of accounting سیستم حسابداری دو طرفه Perpetual system سیستم دایمی کالا Costing system سیستم هزینه یابی Process cost system سیستم هزینه یابی مرحله ای Manual systems سیستم های دستی پورتال یو سی )شما می توانید( 70 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری ش Index شاخص Price index شاخص قیمت Accounting entity شخصیت حسابداری Entity – accounting شخصیت حسابداری Artificial person شخصیت حقوقی Legal entity شخصیت حقوقی Trade terms شرایط فروش Partners marketing contribution شرکای طرفین مشارکت Parent company شرکت اصلی Limited partner شرکت با مسئولیت محدود Partnerships شرکت تضامنی Co-operative شرکت تعاونی Consumption cooperative company شرکت تعاونی مصرف Company in the process of formation شرکت در شرف تاسیس Corporation شرکت سهامی Stock company شرکت سهامی Joint – stock company شرکت سهامی با مسئولیت محدود Closely held company شرکت سهامی خاص Closely held corporation شرکت سهامی خاص Non public company شرکت سهامی خاص Non public enterprise شرکت سهامی خاص Public corporation شرکت سهامی عام Publicly held company شرکت سهامی عام Subsidiary company شرکت فرعی Joint stock partnership شرکت مختلط سهامی پورتال یو سی )شما می توانید( 72 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Proportional liability partnership شرکت نسبی Articles of partnership شرکتنامه شرکت تضامنی Partner شریک Inflationary gap شکاف تورمی Depressionary gap شکاف رکودی Account form شکل حساب، شکل T Format and content شکل و محتوا Physical count شمارش عینی )موجودی ها( Immediate recognition شناخت بلادرنگ Income recognition شناخت درآمد Revenue recognition شناخت درآمد Expense recognition شناخت هزینه Specific identification شناسایی ویژه Evidence شواهد Internal evidence شواهد داخلی Reliable evidence شواهد قابل اتکاء ص Exports صادرات Accuracy صحت Premium صرف Spend صرف کردن، پرداخت کردن Case صندوق International monetary fund (I.M.F) صندوق بین المللی پول Cashier صندوقدار Statement of changes in financial position صورت تغییرات در وضعیت مالی Statement of cash flows صورت جریان وجوه نقد پورتال یو سی )شما می توانید( 73 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Exhibit صورت حساب Detailed income statement صورتحساب سود و زیان به شکل تفصیلی Multiple – step income statement format صورتحساب سود و زیان به شکل چند مرحله ای Condensed income statements صورتحساب سود و زیان به شکل فشرده Single – step income statement format solvency صورتحساب سود و زیان به شکل یک مرحله ای Earnings report صورت سود و زیان Statement of retained earnings صورت سود و زیان انباشته Bank reconciliation صورت مغایرت بانکی Statement of source and application of funds صورت منابع و مصارف وجوه Basic financial statements صورت های مالی اساسی Consolidated financial statements صورت های مالی تلفیقی Comparative financial statements صورت های مالی مقایسه ای Statement of financial position صورت وضعیت مالی )ترازنامه( Bill صورتحساب Statement صورتحساب Statement of owner’s equity صورتحساب حقوق صاحبان سهام Income statement صورتحساب سود و زیان Classified income statement صورتحساب سود و زیان طبقه بندی شده Invoice صورتحساب، فاکتور فروش Financial statements صورت های مالی، گزارش های مالی ض Normal lost units ضایعات عادی Anti – dilution ضد تقلیل Coefficient ضریب Multiplier effect ضریب تکاثر Sales rate ضریب فروش پورتال یو سی )شما می توانید( 74 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Usage rate ضریب مصرف Correlation coefficient ضریب همبستگی ط Classifying طبقه بندی کردن Compensatory plans طرح اختیار خرید سهام با تخفیف تشویقی Non compensatory plans طرح اختیار خرید سهام بدون تخفیف تشویقی Cash distribution plan طرح توزیع وجوه نقد Typical fixed plans طرح های ثابت Claims طلب ظ Endorsement ظهر نویسی ع Disclaimer of opinion عدم اظهارنظر )حسابرسی( Supply of money عرضه پول Aggregate supply عرضه ی کل Cross referencing عطف متقابل Trade marks علائم تجاری Wholesaler عمده فروش Wholesaling عمده فروشی Useful life عمر مفید Discontinued operating عملیات متوقف شده Continuing operations عملیات مستمر Operating عملیاتی Public عمومی Callable عندالمطالبه، دیداری پورتال یو سی )شما می توانید( 75 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Property tax عوارض، مالیات بر دارایی Structural factors عوامل ساختاری ف Purchase invoices فاکتور خرید Sales ticket فاکتور فروش Earning process فرآیند کسب سود Process فرآیند Liquidation process فرآیند تصفیه Continuity assumption فرض استمرار فعالیت Accrual assumption فرض تعهدی Separate entity assumption فرض تفکیک شخصیت Time period assumption فرض دوره مالی Cost flow assumption فرض گردش هزینه ها Major assumptions فرض های اساسی Unit – of – measure assumption فرض واحد اندازه گیری Report form فرم گزارشی، گزارش گونه Form فرم، ورقه چاپی Sell فروختن Sale فروش Net sales فروش خالص Breakpoint sales فروش سر به سر Selling shares فروش سهام Resale فروش مجدد Sales on credit فروش نسیه Credit sale فروش نسیه )اعتباری( Cash sale فروش نقدی پورتال یو سی )شما می توانید( 76 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Suppliers فروشندگان Seller فروشنده Vendor فروشنده Profit-directed activities فعالیت های انتفاعی Financing activities فعالیت های تامین مالی Investing activities فعالیت های سرمایه گذاری Operating activities فعالیت های عملیاتی Financial activities فعالیت های مالی Stock out فقدان موجودی Chart of accounts فهرست حساب ها Price list فهرست قیمت ها ق Validate قابل اتکاء Understandability قابل فهم بودن Reliability قابلیت اتکاء Verifiability قابلیت اثبات و تایید Measurability قابلیت اندازه گیری Comparability قابلیت مقایسه Legal قانونی، حقوقی Constant-purchasing-power قدرت خرید ثابت Financial strength قدرت مالی Conventional قراردادی Judgment قضاوت Professional judgment قضاوت حرفه ای و تخصصی Rules قواعد Price قیمت پورتال یو سی )شما می توانید( 77 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Original selling price قیمت اولیه فروش Exercise price قیمت تعیین شده برای خرید سهام Fair value قیمت عادی )ارزش متعارف، ارزش بازار( Selling price قیمت فروش Unit price قیمت هر واحد محصول ک Catalogue کاتالوگ Efficiency کارآیی Pareto optimum کارایی پارتو User کاربران، استفاده کنندگان Worksheet کاربرگ Audit working papers کاربرگ حسابرسی Job cost sheet کارت سفارش کار Bank charge کارمزد بانک Employees کارمندان Goods کالا Final goods کالاهای نهایی Intermediate goods کالاهای واسطه ای Goods available for sale کالای آماده برای فروش Merchandise کالای تجاری Finished goods کالای ساخته شده Capital goods کالای سرمایه ای Decrease کاهش Reduction کاهش Code کد Coding کدگذاری پورتال یو سی )شما می توانید( 78 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Hire کرایه، اجاره Earned کسب شده، تحقق یافته Budget deficit کسر بودجه Less کمتر، کوچکتر Scarcity کمیابی Sales commission کمیسیون فروش Internal control کنترل داخلی گ Guarantees گارانتی، تضمین Cost flows of inventory گردش اقلام بهای تمام شده موجودی ها Physical flow of inventory گردش فیزیکی موجودی ها Reporting گزارش Auditors report گزارش حسابرسان Annual reports گزارش های سالانه Interim reports گزارش های میان دوره ای Cost of production report گزارش هزینه تولید Financial reporting گزارشگری مالی Internal financial reporting گزارشگری مالی داخلی Stock warrant گواهینامه خرید سهام م Budget surplus مازاد بودجه Additional tax assessments مازاد مالیات بر دارایی Owners مالکان، صاحبان Ownership مالکیت Financial مالی Tax مالیات پورتال یو سی )شما می توانید( 79 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Deferred tax (deferred charges) مالیات انتقالی به دوره آتی Input tax مالیات بر ارزش افزوده Tax deferred مالیات پرداختنی Withholding tax مالیات تکلیفی Taxes receivable مالیات دریافتنی Indirect tax مالیات غیر مستقیم Direct taxes مالیات های مستقیم Taxing offices ماموران مالیاتی Brought down مانده نقل به پایین Nature of partnerships ماهیت شرکت تضامنی Unusual nature ماهیت غیر عادی Nonmonetary exchanges مبادلات غیر پولی Conceptual foundations مبانی نظری Cash basis مبنا نقدی، روش نقدی Depreciation base مبنای استهلاک Accrual basis مبنای یا روش تعهدی Variables متغیر Exogenous variable متغیر برون زا Endogenous variable متغیر درو ن زا Body of the financial statements متن صورت های مالی Receivables turnover متوسط وصول مطالبات Lump مجموع Block مجموعه Computed محاسبه کردن، حساب کردن Conservatism محافظه کاری Restriction محدودیت Legal restrictions محدودیت های قانونی پورتال یو سی )شما می توانید( 81 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Cost driver محرک هزینه، عامل ایجاد کننده هزینه Production محصول Main product محصول اصلی Joint products محصولات مشترک Delivery points محل تحویل Environment of accounting محیط حسابداری Expenditure مخارج Possible charges مخارج احتمالی Compensating expenditure مخارج جبران کننده Government expenditure مخارج دولتی Capital expenditures مخارج سرمایه ای Consumption expenditure مخارج مصرفی، مصرف Source documents مدارک اولیه Inventory records مدارک موجودی ها Document مدرک، سند Managers مدیران Total quality management مدیریت کیفیت فراگیر Depends مربوط بودن Relevance مربوط بودن Production cost center مرکز تولید Cost center مرکز هزینه Central مرکزی Fringe benefits مزایای غیر نقدی Stock appreciation rights مزایای ناشی از افزایش ارزش سهام Equal to مساوی با Customer مشتری Engaged in مشغول به کار شدن پورتال یو سی )شما می توانید( 80 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Tangible مشهود Usage مصرف Autonomous consumption مصرف مستقل Induced consumption مصرف وابسته Utility مطلوبیت، سود، فایده Equivalent units of production معادل آحاد تکمیل شده Common stock equivalent معادل سهام عادی Cash equivalents معادل وجه نقد Equation معادله Accounting equation معادله حسابداری Treatment معامله Related party transaction معامله با اشخاص وابسته Common treatment معامله رایج Swap معاوضه Trade reference معرف Work unit معیار سنجش Concepts مفاهیم Basic accounting concepts مفاهیم اساسی حسابداری Assumptions مفروضات Matching concept مفهوم تطابق یا مقابله هزینه ها با درآمدها Scale مقیاس Nominal scale مقیاس اسمی Scaling مقیاس بندی Ordinal scale مقیاس ترتیبی Categorical scale مقیاس طبقه ای Interval scale مقیاس فاصله ای Common denominator مقیاس مشترک پورتال یو سی )شما می توانید( 82 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Ratio scale مقیاس نسبی Scale and unit of measurement مقیاس و واحد اندازه گیری Office supplies ملزومات دفتری Economic resources منابع اقتصادی Sources of working capital منابع سرمایه در گردش Future benefits منافع آنی Resource منبع Free trade zone منطقه تجارت آزاد Benefit منفعت Material مواد Safety stock موجودی ایمنی Inventory موجودی کالا Merchandise inventory موجودی کالا Beginning inventory موجودی کالای اول دوره Ending inventory موجودی کالای پایان دوره Work in process inventory موجودی کالای در جریان ساخت Finished goods inventory موجودی کالای ساخته شده Cash موجودی نقد Merchandising enterprise موسسه بازرگانی Firm موسسه تجاری Trading enterprise موسسه تجاری، بازرگانی Business موسسه تجاری، تجاری Co-operative society موسسه تعاونی Manufacturing enterprise موسسه تولیدی Entity موسسه، واحد جداگانه Cost object موضوع هزینه Assembly مونتاژ پورتال یو سی )شما می توانید( 83 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Interim میان دوره Mean میانگین Weighted – average میانگین موزون Moving weighted average میانگین موزون و متحرک Median میانه Convention میثاق، قرارداد Average propensity to save (A.P.S) میل متوسط به پس انداز Average propensity to consume (A.P.C) میل متوسط به مصرف Marginal propensity to save (M.P.S) میل نهایی به پس انداز Marginal propensity to invest (M.P.I) میل نهایی به سرمایه گذاری Marginal propensity to consume (M.P.C) میل نهایی به مصرف Marginal propensity to import (M.P.M) میل نهایی به واردات ن Obsolescence نابابی Obsolescence of assets نابابی دارایی ها Brand نام و نشان تجاری Trade name نام و نشان تجاری Irrelevant نامربوط Intangible نامشهود Results of operations نتایج عملیات Cross rate نرخ ارز Discount rate نرخ تنزیل Tax rate نرخ مالیات Ratio نسبت Payout ratio نسبت پراخت سود سهام Current ratio نسبت جاری پورتال یو سی )شما می توانید( 84 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Required reserve ratio نسبت سپرده قانونی Acid – test ratio نسبت سریع Quick ratio نسبت سریع Net profit ratio نسبت سود به فروش Activity ratio نسبت فعالیت Price earning (P/E) ratio نسبت قیمت به سود Cash ratio نسبت نقدینگی Industry ratios نسبت های صنعت Relative نسبی Financial liquidity نقدینگی مالی Break – even point نقطه سر به سر Agency نمایندگی ه Charge هزینه Expense هزینه Rent expense هزینه اجاره Unavoidable cost هزینه اجتناب ناپذیر Incidental expenses هزینه احتمالی Capitalized expense هزینه استهلاک Depreciation expense هزینه استهلاک Marketing cost هزینه بازاریابی Compensation expense هزینه تخفیف تشویقی، هزینه جبرانی Liquidation expense هزینه تصفیه Fixed cost هزینه ثابت Salaries expense هزینه حقوق Freight – in هزینه حمل به داخل، هزینه حمل کالای خریداری پورتال یو سی )شما می توانید( 85 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری شده Transportation – in هزینه حمل کالای خریداری شده Transportation – out هزینه حمل کالای فروخته شده Period cost هزینه دوره Manufacturing cost هزینه ساخت، هزینه تولید Function costs هزینه عملکرد Indirect cost هزینه غیر مستقیم Opportunity cost هزینه فرصت از دست رفته Variable cost هزینه متغیر Miscellaneous expense هزینه متفرقه Product cost هزینه محصول Direct cost هزینه مستقیم Supplies expense هزینه ملزومات Direct materials cost هزینه مواد مستقیم Gross national expenditure (G.N.E) هزینه ناخالص ملی Semi variable cost هزینه نیمه متغیر Administrative expenses هزینه های اداری Economic costs هزینه های اقتصادی Conversion costs هزینه های تبدیل Accrued expenses هزینه های تحقق یافته اما پرداخت نشده Current expenditures هزینه های جاری Operating expenses هزینه های عملیاتی Selling expenses هزینه های فروش Joint costs هزینه های مشترک Actual cost هزینه واقعی Costing هزینه یابی Activity – based costing هزینه یابی بر اساس فعالیت پورتال یو سی )شما می توانید( 86 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Absorption costing هزینه یابی جذبی Job costing هزینه یابی سفارش کالا Job order costing هزینه یابی سفارش کالا Uniformity همسانی رویه ها Accounting principles board (APB) هیات اصول حسابداری و Business enterprise واحد تجاری Concern واحد تجاری Enterprise واحد تجاری Proprietorship واحد تجاری متعلق به یک فرد )موسسه فردی( Unincorporated businesses واحد های تجاری غیر سهامی Imports واردات Variance واریانس Actually واقعی Objectivity واقعیت، عینیت Disposition واگذاری دارایی ها Stock bonus and award plan واگذاری سهام به عنوان پاداش Assignment واگذاری، انتقال، تخصیص Demand loan وام دیداری Bank loans وام های بانکی Blocked funds وجوه مسدود شده Bankruptcy ورشکستگی Bankruptcy of partnership ورشکستگی شرکت تضامنی Admission of a new partners ورود شریک جدید Principles وصول Financial condition وضعیت مالی پورتال یو سی )شما می توانید( 87 www.youc.ir 1301 واژه طلایی حسابداری Financial position وضعیت مالی Lawyers وکیل، مشاور حقوقی Qualitative characteristics of financial information ویژگی ها یا خصوصیات کیفی اطلاعات مالی ی Parenthetical notes یادداشت های درون پرانتزی Notes of the financial statements یادداشت های همراه صورت های مالی پایان موفق باشید و به توانایی های خود کم بها ندهید… واحد آموزش یو سی