09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

لغات کلیدی انگلیسی در حسابداری

لغات-کلیدی-انگلیسی-در-حسابداری واژه طلایی حسابداری» را به دو شکل فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی در واقع لغات پرکاربرد در همه فصلهای حسابداری می باشد

لغت انگلیسی علامت اختصاری لغت فارسی
Accelerated Depreciation Methods (روش مجموع سنوات و روش مانده نزولی) روشهای شتابدار استهلاک
Accounting Cycle چرخه حسابداری
Accounts Payable حسابهای پرداختنی
Accounts Receivable حسابهای دریافتنی
Accrual Basis مبنای تعهدی
Accumulated Depreciation استهلاک انباشته
Accumulated Income Statement صورت سود و زیان جامع
Activity Based Costing A.B.C هزینه یابی بر اساس فعالیت
Adjusting Entry ثبت اصلاحی
Administrative Expense هزینه اداری
Advance Payment Prepaid پیش پرداخت
Affiliated (شرکت های) وابسته
Aging Receivables تجزیه سنی مطالبات
All-Inclusive Approach رویکرد شمول کلی
Allowance Method روش ذخیره گرفتن
Allowance to Reduce Inventory ذخیره کاهش ارزش موجودیها
American Institute of Certified Public Accountants AICPA انجمن حسابداران رسمی آمریکا
Amortization استهلاک داراییهای نامشهود
Amortization of Intangible Assets استهلاک داراییهای نامشهود
Annuity سالواره
Appropriated Retained Income سود انباشته تخصیص یافته
Asset-liability Approach رویکرد دارایی – بدهی
Association of Chartered Certified Accountants ACCA انجمن حسابداران رسمی خبره (انگلستان)
Assumptions of Accounting مفروضات حسابداری
Average Cost Method روش میانگین
Balance مانده ، تراز
Balance of an Account مانده یک حساب
Balance Remaining مانده مستهلک نشده
Bank draft حواله بین بانکی
Bank loan وام بانکی
Bank Reconciliation صورت مغایرت بانکی
Bank Transfer انتقال پول از بانکی به بانک دیگر
Banknote اسکناس
Bankrupt ورشکسته شدن
Bankruptcy Petition اعلام ورشکستگی
Barred مسدود؛بلوکه
Bearer Bonds Bearer=حامل اوراق قرضه بی نام
Betterments مخارج بهسازی دارایی ثابت
Bid bond Bid=پیشنهاد مناقصه/مزایده ضمانتنامه شرکت در مناقصه/ مزایده ؛ وجه التزام
Blance sheet ترازنامه
Bond اوراق قرضه
Bond Premium صرف اوراق قرضه
Bonds Issued at a Discount انتشار اوراق به کسر
Bonds Issued at a Premium انتشار اوراق به صرف
Bonds Issued at par Value انتشار اوراق به ارزش اسمی
Book Value ارش دفتری
Boot سرک نقدی
Budgeted Costs هزینه های بودجه شده
Business Entity Concept فرض تفکیک شخصیت
Call Premium صرف بازخرید
Callable دیداری؛عندالمطالبه
Callable Bonds اوراق قرضه قابل باز خرید
Capital Expeditures مخارج سرمایه ای
Carring Amount مبلغ دفتری
Cash Basis حسابداری نقدی
Cash Dividend سود سهام نقدی
Cash flow statement C.F.S صورت جریان وجوه نقد
Cash Yield Yield=بازده بازده نقدی
Certified Public Accountant C.P.A حسابدار رسمی
Chartered Institute of Management Accountant C.I.M.A انجمن حرفه اي حسابدار مديريت
Closely Held Company شرکت سهامی خاص/شرکت خانوادگی
Closing Entry ثبت بستن حسابهای موقت
Coding of accounts کد حسابداری
Combined Financial Statement صورتهای مالی ترکیبی
Common Stock سهام عادی
Completed Contract Method روش کار تکمیل شده
Conglomerate Combination ترکیب ناهمگون
Consolidated Balance Sheet ترازنامه تلفیقی
Consolidated Comprehensive Income سود جامع تلفیقی
Consolidated Financial Statement صورتهای مالی تلفیقی
Consolidated Statement Of Cash Flows S.C.F صورت جریان وجه نقد تلفیقی
Consolidation of variable Interest Entities تلفیق واحدهای تجاری با منافع متغیر
Consolidation Working Papers کاربرگهای تلفیقی
Contingent Liability بدهی احتمالی
Contra Account حساب کاهنده
Conventional Approach روش مرسوم
Conversion to Equity Method Approach رویکرد تبدیل به روش ارزش ویژه
Convertible Bonds اوراق قرضه قابل تبدیل
Convertible Securities اوراق بهادار قابل تبدیل
Cooperative Society شرکت تعاونی
Corporation شرکت سهامی
Cost Method روش بهای تمام شده
Cost Principle اصل بهای تمام شده
Cost/Book Differential ما به تفاوت بهای تمام شده سرمایه گذاری و ارزش دفتری تحصیل شده
Costs of Issuing Stock هزینه های صدور سهام
Credit بستانکار
Current Operating Performance Approach رویکرد عملکرد جاری
Current Rate Method روش نرخ جاری
Debit بدهکار
Deficit زیان انباشته ، کسر درآمد
Depletion (استهلاک) کاهش منابع طبیعی
Deposit به حساب بانک گذاشتن
Depreciatin of Tangible Assets استهلاک داراییهای مشهود
Development costs هزینه های توسعه
Direct Write-Off Method روش حذف مستقیم
Disposition واگذاری
Dividends in Arrears In Arrears=معوق؛موعد گذشته سود سهام معوق
Donated Capital سرمایه اهدایی
Double-Entry Accounting حسابداری دو طرفه
Downstream sale فروش از بالا به پایین / فروش از اصلی به فرعی
Due Date تاریخ سر رسید
Earning Per Share E.P.S سود هر سهم
Economic Life عمر اقتصادی
Effective Interest Rate نرخ بهره موثر
Eliminating Entries ثبت های حذفی
Equity Method روش ارزش ویژه
Erroes Locating یافتن اشتباهات
Exchange معاوضه
Executive Principle اصول اجرایی
Extinguishment of Debt تسویه بدهی ها
Extraordinary Items اقلام غیر مترقبه
Fair Value ارزش بازار، ارزش منصفانه
Final Take-Over Take-over=تحویل گرفتن تحویل قطعی
Financing Activities فعالیتهای تامین مالی
First In , First Out F.I.F.O بترتيب ورود / اولين صادره از اولين وارده
Fiscal Year سال مالی
Full-Disclosure Principle اصل افشای کامل
General Ledger دفتر کل
Generally Accepted Accounting Principles GAAP اصول پذيرفته شده حسابداري
Going Concern Assumption فرض تداوم فعاليت
Goods in Transit کالای در راه
Goodwill سرقفلی
Gross ناخالص
Guarantee سپرده
Highest In, First Out H.I.F.O اولين صادره از گرانترين وارده
Horizontal Integration ترکیب افقی
Impairment losses زیان ناشی از کاهش ارزش
Inadequacy عدم کفایت
Income Smoothing هموارسازی سود
Income Statement صورت حساب سود و زیان
Income Summary خلاصه سود و زیان
Income Tax مالیات بر درآمد
Indirect Method روش غیر مستقیم
Inflation تورم
Installment Method روش اقساطی
Intangible Assets داراییهای نا مشهود
Intercompany Transaction معاملات درون گروهی
Interest Expense هزینه بهره
Interium Acquisition تحصیل میان دوره ای
Intrinsic Value ارزش ذاتی
Inventory Turnover دفعات گردش کالا
Investment Activities فعالیتهای سرمایه گذاری
Investments By Owners آورده صاحبان سرمایه
Investments Yield and Income payable for Financing Activities بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختتی بابت فعالیتهای تامین مالی
Invoice سیاهه ، صورتحساب ، فاکتور
L.T.D limited Co. /limited CO/l.T.D.CO L.T.D limited (Co.) شرکت با مسئولیت محدود
Land Improvements ساخته های روی زمین
Last In , First Out L.I.F.O بترتيب عکس ورود / اخرين صادره از اولين وارده
leverage اهرم
Leverage Buyout LBOs خریدهای اهرمی
Liability بدهی
Liquidation تسویه کردن (داراییها)
Litigation دعوای حقوقی
Long-Lived Assets داراییهای بلند مدت
Long-term Investment سرمایه گذاری بلند مدت
Long-term Liability بدهی بلند مدت
Loss Per Share L.P.S زیان هر سهم
Lower of Cost Market Rule L.C.M Rule قاعده اقل بهای تمام شده/قیمت بازار
Market Approach رویکرد بازار
Matching Principle اصل تطابق درآمد و هزینه
Materiality اهمیت
Maturity سر رسید
Merger ادغام/ ترکیب
Methods of Estimating Allowance روشهای برآورد ذخیره
Minority Interest حقوق اقلیت (سهامداران)
Minority Interest Expense سهم اقلیت از سود
Monetary Assets داراییهای پولی
Net خالص
Neutrality بی طرفی
Next In , First Out N.I.F.O اولين صادره از وارده آتي
Nominal Account حساب موقت
NoncounterBalancing Errors اشتباهات غیر خنثی شونده (ماندگار)
Noncurrent Liabilities بدهیهای غیر جاری
Nondiscounted Cash وجوه نقد تنزیل نشده
Non-sufficient funds checks N.S.F Checks چکهای بلا محل
Nontrade Receivables مطالبات غیر تجاری
Notes receivables/payables اسناد دریافتنی/پرداختنی
Obsolescence نابابی ؛ کهنگی
Off-Balance Sheet Financing تامین مالی خارج از ترازنامه
One Line Consolidation تلفیق یک سطری (اغلب روش ارزش ویژه تلفیق یک سطری نامیده می شود.)
Operating Activities فعالیتهای عملیاتی
Outstanding Checks چكهاي معوق
Ownership مالکیت
Paid-In Capital سرمايه پرداخت شده
Par value مبلغ اسمی
Parent Company شرکت مادر
Partial Equity Method روش ارزش ویژه جزیی
Payout Ratio نسبت پرداخت سود سهام
Percentage of Completion Method روش درصد پیشرفت کار
Period Costs هزينه هاي دوره
Periodic Inventory System سیستم ادواری کالا
Permanent Accounts حسابهای دایمی
Perpetual Inventory System P.I.S سیستم دایمی کالا
Physical Life عمر فیزیکی
Pooling of Interest Method روش اتحاد منافع
Portfolio مجموعه
Post Balance Sheet Events رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
Post Closing Trial Balance تراز آزمايشي بعد از بستن حسابها
Posting نقل ارقام به دفتر كل
Preacquisition Income سود قبل از تحصیل
Preferred Stock سهام ممتاز
Probable محتمل
Properties,Plant and Equipment اموال ؛ ماشین آلات و تجهیزات (کارخانه)
Proprietary Theory تئوری مالکانه
Provisional take-over Provisional=موقت تحویل موقت
“Public Corporation/Public Held Company

” شرکت سهامی عام
Push-Down Capital سرمایه تسری یافته
Receivables مطالبات
Reconciliation مغایرت گیری
Reducing Balance Method\Declining Blance Method\Book Value Method of Depreciation روش مانده نزولی/مانده نزولی/روش استهلاک بر اساس ارزش دفتری
Registered Bonds اوراق قرضه با نام
Reserves,Restrictions on Retained Earning اندوخته ها،محدودیت در سود انباشته
Retail Method روش خرده فروشی
Retained Earnings Statement صورت سود/زیان انباشته
Retention Money سپرده حسن انجام کار؛وجه الضمان
“Revenue Realization Principle
” اصل تحقق درآمد
Revenue-Expense Approach رویکرد درآمد – هزینه
Reversing Entry ثبت معكوس
Revolving fund Petty cash , Imprest Fund تنخواه گردان
Rtirements of Bonds ابطال اوراق قرضه
Separate Entity Assumption فرض تفکيک شخصيت
Specific Identification شناسایی ویژه
Stock Subscriptions سهام تعهد شده ، سهام پذیره نویسی شده
StockOut فقدان موجودی
Straight-line depreciation method روش استهلاک خط مستقیم
Subsidiary Company شرکت فرعی/فرزند
Subsidiary Ledger دفتر روزنامه
Sum of the Years-Digits Method روش مجموع سنوات
Supplies ملزومات
Supply Chain زنجیره تامین
Synergy هم افزایی،تشریک مساعی
T-Account حساب تی
Temporary Accounts حسابهای موقت
Time And Material Contracts قراردادهای دستمزد و مصالح
Time Period Assumption فرض دوره مالي
Total Consolidation Net Income سود خالص تلفیقی
Total Implied Value ارزش تلویحی کل
Trade Receivables مطالبات تجاری
Translation/Conversion تسعیر
Treasury Stock Approach روش سهام خزانه
Trial sheet تراز آزمایشی
Turnover عملکرد
Unit-Of-Mesure Assumption فرض واحد اندازه گيري
Up-Stream Sale فروش از پایین به بالا / فروش از فرعی به اصلی
Value Chain زنجیره ارزش
Vertical Integration ترکیب عمودی
Voucher سند هزینه
Watered Stock سهام رقیق
Weighted-Average ميانگين موزون/وزنی
Withdraw برداشت کردن از حساب
Zero Coupon Bonds اوراق قرضه بدون بهره

ردیف لغت انگلیسی علامت اختصاری لغت فارسی Column1
۱ Cost Systems Actual costing سیستم هزینه یابی تاریخی/واقعی سیستم های هزینه یابی
Normal costing سیستم هزینه یابی نرمال
Standard costing سیستم هزینه یابی استاندارد/پیش بینی شده
۲ Costing Methods Job order روش هزینه یابی سفارش کار روشهای هزینه یابی
Process costing روش هزینه یابی مرحله ای
Joint products روش هزینه یابی محصولات مشترک
۳ Break-Even Point نقطه سر به سر
۴ By-Product محصول فرعی
۵ Cost of Goods Sold = Cost of Merchandise Sold بهای تمام شده کالای فروش رفته
۶ Goods In Process کالای در جریان ساخت
۷ Finished Goods کالای ساخته شده
۸ Factory Overhead سربار کارخانه
۹ Direct Labor دستمزد مستقیم
۱۰ Direct Material مواد مستقیم
۱۱ Indirect Labor دستمزد غیر مستقیم
۱۲ Indirect Material مواد غیر مستقیم
۱۳ Cost Allocation تسهیم بهای تمام شده
۱۴ Begining Inventory موجودی اول دوره
۱۵ Inventory During The Period موجودی طی دوره
۱۶ Finishing Inventory موجودی پایان دوره
۱۷ Relevant Renge دامنه مربوط
۱۸ Prime Cost بهاي اوليه
۱۹ Selling Expense هزينه هاي فروش
۲۰ Sales Return & Allowances برگشت از فروش و تخفيفات
۲۱ Sales Discounts تخفيفات فروش
۲۲ Semivariable cost هزينه هاي نيمه متغير
۲۳ Service Department واحد خدمات
۲۴ Single Step Income Statement صورت سود و زيان يك مرحله اي
۲۵ Variable Cost هزينه متغير
۲۶ Units of Production Methid روش آحاد توليد (معادل آحاد)
۲۷ Work In Process كار در جريان
۲۸ Variance انحراف
۲۹ Variable Costing هزينه يابي متغير
۳۰ Absorption Costing هزينه يابي جذبي
۳۱ Predetermined Factory Overhead نرخ از پيش تعيين شده سربار
۳۲ Overapplied Factory Overhead اضافه جذب سربار كارخانه
۳۳ Price-Earning Ratio نسبت قيمت به درآمد سهم
۳۴ Profitability سودآوري
۳۵ Purchase Return & Allowance برگشت از خريد و تخفيفات
۳۶ Report Form Balance Sheet ترازنامه به شكل گزارشي
۳۷ Responsibility Accounting حسابداري مسئوليت
۳۸ Opportunity Cost هزينه فرصت از دست رفته
۳۹ Operating Lease اجاره عملياتي
۴۰ Unit Selling Price U.S.P قیمت فروش هر واحد
۴۱ Unit Variable Costs U.V.C هزینه های متغیر هر واحد
۴۲ Unit Contribution Margin U.C.M=(U.S.P – U.V.C) حاشیه سود هر واحد
۴۳ Contribution Margin Percentage C.M%=U.C.M/U.S.P درصد حاشیه سود
۴۴ Fixed Costs F.C هزینه های ثابت
۴۵ Quantity at Output Units Sold (and manufactured) Q مقدار فروش و تولید
۴۶ Operating Income O.I سود عملیاتی
۴۷ Target Operating Income T.O.I سود عملیاتی مورد نظر
۴۸ Target Net Income T.N.I سود خالص مورد نظر
ردیف لغت انگلیسی علامت اختصاری لغت فارسی
۱ Letter of Credit L.C اعتبارات اسنادی
۲ Registration of order expense هزینه ثبت سفارش
۳ Fee کارمزد
۴ L.C Opening گشایش اعتبار
۵ Fee rate نرخ کارمزد
۶ Usance L.C “اعتبار اسنادی یوزانس (نسیه) / معامله یوزانس معمولا در کشورهایی انجام میگیرد که کمبود ارز دارند. اعتباری است که
وجه اعتبار بلا فاصله پس از ارایه اسناد از سوی خریدار ،پرداخت نمیشود،بلکه پرداخت وجه آن بعد از مدت تعیین شده
صورت میگیرد.در واقع فروشنده کالا به خریدار مهلت میدهد که بهای کالا را پس از دریافت و فروش آن بپردازد.”
۷ Finance “فایننس / قراردادهای تامین مالی بلند مدت چندین ساله فی مابین بانکهای داخلی و خارجی میباشد که مشمول سود بر پایه
نرخهای بین المللی است. از محل اینگونه تسهیلات بلند مدت ، معمولا واردات خط تولید طرح های احداث و یا توسعه
کارخانجات و … استفاده و تخصیص ارز صورت میگیرد.”
۸ Refinance یوزانس داخلی / بخشی از تخصیص های ارز كه از محل قراردادهای تامین مالی کوتاه مدت فی ما بین بانک های داخلی و بانکهای خارجی صورت میگیرد.حداکثر زمان بازپرداخت ایتگونه تسهیلات به بانک داخلی یکسال بوده و مشمول سود بر پایه نرخ بین المللی میگردد ، ولی فروشنده وجه اسناد حمل مورد معامله را نقدا از بانک خارجی دریافت میکند.
۹ Society for Worldwide Interbank Financial Transaction S.W.I.F.T “سویفت
از این وسیله برای ارسال و دریافت پیام های بانکی از جمله ارسال متن اعتبار اسنادی استفاده مینمایند.”
۱۰ Bank International Identification Code B.I.C کد شناسایی بین المللی بانکی
۱۱ Registration of order bond سپرده ثبت سفارش
۱۲ Prepayment پیش پرداخت
۱۳ Post & Telegraph Expense هزینه پست و تلگراف
۱۴ Fee of Changing Condition کارمزد تغییر شرایط
۱۵ Carriage Forward پس کرایه
۱۶ Shipment Expense هزينه حمل
۱۷ Release Expense هزینه ترخیص
۱۸ When an order is completed مختومه کردن سفارش
۱۹ Mail Transfer\Mail Payment Order M.T حواله ارزی کتبی/حواله پستی
۲۰ Telegraphic Transfer حواله تلگرافی
۲۱ Issuing Bank بانک عامل گشایش اعتبار (بانک محل خریدار یا وارد کننده کالا)
۲۲ Advising Bank بانک کارگزار یا بانک پرداخت کننده اعتبار (بانکی خارج از کشور جهت پرداخت به فروشنده کالا)
۲۳ Applicant درخواست کننده
۲۴ Beneficiary ذینفع/طرفی که اعتبار به نفع وی گشوده شده است.
۲۵ Confirming Bank بانک تایید کننده / بانکی که بنا به درخواست و مجوز بانک گشاینده ، اعتبار را مورد تایید قرار میدهد.
۲۶ Confirmed L.C اعتبار اسنادی تایید شده
۲۷ Operative L.C اعتبار اسنادی فعال
۲۸ Inoperative L.C اعتبار اسنادی غیر فعال
۲۹ Insurance Policy بیمه نامه
۳۰ Premium حق بیمه / حق العمل
۳۱ Bill of Lading بارنامه
۳۲ Master Bill of Lading نسخه اول بارنامه
۳۳ Ocean/Marine Bill of Lading بارنامه دریایی
۳۴ Proforma Invoice P.I “پیش فاکتور / پروفرما
سندی است فروشنده آن را تنظیم و مهر و امضا میکند و حاوی اطلاعات و موارد زیر است . ۱-نام و نشانی فروشنده،تلفن،فکس ۲-نام ونشانی خریدار ۳-شماره و تاریخ صدور پروفرما ۴-نام و مشخصات کالا ۵-مقدار کالا ۶-ارزش واحد،ارزش کل ۷-کرایه حمل ۸-نحوه بسته بندی ۹-شرایط حمل و زمان تحویل و نام مبدا و مقصد حمل ۱۰-مدت اعتبار قیمت پروفرما ۱۱-شرایط و نوع ارزی که باید پرداخت شود ۱۲-گواهی بازرسی”
۳۵ Documentary Credit اعتبار اسنادی
۳۶ Barter معاملات پایاپای/تهاتری
۳۷ Offset جبرانی
۳۸ Counter Purchase خرید متقابل
۳۹ Buy Back بیع متقابل/موازی
۴۰ Discrepancy مغایرت اسنادی
۴۱ International Standard Banking Practice I.S.B.P رویه های استاندارد بانکداری بین المللی
۴۲ Uniform Customs & Practice For Documentary Credit U.C.P مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (یو سی پی ۶۰۰ = ورژن ۲۰۰۷)
۴۳ Pre Shipment Inspection P.S.I بازرسی فبل از حمل
۴۴ Priject Inspection بازرسی عمیق/پروژه
۴۵ Bank Fee کارمزد بانک
۴۶ Prepayment پیش پرداخت
۴۷ Down payment پیش قسط
۴۸ Custom گمرک
۴۹ Reconciliation Of Accounts تطبیق حسابها
۵۰ Management – Popularity مدیریت رودربایستی
۵۱ Freight Charge هزینه حمل
۵۲ Term of Payment شرایط معامله / نوع پرداخت
۵۳ Validity Date of Proforma Invoice تاریخ اعتبار پروفرما
۵۴ Country Of Origin کشور مبدا
۵۵ Country Of Beneficiary کشور مقصد
۵۶ Chamber Of Commerce اتاق بازرگانی
۵۷ Justification;permission مجوز
۵۸ Request Date تاریخ درخواست
۵۹ International Commercial Term INCOTERMS شرايط و اصطلاحات بازرگاني بين المللي
۶۰ Irrevocable غير قابل برگشت ، قطعي ، لازم
۶۱ London Inter-Bank Offer Rate (LIBOR) LIBOR ليبور ؛ نرخ بهره بين بانكي در لندن

۳۰۱۳ واژه طلایی حسابداری
فارسی به انگلیسی
انگلیسی به فارسی
طراح و مجری مجموعه: پورتال یو سی )شما می توانید(
نشانی اینترنتی: www.youc.ir
پورتال یو سی )شما می توانید(
۲
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
مقدمه
علم حسابداری مانند هر دانش دیگری روز به روز به رشد خود ادامه می دهد و این شما هستید که باید
پا به پای آن حرکت کنید و دائماً در تلاش برای به روز کردن اطلاعات و دانسته های خود باشید.
رمز به روز بودن در دنیای علم و دانش نیز آشنایی با زبان انگلیسی و واژگان مهم و تخصصی هر رشته ی
تحصیلی است چرا که اکثر متون علمی روز دنیا به زبان انگلیسی منتشر می شوند.
فرق استفاده از یک مقاله ی علمی تازه منتشر شده با مقاله ای که مدت ها پس از انتشار توسط شخص
دیگری ترجمه می شود و به دست ما می رسد، همانند تفاوت استفاده از نان داغ تازه از تنور بیرون آمده با
نان سرد و خشک شده است. به نظر شما کدام یک لذت بخش تر و سودمندتر خواهد بود؟
رشته ی تحصیلی تان هرچه که باشد باید سریعاً خود را به واژه های انگلیسی و تخصصی آن مجهز کنید تا از
نیز بتواند در این زمینه به » ۳۰۱۳ واژه طلایی حسابداری « دنیای علم و دانش عقب نمانید. امیدواریم کتاب
دانشجویان و علاقمندان علم حسابداری کمک کند.
تلاش کرده ایم تا با ترجمه و گردآوری متداول ترین و » ۳۰۱۳ واژه طلایی حسابداری « در کتاب
پرکاربردترین لغات و اصطلاحات حسابداری؛ به دانشجویان، علاقمندان و کلیه افرادی که مشغول فراگیری
این علم هستند کمک کنیم تا به راحتی نیازهای زبانی خود را مرتفع نموده و دامنه ی واژگان تخصصی خود
را به بهترین شکل ممکن گسترش دهند.
از انتخاب شما متشکریم.
پورتال یو سی )شما می توانید(
www.youc.ir
پورتال یو سی )شما می توانید(
۳
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
انگلیسی به فارسی
A
Accounting
حسابداری
Abacus
چرتکه
Abbreviation
اختصار
Ability to attract capital
توانایی جذب سرمایه
Abnormal losses
ضایعات غیرعادی
Absorption costing
هزینه یابی جذبی
Account
حساب
Account form
شکل حساب، شکل T
Account period
دوره مالی
Accountancy
حرفه ی حسابداری
Accountancy bodies
سازمان های حسابداری
Accountant
حسابدار
Accounting changes
تغییرات حسابداری
Accounting cycle
چرخه حسابداری
Accounting entity
شخصیت حسابداری
Accounting equation
معادله حسابداری
Accounting in liquidation
حسابداری تصفیه
Accounting income
سود حسابداری
Accounting payable
حسابهای پرداختنی
Accounting period
دوره حسابداری
Accounting principles
اصول پذیرفته شده حسابداری
پورتال یو سی )شما می توانید(
۴
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Accounting principles board (APB)
هیات اصول حسابداری
Accounting receivable
حسابهای دریافتنی
Accounting system
سیستم حسابداری
Accrual accounting
حسابداری تعهدی
Accrual assumption
فرض تعهدی
Accrual basis
مبنای یا روش تعهدی
Accrued expenses
هزینه های تحقق یافته اما پرداخت نشده
Accrued payroll
حقوق و دستمزد تحقق یافته اما پرداخت نشده
Accumulated depreciation
استهلاک انباشته
Accumulation
جمع آوری، گردآوری، ذخیره
Accuracy
صحت
Acid – test ratio
نسبت سریع
Acquired
تحصیل، خرید
Acquisition date
تاریخ تحصیل
Activity – based costing
هزینه یابی بر اساس فعالیت
Activity ratio
نسبت فعالیت
Actual cost
هزینه واقعی
Actually
واقعی
Additional investment
سرمایه گذاری مجدد
Additional paid in capital
سرمایه پرداخت شده اضافی
Additional tax assessments
مازاد مالیات بر دارایی
Adequate disclosure
افشای کافی
Adjusting entry
ثبت اصلاحی
Administrative expenses
هزینه های اداری
پورتال یو سی )شما می توانید(
۵
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Admission of a new partners
ورود شریک جدید
Advances from customers
پیش دریافت از مشتریان
Adverse variance
انحراف نامساعد
Advertising
آگهی، تبلیغات
Agency
نمایندگی
Aggregate demand
تقاضای کل
Aggregate supply
عرضه ی کل
Allocate
تخصیص دادن
Allocation
تخصیص هزینه
Allowance
تخفیف، تفاوت قیمت
Allowance for doubtful accounts
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
Amalgamation of partnership firms
ادغام شرکت تضامنی
American accounting association (AAA)
انجمن حسابداری آمریکا
American institute of certified public accountants (AICPA)
انجمن حسابداران رسمی آمریکا
Amortization of goodwill
استهلاک سرقفلی
Amortization of intangible assets
استهلاک دارایی های نامشهود
Analysts
تحلیلگران
Annual reports
گزارش های سالانه
Annuity
تسلط
Anti – dilution
ضد تقلیل
Appropriation
تخصیص
Appropriation of retained earnings
تخصیص سود انباشته
Articles of partnership
شرکتنامه شرکت تضامنی
پورتال یو سی )شما می توانید(
۶
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Artificial person
شخصیت حقوقی
Assembly
مونتاژ
Assignment
واگذاری، انتقال، تخصیص
Associating cause and effect
ارتباط علت و معلول
Assumptions
مفروضات
At the market
به قیمت روز
Audit cycle
چرخه حسابرسی
Audit trail
ردیابی اسناد
Audit working papers
کاربرگ حسابرسی
Auditing
حسابرسی
Auditing procedures
روش های رسیدگی )حسابرسی(
Auditors
حسابرسان
Auditors report
گزارش حسابرسان
Authorized stock
سهام مجاز
Autonomous branch
شعبه مستقل
Autonomous consumption
مصرف مستقل
Autonomous investment
سرمایه گذاری مستقل
Average propensity to consume (A.P.C)
میل متوسط به مصرف
Average propensity to save (A.P.S)
میل متوسط به پس انداز
B
Bad check
چک غیر قابل وصول
Balance
تراز
Balance sheet
ترازنامه
Bank charge
کارمزد بانک
پورتال یو سی )شما می توانید(
۷
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Bank draft
حواله بانکی
Bank loans
وام های بانکی
Bank overdraft
اضافه برداشت بانکی
Bank reconciliation
صورت مغایرت بانکی
Bankruptcy
ورشکستگی
Bankruptcy of partnership
ورشکستگی شرکت تضامنی
Basic accounting concepts
مفاهیم اساسی حسابداری
Basic earning per share
سود اولیه هر سهم
Basic financial statements
صورت های مالی اساسی
Basis
بهای تمام شده
Basis of experience
تجربه
Bear
راکد
Bearer
حامل
Bearer bond
اوراق قرضه بی نام
Beginning inventory
موجودی کالای اول دوره
Benefit
منفعت
Bill
صورتحساب
Blank bill
برات سفید
Blank check
چک سفید امضاء
Blank cheque
چک سفید
Block
مجموعه
Blocked funds
وجوه مسدود شده
Body of the financial statements
متن صورت های مالی
Bond
اوراق قرضه
پورتال یو سی )شما می توانید(
۸
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Bonds payable
اوراق قرضه پرداختنی
Bonus to old partners
پاداش به شرکاء قدیم
Book – keeper
دفتردار
Boot
سرک نقدی
Borrowing
استقراض
Bought
خریداری کردن
Branch account
حساب شعبه
Brand
نام و نشان تجاری
Break – even point
نقطه سر به سر
Breakpoint sales
فروش سر به سر
Brought down
مانده نقل به پایین
Budget
بودجه
Budget deficit
کسر بودجه
Budget surplus
مازاد بودجه
Buildings
ساختمان
Business
موسسه تجاری، تجاری
Business enterprise
واحد تجاری
Buyer
خریدار
Buys
خریدن
C
Call capital
سرمایه تعهد شده
Call date
تاریخ بازخرید، زمان خرید
Call option
اختیار خرید سهام با نرخ معین
Call price
ارزش بازخرید
پورتال یو سی )شما می توانید(
۹
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Callable
عندالمطالبه، دیداری
Callable bonds
اوراق قرضه قابل بازخرید قبل از سررسید
Callable preferred stock
سهام ممتاز قابل بازخرید
Capacity variances
انحراف ظرفیت
Capital account
حساب سرمایه
Capital assets
دارایی های سرمایه ای
Capital commitments
تعهدات سرمایه ای
Capital expenditures
مخارج سرمایه ای
Capital goods
کالای سرمایه ای
Capitalized expense
هزینه استهلاک
Case
صندوق
Cash
موجودی نقد
Cash basis
مبنا نقدی، روش نقدی
Cash discount
تخفیف نقدی
Cash distribution plan
طرح توزیع وجوه نقد
Cash dividend
سود نقدی سهام
Cash equivalents
معادل وجه نقد
Cash flow
جریان وجوه نقد، گردش وجه نقد
Cash ratio
نسبت نقدینگی
Cash sale
فروش نقدی
Cash yield
بازده نقدی
Cashier
صندوقدار
Casualties
خسارات ناشی از سوانح طبیعی )تلفات(
Catalogue
کاتالوگ
پورتال یو سی )شما می توانید(
۰۱
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Categorical scale
مقیاس طبقه ای
Central
مرکزی
Central acceptable (applicable) accounting principles (GAAP)
اصول پذیرفته شده حسابداری
Change in accounting estimates
تغییر در برآوردهای حسابداری
Charge
هزینه
Chart of accounts
فهرست حسابها
Check book
دسته چک
Check collection
وصول چک
Check stub
ته چک
Check to bearer
چک در وجه حامل
Check without provision
چک بدون محل
Checking account
حساب جاری
Cheque
چک
Chronological records
ثبت های روزانه به ترتیب تاریخ
Claims
طلب
Classified income statement
صورتحساب سود و زیان طبقه بندی شده
Classifying
طبقه بندی کردن
Closely held company
شرکت سهامی خاص
Closely held corporation
شرکت سهامی خاص
Closing entries
بستن حسابها
Closing procedures
روش های بستن حسابها
Code
کد
Coding
کدگذاری
پورتال یو سی )شما می توانید(
۰۰
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Coefficient
ضریب
Commercial pager
اسناد تجارتی
Commitments
تعهدات
Commitments and contingent liabilities
تعهدات و بدهی های احتمالی
Common denominator
مقیاس مشترک
Common stock
سهام عادی
Common stock equivalent
معادل سهام عادی
Common treatment
معامله رایج
Company in the process of formation
شرکت در شرف تاسیس
Comparability
قابلیت مقایسه
Comparative financial statements
صورت های مالی مقایسه ای
Compensating
تضمینی، متقابل
Compensating expenditure
مخارج جبران کننده
Compensating payment
پرداخت جبران کننده
Compensation
جبران خسارت
Compensation expense
هزینه تخفیف تشویقی، هزینه جبرانی
Compensation package
حقوق و سایر مزایا، کل حقوق
Compensatory plans
طرح اختیار خرید سهام با تخفیف تشویقی
Completed contract method
روش کار تکمیل شده
Complex capital structure
ساختار سرمایه پیچیده
Compound journal entry
ثبت مرکب
Computed
محاسبه کردن، حساب کردن
Concepts
مفاهیم
Conceptual foundations
مبانی نظری
پورتال یو سی )شما می توانید(
۰۲
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Conceptual framework
چهارچوب نظری
Concern
واحد تجاری
Condensed income statements
صورت حساب سود و زیان به شکل فشرده
Conservatism
محافظه کاری
Consignee
حق العمل کار
Consignment
کالای امانی
Consignor
آمر
Consistency
رعایت یکنواختی، اصل ثبات رویه
Consolidated financial statements
صورت های مالی تلفیقی
Constant-purchasing-power
قدرت خرید ثابت
Consumption cooperative company
شرکت تعاونی مصرف
Consumption expenditure
مخارج مصرفی، مصرف
Contingent
احتمالی
Contingent common stock
سهام عادی احتمالی
Contingent liabilities
بدهی های احتمالی
Contingent loss
زیان احتمالی
Continuing operations
عملیات مستمر
Continuity
تداوم فعالیت
Continuity assumption
فرض تداوم فعالیت
Contra account
حساب کاهنده
Contra items
اقلام کاهنده
Contributed capital
سرمایه پرداخت شده
Convention
میثاق، قرارداد
Conventional
قراردادی
پورتال یو سی )شما می توانید(
۰۳
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Conversion costs
هزینه های تبدیل
Convertible securities
اوراق بهادار قابل تبدیل
Co-operative
شرکت تعاونی
Co-operative society
موسسه تعاونی
Corporate charter
اساسنامه شرکت
Corporation
شرکت سهامی
Correction of errors
اصلاح اشتباهات
Correlation coefficient
ضریب همبستگی
Cost
بهای تمام شده
Cost – benefit constraint
اصل فزونی منافع بر مخارج
Cost – volume – profit analysis
تحلیل هزینه حجم سود – –
Cost accounting
حسابداری صنعتی، حسابداری بهای تمام شده
Cost allocation
تخصیص هزینه
Cost behavior
رفتار هزینه، تغییر هزینه
Cost benefit consideration
تجزیه تحلیل نسبت هزینه بر سود
Cost center
مرکز هزینه
Cost driver
محرک هزینه، عامل ایجاد کننده هزینه
Cost flow assumption
فرض گردش هزینه ها
Cost flows of inventory
گردش اقلام بهای تمام شده موجودی ها
Cost object
موضوع هزینه
Cost of goods sold
بهای تمام شده کالای فروش رفته
Cost of production report
گزارش هزینه تولید
Cost of sales
بهای تمام شده کالای فروش رفته
Cost tracing
ردیابی هزینه
پورتال یو سی )شما می توانید(
۰۴
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Costing
هزینه یابی
Costing system
سیستم هزینه یابی
Credit
اعتبار، بستانکار
Credit sale
فروش نسیه )اعتباری(
Credit side
سمت بستانکار
Creditors
اعتبار دهندگان، بستانکاران
Cross rate
نرخ ارز
Cross referencing
عطف متقابل
Cumulative effect
اثر انباشته
Cumulative preferred stock
سهام ممتاز با سود انباشته
Current
رایج، جاری
Current assets
دارایی های جاری
Current costs
ارزش های جاری
Current expenditures
هزینه های جاری
Current fair value
ارزش متعارف جاری
Current liabilities
بدهی های جاری
Current portion of long – term liabilities
حصه جاری بدهی های بلند مدت
Current ratio
نسبت جاری
Customer
مشتری
D
Damage
آسیب دیدگی
Debit side
سمت بدهکار
Debt
بدهی
Declining – balance method
روش استهلاک مانده نزولی
پورتال یو سی )شما می توانید(
۰۵
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Decrease
کاهش
Deferred tax (deferred charges)
مالیات انتقالی به دوره آتی
Deficit
زیان انباشته
Delivery points
محل تحویل
Demand
تقاضا
Demand deposit
سپرده جاری
Demand for money
تقاضا برای پول
Demand loan
وام دیداری
Departments
دوایر
Depends
مربوط بودن
Deposits in transit
سپرده ی در راه
Depreciable assets
دارایی های استهلاک پذیر
Depreciation
استهلاک
Depreciation base
مبنای استهلاک
Depreciation expense
هزینه استهلاک
Depressionary gap
شکاف رکودی
Detailed income statement
صورت حساب سود و زیان به شکل تفصیلی
Development
پیشرفت، توسعه
Diluted E.P.S
سود تقلیل یافته هر سهم
Diluter
تقلیل دهنده
Dilution of E.P.S
تقلیل سود هر سهم
Diluted securities
اوراق بهادار تقلیل دهنده
Direct cost
هزینه مستقیم
Direct labor
دستمزد مستقیم
پورتال یو سی )شما می توانید(
۰۶
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Direct materials cost
هزینه مواد مستقیم
Direct taxes
مالیات های مستقیم
Direct test of financial balance
آزمون محتوا
Direct valuation
ارزشیابی مستقیم
Direct write – off method
روش حذف مستقیم
Disclaimer of opinion
عدم اظهارنظر )حسابرسی(
Disclosure
افشای اطلاعات
Disclosure principle
اصل افشاء
Discontinued operating
عملیات متوقف شده
Discount
تخفیف
Discount and premium amortization of bonds
استهلاک کسر و صرف اوراق قرضه
Discount period
دوره تخفیف
Discount rate
نرخ تنزیل
Disguised debt
بدهی پنهان
Dishonored note
اسناد نکول شده
Disposable income
درآمد قابل تصرف
Disposal value
ارزش اقساط
Disposition
واگذاری دارایی ها
Dissolution and liquidation of a partnership
انحلال و تصفیه در شرکت تضامنی
Distribute
توزیع کردن، تقسیم کردن
Distribution income
سود قابل توزیع
Divide
تقسیم کردن
Dividend
سود سهام
Dividend payable
سود سهام پرداختنی
پورتال یو سی )شما می توانید(
۰۷
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Dividend preferences
اولویت های سود سهام
Dividends in arrears
سود سهام معوق
Division of profit and losses
تقسیم سود و زیان
Document
مدرک، سند
Donated assets
دارایی های اهدایی
Donated capital
سرمایه اهدایی
Double – entry system of accounting
سیستم حسابداری دو طرفه
Double-entry system
سیستم ثبت دو طرفه
Doubtful accounts
حساب های مشکوک الوصول
Drawing
برداشت
Dual aspect
ثبت دو طرفه
Due date
تاریخ سررسید
During construction
در حال ساخت
During production
در حال تولید
E
Earned
کسب شده، تحقق یافته
Earned capital
حقوق مالی تحصیل شده
Earning per share (E.P.S)
سود هر سهم
Earning potential
درآمدهای احتمالی
Earning process
فرآیند کسب سود
Earnings report
صورت سود و زیان
Economic costs
هزینه های اقتصادی
Economic income
سود اقتصادی
Economic obligations
تعهدات اقتصادی
پورتال یو سی )شما می توانید(
۰۸
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Economic resources
منابع اقتصادی
Economically
اقتصادی
Economy
اقتصاد
Effective
اثربخشی
Effectiveness
اثربخشی
Efficiency
کارآیی
Efficiently
بهره ور، موثر، کارآمد
Employ
استخدام کردن
Employees
کارمندان
End of month
پایان دوره
Ending inventory
موجودی کالای پایان دوره
Endogenous variable
متغیر درون زا
Endorsed
پشت نویسی
Endorsement
ظهر نویسی
Engaged in
مشغول به کار شدن
Enterprise
واحد تجاری
Entity
موسسه، واحد جداگانه
Entity – accounting
شخصیت حسابداری
Environment of accounting
محیط حسابداری
Equal to
مساوی با
Equation
معادله
Equipment
تجهیزات
Equities
بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
Equity method
روش ارزش ویژه
پورتال یو سی )شما می توانید(
۰۹
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Equivalent units of production
معادل آحاد تکمیل شده
Events
رویداد
Evidence
شواهد
Executive salaries
حقوق مدیران
Exercise price
قیمت تعیین شده برای خرید سهام
Exhibit
صورت حساب
Exogenous variable
متغیر برون زا
Expected actual capacity
ظرفیت واقعی مورد انتظار
Expenditure
مخارج
Expense
هزینه
Expense recognition
شناخت هزینه
Expiration of partnership contract
انقضای مدت شرکت
Expired cost
بهای تمام شده منقضی شده
Exports
صادرات
Expropriation
سلب مالکیت
Ex-rights
بدون حق تقدم
External auditor
حسابرس مستقل
External user
استفاده کنندگان برون سازمانی
Extraordinary gain
سود غیر مترقبه
Extraordinary items
اقلام غیر مترقبه
F
Face value
ارزش اسمی
Factory overhead
سربار کارخانه
Fair market value
ارزش متعارف بازار
پورتال یو سی )شما می توانید(
۲۱
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Fair value
قیمت عادی )ارزش متعارف، ارزش بازار(
Favorable variance
انحراف مساعد
Feasible
امکان پذیر، عملی
Fee
حق الزحمه، دستمزد
Feedback
بازخورد
Figure
رقم
Final goods
کالاهای نهایی
Financial
مالی
Financial accounting
حسابداری مالی
Financial accounting information
اطلاعات حسابداری مالی
Financial activities
فعالیت های مالی
Financial analysts
تحلیلگران مالی
Financial condition
وضعیت مالی
Financial flexibility
انعطاف امکانات مالی
Financial forecasts
پیش بینی های مالی
Financial information
اطلاعات مالی
Financial liquidity
نقدینگی مالی
Financial position
وضعیت مالی
Financial reporting
گزارشگری مالی
Financial state
حالت مالی
Financial statements
صورت های مالی، گزارش های مالی
Financial strength
قدرت مالی
Financing
تامین مالی
Financing activities
فعالیت های تامین مالی
پورتال یو سی )شما می توانید(
۲۰
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Finished goods
کالای ساخته شده
Finished goods inventory
موجودی کالای ساخته شده
Firm
موسسه تجاری
First – in, first – out (fifo)
اولین صادره از اولین وارده
Fiscal period
سال مالی
Fiscal policy
سیاست مالی
Fiscal year
سال مالی
Fixed
ثابت
Fixed assets
دارایی های ثابت
Fixed capital method
روش سرمایه ثابت
Fixed cost
هزینه ثابت
Flow of cash
جریان وجوه نقد، گردش وجه نقد
Fluctuating (floating) capital method
روش سرمایه متغیر
Footnote
زیرنویس، یادداشت پیوست
Form
فرم، ورقه چاپی
Format and content
شکل و محتوا
Fractional share warrants
امتیاز پاره سهم
Free
رایگان، اختیاری
Free trade zone
منطقه تجارت آزاد
Freight – in
هزینه حمل به داخل، هزینه حمل کالای خریداری
شده
Fringe benefits
مزایای غیر نقدی
Fuel
سوخت
Full – disclosure principle
اصل افشای کامل
پورتال یو سی )شما می توانید(
۲۲
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Fully diluted earning per share
سود تقلیل یافته هر سهم
Fully secured creditors
بستانکاران دارای وثیقه کامل
Function costs
هزینه عملکرد
Future benefits
منافع آنی
G
Gain
سود غیرعملیاتی
Gained
سود بردن
General journal
دفتر روزنامه عمومی
General ledger
دفتر کل
Generally accepted accounting principles
اصول پذیرفته شده حسابداری
Goods
کالا
Goods available for sale
کالای آماده برای فروش
Goodwill
سرقفلی
Goodwill to old partners
سرقفلی به شرکاء قدیم
Government expenditure
مخارج دولتی
Governmental accounting
حسابداری دولتی
Gross domestic investment (G.D.I)
سرمایه گذاری ناخالص داخلی
Gross domestic product (G.D.P)
تولید ناخالص داخلی
Gross income
درآمد ناخالص
Gross investment
سرمایه گذاری ناخالص
Gross national expenditure (G.N.E)
هزینه ناخالص ملی
Gross national income (G.N.I or G.N.Y)
درآمد ناخالص ملی
Gross national product (G.N.P)
تولید ناخالص ملی
Gross national product in factor price
تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل
پورتال یو سی )شما می توانید(
۲۳
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Gross national product in market price
تولید ناخالص ملی به قیمت بازار
Gross profit
سود ناخالص
Gross profit on sales
سود ناخالص
Guaranteed dividend
سود تضمین شده
Guarantees
گارانتی، تضمین
H
Hire
کرایه، اجاره
Historical – cost convention
اصل بهای تمام شده تاریخی
Historical cost system
سیستم بهای تمام شده تاریخی
Human capital
سرمایه انسانی
I
Ideal capacity
ظرفیت ایده آل
Idle capacity
ظرفیت بلااستفاده
If-converted method
روش تبدیل مشروط
Immaterial
بی اهمیت، جزیی
Immediate recognition
شناخت بلادرنگ
Importance
اهمیت، نفوذ
Imports
واردات
Imprest cash
تنخواه گردان
Imprest fund
تنخواه گردان
In decreasing order of liquidity
به ترتیب کاهش نقدینگی
Incidental expenses
هزینه احتمالی
Income
درآمد
پورتال یو سی )شما می توانید(
۲۴
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Income at full employment
اشتغال کامل
Income recognition
شناخت درآمد
Income statement
صورتحساب سود و زیان
Income summary
خلاصه سود و زیان
Increase
افزایش
Increase in capital
افزایش در سرمایه
Independence
استقلال
Index
شاخص
Indirect cost
هزینه غیر مستقیم
Indirect tax
مالیات غیر مستقیم
Induced consumption
مصرف وابسته
Induced investment
سرمایه گذاری وابسته
Industry peculiarities
خصوصیات صنعت
Industry ratios
نسبت های صنعت
Inflation
تورم
Inflationary gap
شکاف تورمی
Inflow of cash
جریان ورود وجه نقد
Information
اطلاعات
Infrequent items
اقلام غیرمستمر
Input tax
مالیات بر ارزش افزوده
Installment sale
فروش اقساطی
Insurance
بیمه
Intangible
نامشهود
Intangible assets
دارایی نامشهود
پورتال یو سی )شما می توانید(
۲۵
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Interest
بهره
Interim
میان دوره
Interim reports
گزارش های میان دوره ای
Intermediate goods
کالاهای واسطه ای
Internal auditor
حسابرس داخلی
Internal control
کنترل داخلی
Internal events
رویدادهای داخلی
Internal evidence
شواهد داخلی
Internal financial reporting
گزارشگری مالی داخلی
Internal user
استفاده کنندگان برون سازمانی
International monetary fund (I.M.F)
صندوق بین المللی پول
Interval scale
مقیاس فاصله ای
Intrinsic value
ارزش ذاتی
Inventory
موجودی کالا
Inventory records
مدارک موجودی ها
Inventory turnover
دفعات گردش کالا
Investee
سرمایه پذیر
Investing activities
فعالیت های سرمایه گذاری
Investment
سرمایه گذاری
Invoice
صورتحساب، فاکتور فروش
Irrelevant
نامربوط
Issued stock
سهام صادر شده
J
Job cost sheet
کارت سفارش کار
پورتال یو سی )شما می توانید(
۲۶
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Job costing
هزینه یابی سفارش کالا
Job order costing
هزینه یابی سفارش کالا
Joint – stock company
شرکت سهامی با مسئولیت محدود
Joint costs
هزینه های مشترک
Joint products
محصولات مشترک
Joint stock partnership
شرکت مختلط سهامی
Joint venture
سرمایه گذاری مشترک، مشارکت مخصوص
Journal
دفتر روزنامه
Journalizing
روزنامه نویسی
Judgment
قضاوت
Just – in – time manufacturing system
سیستم تولید به موقع
L
Labor
دستمزد
Lapse of stock option
انقضای استفاده از اختیار خرید سهام
Large stock dividends
سود سهام قابل ملاحظه
Last – in, first out (lifo)
اولین صادره از آخرین وارده
Lawyers
وکیل، مشاور حقوقی
Laying
از کار بیکار کردن
Ledger
دفتر کل
Left side
سمت چپ
Legal
قانونی، حقوقی
Legal capital
سرمایه اسمی، سرمایه قانونی
Legal entity
شخصیت حقوقی
Legal requirements
الزامات قانونی
پورتال یو سی )شما می توانید(
۲۷
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Legal reserve
اندوخته قانونی
Legal restrictions
محدودیت های قانونی
Less
کمتر، کوچکتر
Leverage
اهرم
Liabilities
بدهی ها
Liability under stock appreciation rights
بدهی ناشی از افزایش ارزش سهام
Limited partner
شرکت با مسئولیت محدود
Liquid dividends
سود سهام تصفیه
Liquidation expense
هزینه تصفیه
Liquidation process
فرآیند تصفیه
Long – term
بلند مدت
Long – term debt
بدهی بلند مدت
Long lived assets
دارایی های بلند مدت
Loss
زیان غیرعملیاتی
Loss absorption power
درجه توانایی جذب زیان
Loss on expiration of stock warrant
زیان ناشی از انقضاء گواهینامه حق خرید سهام
Loss per share (L.P.S)
زیان هر سهم
Lower of cost or market (L.C.M)
اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار
Lump
مجموع
M
Macroeconomic models
الگوهای اقتصاد کلان
Main product
محصول اصلی
Main store
اداره مرکزی
Major assumptions
فرض های اساسی
پورتال یو سی )شما می توانید(
۲۸
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Management accounting
حسابداری مدیریت
Management accounting information
اطلاعات حسابداری مدیریت
Managerial accounting
حسابداری مدیریت
Managers
مدیران
Manual accounting system
سیستم حسابداری دستی
Manual systems
سیستم های دستی
Manufacturing cost
هزینه ساخت، هزینه تولید
Manufacturing enterprise
موسسه تولیدی
Marginal propensity to consume (M.P.C)
میل نهایی به مصرف
Marginal propensity to import (M.P.M)
میل نهایی به واردات
Marginal propensity to invest (M.P.I)
میل نهایی به سرمایه گذاری
Marginal propensity to save (M.P.S)
میل نهایی به پس انداز
Market
بازار
Marketing
بازاریابی
Marketing cost
هزینه بازاریابی
Matching
تطابق هزینه با درآمد، اصل تطابق
Matching concept
مفهوم تطابق یا مقابله هزینه ها با درآمدها
Matching principle
اصل تطابق هزینه ها با درآمد
Material
مواد
Materiality
اهمیت
Materiality principle
اصل اهمیت
Mathematical errors
اشتباهات ریاضی و محاسباتی
Maturity value
ارزش سررسید
Mean
میانگین
پورتال یو سی )شما می توانید(
۲۹
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Mean deviation
انحراف از میانگین
Mean return
بازده مورد انتظار
Measurability
قابلیت اندازه گیری
Measurement
اندازه گیری، سنجش
Median
میانه
Merchandise
کالای تجاری
Merchandise inventory
موجودی کالا
Merchandising enterprise
موسسه بازرگانی
Microeconomics
اقتصاد خرد
Minority interest
حقوق اقلیت
Miscellaneous expense
هزینه متفرقه
Modified treasury stock method
روش تعدیل شده سهام خزانه
Monetary
پولی
Monetary assets
دارایی های پولی
Monetary policy
سیاست پولی
Money market
بازار مالی
Monopolistic competition
رقابت انحصاری
Mortgage
رهن، وثیقه
Moving weighted average
میانگین موزون و متحرک
Multiple – step income statement format
صورتحساب سود و زیان به شکل چند مرحله ای
Multiple bases of allocation
تسهیم سود بر مبناهای متعدد
Multiplier effect
ضریب تکاثر
N
Nature of partnerships
ماهیت شرکت تضامنی
پورتال یو سی )شما می توانید(
۳۱
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Negative good will
سرقفلی منفی
Net
خالص
Net assets
خالص دارایی ها
Net domestic product (N.D.P)
تولید خالص ملی
Net exports
خالص صادرات
Net income from factor payments abroad
خالص درآمد عوامل تولید از خارج
Net income or loss
سود یا زیان خالص
Net investment
سرمایه گذاری خالص
Net loss
زیان خالص
Net national income (N.I or N.N.Y)
درآمد خالص ملی
Net profit
سود خالص
Net profit ratio
نسبت سود به فروش
Net purchase
خرید خالص
Net realizable value
ارزش خالص بازیافتنی
Net sales
فروش خالص
Net worth
ارزش ویژه
Neutrality
بی طرفی
No par value
بدون ارزش اسمی
Nominal account
حساب موقت
Nominal national income
درآمد ملی اسمی
Nominal scale
مقیاس اسمی
Non – operating income
سود غیر عملیاتی
Non cash asset
دارایی غیر نقد
Non compensatory plans
طرح اختیار خرید سهام بدون تخفیف تشویقی
پورتال یو سی )شما می توانید(
۳۰
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Non cumulative preferred stock
سهام ممتاز بدون سود انباشته
Non homogeneous events
رویدادهای ناهمگن
Non operating gain and loss
سود و زیان غیرعملیاتی
Non par common stock
سهام عادی بدون ارزش اسمی
Non participating preferred stock
سهام ممتاز بدون مشارکت در کل سود
Non public company
شرکت سهامی خاص
Non public enterprise
شرکت سهامی خاص
Noncurrent assets
دارائی های غیرجاری
Noncurrent liabilities
بدهی های غیرجاری
Nonmonetary exchanges
مبادلات غیر پولی
Nonmonetary items
اقلام غیر پولی
Nonrelevant information
اطلاعات نامربوط
Normal capacity
ظرفیت عادی
Normal losses
ضایعات عادی
Normal lost units
ضایعات عادی
Normal operating cycle
چرخه عملیات عادی
Normal shrinkage
ضایعات عادی
Notes of the financial statements
یادداشت های همراه صورت های مالی
Notes payable
اسناد پرداختنی
Notes receivable
اسناد دریافتنی
O
Objectivity
واقعیت، عینیت
Obsolescence
نابابی
Obsolescence of assets
نابابی دارایی ها
پورتال یو سی )شما می توانید(
۳۲
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Office supplies
ملزومات دفتری
Offsetting cost with revenue
تهاتر درآمد با بهای تمام شده
On account
به صورت نسیه
Operating
عملیاتی
Operating activities
فعالیت های عملیاتی
Operating expenses
هزینه های عملیاتی
Operating income
سود عملیاتی
Operating loss
زیان عملیاتی
Operational assets
دارایی های عملیاتی
Opportunity cost
هزینه فرصت از دست رفته
Option contract
اختیار معامله، قرارداد اختیاری
Ordinal scale
مقیاس ترتیبی
Original cost
بهای تمام شده اولیه، هزینه اولیه
Original selling price
قیمت اولیه فروش
Others assets
سایر دارایی ها
Outflow of cash
جریان خروج وجه نقد
Outstanding checks
چک های معوق
Outstanding stock
سهام در دست سهامداران
Overapplied factory overhead
اضافه جذب سربار
Overdraft
اضافه برداشت
Overhead
سربار
Overstate
بالای قیمت واقعی
Owe
بدهکار بودن
Owners
مالکان، صاحبان
پورتال یو سی )شما می توانید(
۳۳
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Owners (stockholders) equity
حقوق صاحبان سرمایه )سهام(
Owner’s equity
حقوق صاحبان سهام
Ownership
مالکیت
Ownership rights
حقوق مالکیت
P
Paid
پرداختن
Parent company
شرکت اصلی
Parenthetical notes
یادداشت های درون پرانتزی
Pareto optimum
کارآیی پارتو
Participating preferred stock
سهام ممتاز مشارکت در کل سود
Partner
شریک
Partners marketing contribution
شرکای طرفین مشارکت
Partnerships
شرکت تضامنی
Patents
حق اختراع
Payment schedule
جدول پرداخت
Payout ratio
نسبت پراخت سود سهام
Percentage-of-completion method
روش درصد پیشرفت کار
Period cost
هزینه دوره
Periodic
ادواری
Periodic inventory
روش ثبت ادواری موجودی کالا
Periodic inventory system
سیستم ادواری کالا
Periodic stock – taking
انبارگردانی ادواری
Permanent accounts
حساب های دایمی
Permit
پروانه، جواز، اجازه دادن
پورتال یو سی )شما می توانید(
۳۴
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Perpetual
ثبت دایمی
Perpetual inventory
ثبت دایمی موجودی کالا
Perpetual inventory system
روش ثبت دایمی موجودی کالا
Perpetual system
سیستم دایمی کالا
Personal account
حساب برداشت
Personal income
درآمد شخصی
Petty cash fund
تنخواه گردان
Physical count
شمارش عینی )موجودی ها(
Physical flow of inventory
گردش فیزیکی موجودی ها
Planning
برنامه ریزی
Plant assets
دارایی ثابت
Pooling of interests
اتحاد منافع
Population
جامعه آماری
Portion
حصه
Possible charges
مخارج احتمالی
Possible loss
زیان احتمالی
Post dated check
چک وعده دار
Post-closing trial balance
تراز آزمایشی اختتامیه
Potential
احتمالی، بالقوه
Potentially dilutive
تقلیل بالقوه
Practical capacity
ظرفیت عملی
Preferred stock
سهام ممتاز
Premium
صرف
Prepaid expenses
پیش پرداخت هزینه
پورتال یو سی )شما می توانید(
۳۵
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Present value
ارزش فعلی
President
رئیس، مدیرعامل
Price
قیمت
Price earning (P/E) ratio
نسبت قیمت به سود
Price index
شاخص قیمت
Price level
سطح قیمت
Price list
فهرست قیمت ها
Pricing
تعیین قیمت
Primary
اولیه
Primary earning per share
سود اولیه هر سهم
Prime cost
بهای اولیه
Principles
وصول
Prior period adjustments
اصلاحات مربوط به دوره های قبل
Private
خصوصی
Probability
احتمال
Process
فرآیند
Process cost system
سیستم هزینه یابی مرحله ای
Product cost
هزینه محصول
Production
محصول
Production cost center
مرکز تولید
Productivity
بهره وری
Professional judgment
قضاوت حرفه ای و تخصصی
Profit
سود
Profit and loss summary
خلاصه سود و زیان
پورتال یو سی )شما می توانید(
۳۶
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Profitability
سودآوری
Profit-directed activities
فعالیت های انتفاعی
Proper disclosure
افشای مناسب
Property
اموال
Property tax
عوارض، مالیات بر دارایی
Property-plant, and equipment
اموال، ماشین آلات و تجهیزات
Proportional liability partnership
شرکت نسبی
Proposed dividend
سود پیشنهادی
Proprietorship
واحد تجاری متعلق به یک فرد )موسسه فردی(
Provision
ذخیره
Public
عمومی
Public corporation
شرکت سهامی عام
Publicly held company
شرکت سهامی عام
Purchase
خرید
Purchase discount
تخفیف نقدی خرید
Purchase invoices
فاکتور خرید
Purchase return and allowance
برگشت از خرید و تخفیفات
Put option
اختیار فروش سهام
Q
Qualitative characteristics of financial information
ویژگی ها یا خصوصیات کیفی اطلاعات مالی
Quick ratio
نسبت سریع
Quotas
سهمیه
R
پورتال یو سی )شما می توانید(
۳۷
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Random
تصادفی
Range
دامنه تغییر
Ratio
نسبت
Ratio scale
مقیاس نسبی
Real account
حساب دایمی
Real insolvency
توقف کامل
Real national income
درآمد ملی واقعی
Receipt
رسید، دریافت وجه
Receivables turnover
متوسط وصول مطالبات
Recording
ثبت
Redeemable bonds
اوراق قرضه قابل بازخرید
Reduction
کاهش
Reference book
دفتر مرجع
Related party transaction
معامله با اشخاص وابسته
Relative
نسبی
Relevance
مربوط بودن
Relevant information
اطلاعات مربوط
Relevant range
دامنه مربوط
Reliability
قابلیت اتکاء
Reliable evidence
شواهد قابل اتکاء
Rent
اجاره
Rent expense
هزینه اجاره
Reorganization
تجدید سازمان
Repair and maintenance
تعمیر و نگهداشت
پورتال یو سی )شما می توانید(
۳۸
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Replacement cost
ارزش جایگزینی
Report form
فرم گزارشی، گزارش گونه
Reporting
گزارش
Representation
تاییدیه مدیریت
Required reserve ratio
نسبت سپرده قانونی
Resale
فروش مجدد
Reserve
اندوخته
Resource
منبع
Responsibility accounting
حسابداری سنجش مسئولیت
Restriction
محدودیت
Results of operations
نتایج عملیات
Retail method
روش خرده فروشی
Retailer
خرده فروش
Retailing
خرده فروشی
Retained earning
سود انباشته
Retirement of a partner
خروج شریک از شرکت تضامنی
Retirement of treasury stock
ابطال سهام خزانه
Return of investment
برگشت از سرمایه گذاری، سود سهام تصفیه
Revaluation of assets and liabilities
تجدید ارزیابی بدهی ها و دارایی ها
Revenue
درآمد
Revenue realization principle
اصل تحقق درآمد
Revenue recognition
شناخت درآمد
Right side
سمت راست
Risk assessment
ارزیابی مخاطره
پورتال یو سی )شما می توانید(
۳۹
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Rules
قواعد
S
Safety stock
موجودی ایمنی
Salaries expense
هزینه حقوق
Salary
حقوق
Sale
فروش
Sales commission
کمیسیون فروش
Sales discount
تخفیف نقدی فروش
Sales on credit
فروش نسیه
Sales rate
ضریب فروش
Sales return
برگشت از فروش
Sales return and allowances
برگشت از فروش و تخفیفات
Sales revenue
درآمد فروش
Sales ticket
فاکتور فروش
Salvage value
ارزش اقساط
Saving deposit
سپرده پس انداز
Scale
مقیاس
Scale and unit of measurement
مقیاس و واحد اندازه گیری
Scaling
مقیاس بندی
Scarcity
کمیابی
Schedule of safety payment to partners
جدول پرداخت به شرکاء به طور مطمئن
Script dividends
سود سهام تعهد شده
Secret reserve
اندوخته پنهان
Sell
فروختن
پورتال یو سی )شما می توانید(
۴۱
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Seller
فروشنده
Selling expenses
هزینه های فروش
Selling price
قیمت فروش
Selling shares
فروش سهام
Semi variable cost
هزینه نیمه متغیر
Separate accounting entity
تفکیک شخصیت حسابداری
Separate entity
تفکیک شخصیت، شخصیت جداگانه
Separate entity assumption
فرض تفکیک شخصیت
Services
خدمات
Services firms
موسسات خدماتی
Share
سهم
Share option
اختیار معامله سهام
Shipping
حمل و نقل
Short cut method
روش انجام آزمون سریع
Significant accounting policies
اهم رویه های حسابداری
Simple capital structure
ساختار سرمایه ساده
Single – step income statement format solvency
صورتحساب سود و زیان به شکل یک مرحله ای
Small stock dividends
سود سهام غیر قابل ملاحظه
Source documents
مدارک اولیه
Sources of working capital
منابع سرمایه در گردش
Specific identification
شناسایی ویژه
Speculation
سفته بازی
Spend
صرف کردن، پرداخت کردن
Stagflation
رکود تورمی
پورتال یو سی )شما می توانید(
۴۰
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Stagnation
رکود
Standard deviation
انحراف استاندارد
Stated value
ارزش ثبت شده، ارزش تعیین شده، ارزش اعلام
شده
Statement
صورتحساب
Statement of cash flows
صورت جریان وجوه نقد
Statement of changes in financial position
صورت تغییرات در وضعیت مالی
Statement of financial position
صورت وضعیت مالی )ترازنامه(
Statement of owner’s equity
صورتحساب حقوق صاحبان سهام
Statement of retained earnings
صورت سود و زیان انباشته
Statement of source and application of funds
صورت منابع و مصارف وجوه
Statistics
آمار
Stock appreciation rights
مزایای ناشی از افزایش ارزش سهام
Stock bonus and award plan
واگذاری سهام به عنوان پاداش
Stock company
شرکت سهامی
Stock dividends
سود سهمی
Stock dividends distributable
سود سهمی قابل توزیع
Stock exchanges
بورس، بازار سهام
Stock option
اختیار خرید سهام
Stock out
فقدان موجودی
Stock rights
حق تقدم خرید سهام
Stock room
انبار
Stock splits
تجزیه سهام
Stock subscriptions
سهام تعهد شده، سهام پذیره نویسی شده
پورتال یو سی )شما می توانید(
۴۲
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Stock warrant
گواهینامه خرید سهام
Stockholders
سهامدار
Stockholders equity
حقوق صاحبان سهام
Straight – line method
روش خط مستقیم
Structural factors
عوامل ساختاری
Structure of financial statements
ساختار صورت های مالی
Subsequent events after balance date
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
Subsidiary company
شرکت فرعی
Subsidiary ledger
دفتر معین
Substance over form
رجحان محتوا بر شکل
Substantive test
آزمون محتوا
Sum of the years digits method
روش مجموع سنوات
Summarizing
خلاصه
Supplementary information
اطلاعات مکمل
Suppliers
فروشندگان
Supplies expense
هزینه ملزومات
Supply of money
عرضه پول
Swap
معاوضه
System
سیستم
Systematic and rational allocation
تخصیص سیستماتیک و معقول
T
Tag
برچسب
Taking of inventory
انبارگردانی
Tangible
مشهود
پورتال یو سی )شما می توانید(
۴۳
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Tangible asset
دارایی مشهود
Target population
جامعه هدف
Tariff
تعرفه
Tax
مالیات
Tax deferred
مالیات پرداختنی
Tax rate
نرخ مالیات
Taxable income
سود مشمول مالیات
Taxes receivable
مالیات دریافتنی
Taxing offices
ماموران مالیاتی
Temporary accounts
حساب های موقت
Term
اصطلاح
Theory in practice
تئوری در عمل
Theory in use
تئوری در عمل
Time period
دوره مالی
Time period assumption
فرض دوره مالی
Time value of money
ارزش زمانی پول
Timeliness
به موقع بودن
Timely information
اطلاعات به موقع
Timing of cash flow
زمانبندی گردش وجوه نقد
Total expense
جمع هزینه
Total quality management
مدیریت کیفیت فراگیر
Tracing
ردیابی
Trade
تجاری
Trade discount
تخفیف تجاری
پورتال یو سی )شما می توانید(
۴۴
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Trade marks
علائم تجاری
Trade name
نام و نشان تجاری
Trade reference
معرف
Trade terms
شرایط فروش
Trading enterprise
موسسه تجاری، بازرگانی
Transaction
رویداد مالی، فعالیت مالی، معامله
Transfer payments
پرداخت های انتقالی
Translate
تبدیل
Transportation – in
هزینه حمل کالای خریداری شده
Transportation – out
هزینه حمل کالای فروخته شده
Transposition
جا به جا نوشتن اعداد
Treasury stock
سهام خزانه
Treatment
معامله
Trial balance
تراز آزمایشی
Typical fixed plans
طرح های ثابت
U
Unavoidable cost
هزینه اجتناب ناپذیر
Uncertainty
ابهام
Undepreciable assets
دارایی های استهلاک ناپذیر
Underabsorbed overhead
سربار جذب نشده
Understandability
قابل فهم بودن
Understate
زیر قیمت واقعی
Uniformity
همسانی رویه ها
Unincorporated businesses
واحد های تجاری غیر سهامی
پورتال یو سی )شما می توانید(
۴۵
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Unions
اتحادیه
Unit – of – measure assumption
فرض واحد اندازه گیری
Unit price
قیمت هر واحد محصول
Unrealized gain
سود تحقق نیافته
Unrealized loss
زیان تحقق نیافته
Unsecured creditors
بستانکاران عادی بدون وثیقه
Unusual items
اقلام غیرعادی
Unusual nature
ماهیت غیرعادی
Usage
مصرف
Usage rate
ضریب مصرف
Useful
سودمند
Useful life
عمر مفید
Usefulness
سودمندی
User
کاربران، استفاده کنندگان
Users of financial information
استفاده کنندگان اطلاعات مالی
Utility
مطلوبیت، سود، فایده
V
Validate
قابل اتکاء
Valuation
ارزشیابی
Valuation of inventories
ارزشیابی موجودی ها
Value added
ارزش افزوده
Value chain
زنجیره ارزش
Value for money audit
حسابرسی عملیاتی
Variable cost
هزینه متغیر
پورتال یو سی )شما می توانید(
۴۶
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Variables
متغیر
Variance
واریانس
Velocity
سرعت گردش پول
Vendor
فروشنده
Venture asset account
حساب دارایی مشارکت
Verifiability
قابلیت اثبات و تایید
Volume variance
انحراف حجم
Voucher index
سندرسی
Vouching
سندرسی
W
Waiting time
زمان بلا استفاده
Warehouse
انبار
Warehouse receipt
رسید انبار
Wasting assets
دارایی های نقصان پذیر
Watered stock
سهام رقیق
Weighted – average
میانگین موزون
Wholesaler
عمده فروش
Wholesaling
عمده فروشی
Windfall gains and losses
سود یا زیان غیر مترقبه
Withdrawal
برداشت
Withholding tax
مالیات تکلیفی
Work in process inventory
موجودی کالای در جریان ساخت
Work unit
معیار سنجش
Working capital
سرمایه در گردش
پورتال یو سی )شما می توانید(
۴۷
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Worksheet
کاربرگ
Y
Yield
بازده
Yield to redemption
سود یا زیان غیر عملیاتی بازخرید سهام
Z
Zero – based budgeting
بودجه بندی بر مبنای صفر
Zero tax bracket
درآمد معاف از مالیات
پورتال یو سی )شما می توانید(
۴۸
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
فارسی به انگلیسی
الف
Retirement of treasury stock
ابطال سهام خزانه
Uncertainty
ابهام
Pooling of interests
اتحاد منافع
Unions
اتحادیه
Cumulative effect
اثر انباشته
Effective
اثربخشی
Effectiveness
اثربخشی
Rent
اجاره
Probability
احتمال
Contingent
احتمالی
Potential
احتمالی، بالقوه
Abbreviation
اختصار
Stock option
اختیار خرید سهام
Call option
اختیار خرید سهام با نرخ معین
Put option
اختیار فروش سهام
Share option
اختیار معامله سهام
Option contract
اختیار معامله، قرارداد اختیاری
Amalgamation of partnership firms
ادغام شرکت تضامنی
Periodic
ادواری
Associating cause and effect
ارتباط علت و معلول
Face value
ارزش اسمی
Value added
ارزش افزوده
Disposal value
ارزش اقساط
پورتال یو سی )شما می توانید(
۴۹
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Salvage value
ارزش اقساط
Call price
ارزش بازخرید
Stated value
ارزش ثبت شده، ارزش تعیین شده، ارزش اعلام
شده
Replacement cost
ارزش جایگزینی
Net realizable value
ارزش خالص بازیافتنی
Intrinsic value
ارزش ذاتی
Time value of money
ارزش زمانی پول
Maturity value
ارزش سررسید
Present value
ارزش فعلی
Fair market value
ارزش متعارف بازار
Current fair value
ارزش متعارف جاری
Current costs
ارزش های جاری
Net worth
ارزش ویژه
Valuation
ارزشیابی
Direct valuation
ارزشیابی مستقیم
Valuation of inventories
ارزشیابی موجودی ها
Risk assessment
ارزیابی مخاطره
Laying
از کار بیکار کردن
Corporate charter
اساسنامه شرکت
Employ
استخدام کردن
Users of financial information
استفاده کنندگان اطلاعات مالی
External user
استفاده کنندگان برون سازمانی
Internal user
استفاده کنندگان برون سازمانی
Borrowing
استقراض
Independence
استقلال
Depreciation
استهلاک
پورتال یو سی )شما می توانید(
۵۱
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Accumulated depreciation
استهلاک انباشته
Amortization of intangible assets
استهلاک دارایی های نامشهود
Amortization of goodwill
استهلاک سرقفلی
Discount and premium amortization of bonds
استهلاک کسر و صرف اوراق قرضه
Notes payable
اسناد پرداختنی
Notes receivable
اسناد دریافتنی
Dishonored note
اسناد نکول شده
Mathematical errors
اشتباهات ریاضی و محاسباتی
Income at full employment
اشتغال کامل
Term
اصطلاح
Disclosure principle
اصل افشاء
Full – disclosure principle
اصل افشای کامل
Materiality principle
اصل اهمیت
Historical – cost convention
اصل بهای تمام شده تاریخی
Revenue realization principle
اصل تحقق درآمد
Matching principle
اصل تطابق هزینه ها با درآمد
Cost – benefit constraint
اصل فزونی منافع بر مخارج
Correction of errors
اصلاح اشتباهات
Prior period adjustments
اصلاحات مربوط به دوره های قبل
Accounting principles
اصول پذیرفته شده حسابداری
Central acceptable (applicable) accounting principles (GAAP)
اصول پذیرفته شده حسابداری
Generally accepted accounting principles
اصول پذیرفته شده حسابداری
Overdraft
اضافه برداشت
Bank overdraft
اضافه برداشت بانکی
Overapplied factory overhead
اضافه جذب سربار
Information
اطلاعات
پورتال یو سی )شما می توانید(
۵۰
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Timely information
اطلاعات به موقع
Financial accounting information
اطلاعات حسابداری مالی
Management accounting information
اطلاعات حسابداری مدیریت
Financial information
اطلاعات مالی
Relevant information
اطلاعات مربوط
Supplementary information
اطلاعات مکمل
Creditors
اعتبار دهندگان، بستانکاران
Credit
اعتبار، بستانکار
Increase
افزایش
Increase in capital
افزایش در سرمایه
Disclosure
افشای اطلاعات
Adequate disclosure
افشای کافی
Proper disclosure
افشای مناسب
Economy
اقتصاد
Microeconomics
اقتصاد خرد
Economically
اقتصادی
Lower of cost or market (L.C.M)
اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار
Extraordinary items
اقلام غیر مترقبه
Nonmonetary items
اقلام غیر پولی
Unusual items
اقلام غیر عادی
Infrequent items
اقلام غیر مستمر
Contra items
اقلام کاهنده
Legal requirements
الزامات قانونی
Macroeconomic models
الگوهای اقتصاد کلان
Fractional share warrants
امتیاز پاره سهم
Feasible
امکان پذیر، عملی
Property
اموال
پورتال یو سی )شما می توانید(
۵۲
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Property-plant, and equipment
اموال، ماشین آلات و تجهیزات
Stock room
انبار
Warehouse
انبار
Taking of inventory
انبارگردانی
Periodic stock – taking
انبارگردانی ادواری
American institute of certified public accountants (AICPA)
انجمن حسابداران رسمی آمریکا
American accounting association (AAA)
انجمن حسابداری آمریکا
Mean deviation
انحراف از میانگین
Standard deviation
انحراف استاندارد
Capacity variances
انحراف ظرفیت
Favorable variance
انحراف مساعد
Adverse variance
انحراف نامساعد
Dissolution and liquidation of a partnership
انحلال و تصفیه در شرکت تضامنی
Measurement
اندازه گیری، سنجش
Reserve
اندوخته
Secret reserve
اندوخته پنهان
Legal reserve
اندوخته قانونی
Financial flexibility
انعطاف امکانات مالی
Lapse of stock option
انقضای استفاده از اختیار خرید سهام
Expiration of partnership contract
انقضای مدت شرکت
Leverage
اهرم
Significant accounting policies
اهم رویه های حسابداری
Materiality
اهمیت
Importance
اهمیت، نفوذ
Diluted securities
اوراق بهادار تقلیل دهنده
Convertible securities
اوراق بهادار قابل تبدیل
پورتال یو سی )شما می توانید(
۵۳
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Bond
اوراق قرضه
Bearer bond
اوراق قرضه بی نام
Bonds payable
اوراق قرضه پرداختنی
Redeemable bonds
اوراق قرضه قابل بازخرید
Callable bonds
اوراق قرضه قابل بازخرید قبل از سررسید
Dividend preferences
اولویت های سود سهام
First – in, first – out (fifo)
اولین صادره از اولین وارده
Last – in, first out (lifo)
اولین صادره از آخرین وارده
Primary
اولیه
Direct test of financial balance
آزمون محتوا
Substantive test
آزمون محتوا
Damage
آسیب دیدگی
Advertising
آگهی، تبلیغات
Statistics
آمار
ب
Market
بازار
Money market
بازار مالی
Marketing
بازاریابی
Feedback
بازخورد
Yield
بازده
Mean return
بازده مورد انتظار
Cash yield
بازده نقدی
Overstate
بالای قیمت واقعی
Owe
بدهکار بودن
Debt
بدهی
Long – term debt
بدهی بلند مدت
پورتال یو سی )شما می توانید(
۵۴
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Disguised debt
بدهی پنهان
Liability under stock appreciation rights
بدهی ناشی از افزایش ارزش سهام
Contingent liabilities
بدهی های احتمالی
Current liabilities
بدهی های جاری
Liabilities
بدهی ها
Equities
بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
Noncurrent liabilities
بدهی های غیرجاری
No par value
بدون ارزش اسمی
Ex-rights
بدون حق تقدم
Blank bill
برات سفید
Tag
برچسب
Drawing
برداشت
Withdrawal
برداشت
Purchase return and allowance
برگشت از خرید و تخفیفات
Return of investment
برگشت از سرمایه گذاری، سود سهام تصفیه
Sales return
برگشت از فروش
Sales return and allowances
برگشت از فروش و تخفیفات
Fully secured creditors
بستانکاران دارای وثیقه کامل
Unsecured creditors
بستانکاران عادی بدون وثیقه
Closing entries
بستن حساب ها
Long – term
بلند مدت
In decreasing order of liquidity
به ترتیب کاهش نقدینگی
On account
به صورت نسیه
At the market
به قیمت روز
Timeliness
به موقع بودن
Prime cost
بهای اولیه
Basis
بهای تمام شده
پورتال یو سی )شما می توانید(
۵۵
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Cost
بهای تمام شده
Original cost
بهای تمام شده اولیه، هزینه اولیه
Cost of goods sold
بهای تمام شده کالای فروش رفته
Cost of sales
بهای تمام شده کالای فروش رفته
Costs of goods sold
بهای تمام شده کالای فروش رفته
Expired cost
بهای تمام شده منقضی شده
Interest
بهره
Efficiently
بهره ور، موثر، کارآمد
Productivity
بهره وری
Budget
بودجه
Zero – based budgeting
بودجه بندی بر مبنای صفر
Stock exchanges
بورس، بازار سهام
Immaterial
بی اهمیت، جزیی
Neutrality
بی طرفی
Insurance
بیمه
پ
Bonus to old partners
پاداش به شرکاء قدیم
End of month
پایان دوره
Compensating payment
پرداخت جبران کننده
Transfer payments
پرداخت های انتقالی
Paid
پرداختن
Permit
پروانه، جواز، اجازه دادن
Endorsed
پشت نویسی
Monetary
پولی
Financial forecasts
پیش بینی های مالی
Prepaid expenses
پیش پرداخت هزینه
پورتال یو سی )شما می توانید(
۵۶
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Advances from customers
پیش دریافت از مشتریان
Development
پیشرفت، توسعه
ت
Theory in practice
تئوری در عمل
Theory in use
تئوری در عمل
Call date
تاریخ بازخرید، زمان خرید
Acquisition date
تاریخ تحصیل
Due date
تاریخ سررسید
Financing
تامین مالی
Representation
تاییدیه مدیریت
Translate
تبدیل
Trade
تجاری
Revaluation of assets and liabilities
تجدید ارزیابی بدهی ها و دارایی ها
Reorganization
تجدید سازمان
Basis of experience
تجربه
Cost benefit consideration
تجزیه تحلیل نسبت هزینه بر سود
Stock splits
تجزیه سهام
Equipment
تجهیزات
Acquired
تحصیل، خرید
Cost – volume – profit analysis
تحلیل هزینه حجم سود – –
Analysts
تحلیلگران
Financial analysts
تحلیلگران مالی
Appropriation
تخصیص
Allocate
تخصیص دادن
Appropriation of retained earnings
تخصیص سود انباشته
Systematic and rational allocation
تخصیص سیستماتیک و معقول
پورتال یو سی )شما می توانید(
۵۷
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Allocation
تخصیص هزینه
Cost allocation
تخصیص هزینه
Discount
تخفیف
Trade discount
تخفیف تجاری
Cash discount
تخفیف نقدی
Purchase discount
تخفیف نقدی خرید
Sales discount
تخفیف نقدی فروش
Allowance
تخفیف، تفاوت قیمت
Continuity
تداوم فعالیت
Balance
تراز
Trial balance
تراز آزمایشی
Post-closing trial balance
تراز آزمایشی اختتامیه
Balance sheet
ترازنامه
Annuity
تسلط
Multiple bases of allocation
تسهیم سود بر مبناهای متعدد
Random
تصادفی
Compensating
تضمینی، متقابل
Matching
تطابق هزینه با درآمد، اصل تطابق
Tariff
تعرفه
Repair and maintenance
تعمیر و نگهداشت
Commitments
تعهدات
Economic obligations
تعهدات اقتصادی
Capital commitments
تعهدات سرمایه ای
Commitments and contingent liabilities
تعهدات و بدهی های احتمالی
Pricing
تعیین قیمت
Change in accounting estimates
تغییر در برآوردهای حسابداری
Accounting changes
تغییرات حسابداری
پورتال یو سی )شما می توانید(
۵۸
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Separate accounting entity
تفکیک شخصیت حسابداری
Separate entity
تفکیک شخصیت، شخصیت جداگانه
Demand
تقاضا
Demand for money
تقاضا برای پول
Aggregate demand
تقاضای کل
Division of profit and losses
تقسیم سود و زیان
Divide
تقسیم کردن
Potentially dilutive
تقلیل بالقوه
Diluter
تقلیل دهنده
Dilution of E.P.S
تقلیل سود هر سهم
Imprest cash
تنخواه گردان
Imprest fund
تنخواه گردان
Petty cash fund
تنخواه گردان
Check stubs
ته چک
Offsetting cost with revenue
تهاتر درآمد با بهای تمام شده
Ability to attract capital
توانایی جذب سرمایه
Inflation
تورم
Distribute
توزیع کردن، تقسیم کردن
Real insolvency
توقف کامل
Net domestic product (N.D.P)
تولید خالص ملی
Gross domestic product (G.D.P)
تولید ناخالص داخلی
Gross national product (G.N.P)
تولید ناخالص ملی
Gross national product in market price
تولید ناخالص ملی به قیمت بازار
Gross national product in factor price
تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل
ث
Fixed
ثابت
پورتال یو سی )شما می توانید(
۵۹
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Recording
ثبت
Adjusting entry
ثبت اصلاحی
Perpetual inventory
ثبت دایمی موجودی کالا
Perpetual
ثبت دایمی
Dual aspect
ثبت دو طرفه
Compound journal entry
ثبت مرکب
Chronological records
ثبت های روزانه به ترتیب تاریخ
ج
Transposition
جا به جا نوشتن اعداد
Population
جامعه آماری
Target population
جامعه هدف
Compensation
جبران خسارت
Payment schedule
جدول پرداخت
Schedule of safety payment to partners
جدول پرداخت به شرکاء به طور مطمئن
Outflow of cash
جریان خروج وجه نقد
Cash flow
جریان وجوه نقد، گردش وجه نقد
Flow of cash
جریان وجوه نقد، گردش وجه نقد
Inflow of cash
جریان ورود وجه نقد
Accumulation
جمع آوری، گردآوری، ذخیره
Total expense
جمع هزینه
چ
Abacus
چرتکه
Accounting cycle
چرخه حسابداری
Audit cycle
چرخه حسابرسی
Normal operating cycle
چرخه عملیات عادی
Cheque
چک
پورتال یو سی )شما می توانید(
۶۱
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Blank cheque
چک سفید
Outstanding checks
چک های معوق
Conceptual framework
چهارچوب نظری
ح
Financial state
حالت مالی
Bearer
حامل
Accountancy
حرفه ی حسابداری
Account
حساب
Personal account
حساب برداشت
Venture asset account
حساب دارایی مشارکت
Real account
حساب دایمی
Capital account
حساب سرمایه
Contra account
حساب کاهنده
Nominal account
حساب موقت
Permanent accounts
حساب های دایمی
Doubtful accounts
حساب های مشکوک الوصول
Temporary accounts
حساب های موقت
Accountant
حسابدار
Accounting
حسابداری
Accounting in liquidation
حسابداری تصفیه
Accrual accounting
حسابداری تعهدی
Governmental accounting
حسابداری دولتی
Cost accounting
حسابداری صنعتی، حسابداری بهای تمام شده
Financial accounting
حسابداری مالی
Management accounting
حسابداری مدیریت
Managerial accounting
حسابداری مدیریت
پورتال یو سی )شما می توانید(
۶۰
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Auditors
حسابرسان
Auditing
حسابرسی
Value for money audit
حسابرسی عملیاتی
Accounting payable
حسابهای پرداختنی
Accounting receivable
حسابهای دریافتنی
Portion
حصه
Current portion of long – term liabilities
حصه جاری بدهی های بلند مدت
Patents
حق اختراع
Fee
حق الزحمه، دستمزد
Stock rights
حق تقدم خرید سهام
Salary
حقوق
Minority interest
حقوق اقلیت
Owners (stockholders) equity
حقوق صاحبان سرمایه )سهام(
Owner’s equity
حقوق صاحبان سهام
Stockholders equity
حقوق صاحبان سهام
Ownership rights
حقوق مالکیت
Earned capital
حقوق مالی تحصیل شده
Executive salaries
حقوق مدیران
Accrued payroll
حقوق و دستمزد تحقق یافته اما پرداخت نشده
Compensation package
حقوق و سایر مزایا، کل حقوق
Shipping
حمل و نقل
خ
Net
خالص
Net assets
خالص دارایی ها
Net income from factor payments abroad
خالص درآمد عوامل تولید از خارج
Net exports
خالص صادرات
پورتال یو سی )شما می توانید(
۶۲
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Services
خدمات
Retailer
خرده فروش
Retailing
خرده فروشی
Retirement of a partner
خروج شریک از شرکت تضامنی
Purchase
خرید
Net purchase
خرید خالص
Buyer
خریدار
Bought
خریداری کردن
Buys
خریدن
Casualties
خسارات ناشی از سوانح طبیعی )تلفات(
Private
خصوصی
Industry peculiarities
خصوصیات صنعت
Summarizing
خلاصه
Income summary
خلاصه سود و زیان
Profit and loss summary
خلاصه سود و زیان
د
Noncurrent assets
دارایی های غیرجاری
Plant assets
دارایی ثابت
Non cash asset
دارایی غیر نقد
Intangible assets
دارایی نامشهود
Depreciable assets
دارایی های استهلاک پذیر
Undepreciable assets
دارایی های استهلاک ناپذیر
Donated assets
دارایی های اهدایی
Long lived assets
دارایی های بلند مدت
Monetary assets
دارایی های پولی
Fixed assets
دارایی های ثابت
پورتال یو سی )شما می توانید(
۶۳
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Current assets
دارایی های جاری
Capital assets
دارایی های سرمایه ای
Wasting assets
دارایی های نقصان پذیر
Operational assets
دارایی های عملیاتی
Tangible asset
داریی مشهود
Range
دامنه تغییر
Relevant range
دامنه مربوط
During production
در حال تولید
During construction
در حال ساخت
Income
درآمد
Revenue
درآمد
Net national income (N.I or N.N.Y)
درآمد خالص ملی
Personal income
درآمد شخصی
Sales revenue
درآمد فروش
Disposable income
درآمد قابل تصرف
Zero tax bracket
درآمد معاف از مالیات
Nominal national income
درآمد ملی اسمی
Real national income
درآمد ملی واقعی
Gross income
درآمد ناخالص
Gross national income (G.N.I or G.N.Y)
درآمد ناخالص ملی
Earning potential
درآمدهای احتمالی
Loss absorption power
درجه توانایی جذب زیان
Labor
دستمزد
Direct labor
دستمزد مستقیم
Journal
دفتر روزنامه
General journal
دفتر روزنامه عمومی
General ledger
دفتر کل
پورتال یو سی )شما می توانید(
۶۴
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Ledger
دفتر کل
Reference book
دفتر مرجع
Subsidiary ledger
دفتر معین
Book – keeper
دفتردار
Inventory turnover
دفعات گردش کالا
Discount period
دوره تخفیف
Accounting period
دوره حسابداری
Account period
دوره مالی
Time period
دوره مالی
ذ
Provision
ذخیره
Allowance for doubtful accounts
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
ر
President
رئیس، مدیرعامل
Bear
راکد
Current
رایج، جاری
Free
رایگان، اختیاری
Substance over form
رجحان محتوا بر شکل
Tracing
ردیابی
Audit trail
ردیابی اسناد
Cost tracing
ردیابی هزینه
Warehouse receipt
رسید انبار
Receipt
رسید، دریافت وجه
Consistency
رعایت یکنواختی، اصل ثبات رویه
Cost behavior
رفتار هزینه، تغییر هزینه
Monopolistic competition
رقابت انحصاری
پورتال یو سی )شما می توانید(
۶۵
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Figure
رقم
Stagnation
رکود
Stagflation
رکود تورمی
Mortgage
رهن، وثیقه
Journalizing
روزنامه نویسی
Equity method
روش ارزش ویژه
Declining – balance method
روش استهلاک مانده نزولی
Short cut method
روش انجام آزمون سریع
If-converted method
روش تبدیل مشروط
Modified treasury stock method
روش تعدیل شده سهام خزانه
Periodic inventory
روش ثبت ادواری موجودی کالا
Perpetual inventory system
روش ثبت دایمی موجودی کالا
Direct write – off method
روش حذف مستقیم
Retail method
روش خرده فروشی
Straight – line method
روش خط مستقیم
Percentage-of-completion method
روش درصد پیشرفت کار
Fixed capital method
روش سرمایه ثابت
Fluctuating (floating) capital method
روش سرمایه متغیر
Completed contract method
روش کار تکمیل شده
Completed contract method
روش کار تکمیل شده
Sum of the years digits method
روش مجموع سنوات
Closing procedures
روش های بستن حسابها
Auditing procedures
روش های رسیدگی )حسابرسی(
Events
رویداد
Transaction
رویداد مالی، فعالیت مالی، معامله
Subsequent events after balance date
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
Internal events
رویدادهای داخلی
پورتال یو سی )شما می توانید(
۶۶
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Non homogeneous events
رویدادهای ناهمگن
ز
Waiting time
زمان بلا استفاده
Timing of cash flow
زمانبندی گردش وجوه نقد
Value chain
زنجیره ارزش
Contingent loss
زیان احتمالی
Possible loss
زیان احتمالی
Deficit
زیان انباشته
Unrealized loss
زیان تحقق نیافته
Net loss
زیان خالص
Operating loss
زیان عملیاتی
Loss
زیان غیرعملیاتی
Loss on expiration of stock warrant
زیان ناشی از انقضاء گواهینامه حق خرید سهام
Loss per share (L.P.S)
زیان هر سهم
Understate
زیر قیمت واقعی
Footnote
زیرنویس، یادداشت پیوست
س
Complex capital structure
ساختار سرمایه پیچیده
Simple capital structure
ساختار سرمایه ساده
Structure of financial statements
ساختار صورت های مالی
Buildings
ساختمان
Accountancy bodies
سازمان های حسابداری
Fiscal period
سال مالی
Fiscal year
سال مالی
Others assets
سایر دارایی ها
Saving deposit
سپرده پس انداز
پورتال یو سی )شما می توانید(
۶۷
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Demand deposit
سپرده جاری
Deposits in transit
سپرده ی در راه
Overhead
سربار
Underabsorbed overhead
سربار جذب نشده
Factory overhead
سربار کارخانه
Velocity
سرعت گردش پول
Goodwill
سرقفلی
Goodwill to old partners
سرقفلی به شرکاء قدیم
Negative good will
سرقفلی منفی
Boot
سرک نقدی
Legal capital
سرمایه اسمی، سرمایه قانونی
Human capital
سرمایه انسانی
Donated capital
سرمایه اهدایی
Investee
سرمایه پذیر
Contributed capital
سرمایه پرداخت شده
Additional paid in capital
سرمایه پرداخت شده اضافی
Call capital
سرمایه تعهد شده
Working capital
سرمایه در گردش
Investment
سرمایه گذاری
Net investment
سرمایه گذاری خالص
Additional investment
سرمایه گذاری مجدد
Autonomous investment
سرمایه گذاری مستقل
Joint venture
سرمایه گذاری مشترک، مشارکت مخصوص
Gross investment
سرمایه گذاری ناخالص
Gross domestic investment (G.D.I)
سرمایه گذاری ناخالص داخلی
Induced investment
سرمایه گذاری وابسته
Price level
سطح قیمت
پورتال یو سی )شما می توانید(
۶۸
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Speculation
سفته بازی
Expropriation
سلب مالکیت
Debit side
سمت بدهکار
Credit side
سمت بستانکار
Left side
سمت چپ
Right side
سمت راست
Voucher index
سندرسی
Vouching
سندرسی
Stock subscriptions
سهام تعهد شده، سهام پذیره نویسی شده
Treasury stock
سهام خزانه
Outstanding stock
سهام در دست سهامداران
Watered stock
سهام رقیق
Issued stock
سهام صادر شده
Common stock
سهام عادی
Contingent common stock
سهام عادی احتمالی
Non par common stock
سهام عادی بدون ارزش اسمی
Authorized stock
سهام مجاز
Preferred stock
سهام ممتاز
Cumulative preferred stock
سهام ممتاز با سود انباشته
Non cumulative preferred stock
سهام ممتاز بدون سود انباشته
Non participating preferred stock
سهام ممتاز بدون مشارکت در کل سود
Callable preferred stock
سهام ممتاز قابل بازخرید
Participating preferred stock
سهام ممتاز مشارکت در کل سود
Stockholders
سهامدار
Share
سهم
Quotas
سهمیه
Fuel
سوخت
پورتال یو سی )شما می توانید(
۶۹
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Profit
سود
Economic income
سود اقتصادی
Retained earning
سود انباشته
Basic earning per share
سود اولیه هر سهم
Primary earning per share
سود اولیه هر سهم
Gained
سود بردن
Proposed dividend
سود پیشنهادی
Unrealized gain
سود تحقق نیافته
Guaranteed dividend
سود تضمین شده
Diluted E.P.S
سود تقلیل یافته هر سهم
Fully diluted earning per share
سود تقلیل یافته هر سهم
Accounting income
سود حسابداری
Net profit
سود خالص
Dividend
سود سهام
Dividend payable
سود سهام پرداختنی
Liquid dividends
سود سهام تصفیه
Script dividends
سود سهام تعهد شده
Small stock dividends
سود سهام غیر قابل ملاحظه
Large stock dividends
سود سهام قابل ملاحظه
Dividends in arrears
سود سهام معوق
Stock dividends
سود سهمی
Stock dividends distributable
سود سهمی قابل توزیع
Operating income
سود عملیاتی
Non – operating income
سود غیر عملیاتی
Extraordinary gain
سود غیر مترقبه
Gain
سود غیر عملیاتی
Distribution income
سود قابل توزیع
پورتال یو سی )شما می توانید(
۷۱
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Taxable income
سود مشمول مالیات
Gross profit
سود ناخالص
Gross profit on sales
سود ناخالص
Cash dividend
سود نقدی سهام
Earning per share (E.P.S)
سود هر سهم
Earnings per share
سود هر سهم
Non operating gain and loss
سود و زیان غیر عملیاتی
Net income or loss
سود یا زیان خالص
Yield to redemption
سود یا زیان غیر عملیاتی بازخرید سهام
Windfall gains and losses
سود یا زیان غیر مترقبه
Profitability
سودآوری
Useful
سودمند
Usefulness
سودمندی
Monetary policy
سیاست پولی
Fiscal policy
سیاست مالی
System
سیستم
Periodic inventory system
سیستم ادواری کالا
Historical cost system
سیستم بهای تمام شده تاریخی
Just – in – time manufacturing system
سیستم تولید به موقع
Double-entry system
سیستم ثبت دو طرفه
Accounting system
سیستم حسابداری
Manual accounting system
سیستم حسابداری دستی
Double – entry system of accounting
سیستم حسابداری دو طرفه
Perpetual system
سیستم دایمی کالا
Costing system
سیستم هزینه یابی
Process cost system
سیستم هزینه یابی مرحله ای
Manual systems
سیستم های دستی
پورتال یو سی )شما می توانید(
۷۰
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
ش
Index
شاخص
Price index
شاخص قیمت
Accounting entity
شخصیت حسابداری
Entity – accounting
شخصیت حسابداری
Artificial person
شخصیت حقوقی
Legal entity
شخصیت حقوقی
Trade terms
شرایط فروش
Partners marketing contribution
شرکای طرفین مشارکت
Parent company
شرکت اصلی
Limited partner
شرکت با مسئولیت محدود
Partnerships
شرکت تضامنی
Co-operative
شرکت تعاونی
Consumption cooperative company
شرکت تعاونی مصرف
Company in the process of formation
شرکت در شرف تاسیس
Corporation
شرکت سهامی
Stock company
شرکت سهامی
Joint – stock company
شرکت سهامی با مسئولیت محدود
Closely held company
شرکت سهامی خاص
Closely held corporation
شرکت سهامی خاص
Non public company
شرکت سهامی خاص
Non public enterprise
شرکت سهامی خاص
Public corporation
شرکت سهامی عام
Publicly held company
شرکت سهامی عام
Subsidiary company
شرکت فرعی
Joint stock partnership
شرکت مختلط سهامی
پورتال یو سی )شما می توانید(
۷۲
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Proportional liability partnership
شرکت نسبی
Articles of partnership
شرکتنامه شرکت تضامنی
Partner
شریک
Inflationary gap
شکاف تورمی
Depressionary gap
شکاف رکودی
Account form
شکل حساب، شکل T
Format and content
شکل و محتوا
Physical count
شمارش عینی )موجودی ها(
Immediate recognition
شناخت بلادرنگ
Income recognition
شناخت درآمد
Revenue recognition
شناخت درآمد
Expense recognition
شناخت هزینه
Specific identification
شناسایی ویژه
Evidence
شواهد
Internal evidence
شواهد داخلی
Reliable evidence
شواهد قابل اتکاء
ص
Exports
صادرات
Accuracy
صحت
Premium
صرف
Spend
صرف کردن، پرداخت کردن
Case
صندوق
International monetary fund (I.M.F)
صندوق بین المللی پول
Cashier
صندوقدار
Statement of changes in financial position
صورت تغییرات در وضعیت مالی
Statement of cash flows
صورت جریان وجوه نقد
پورتال یو سی )شما می توانید(
۷۳
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Exhibit
صورت حساب
Detailed income statement
صورتحساب سود و زیان به شکل تفصیلی
Multiple – step income statement format
صورتحساب سود و زیان به شکل چند مرحله ای
Condensed income statements
صورتحساب سود و زیان به شکل فشرده
Single – step income statement format solvency
صورتحساب سود و زیان به شکل یک مرحله ای
Earnings report
صورت سود و زیان
Statement of retained earnings
صورت سود و زیان انباشته
Bank reconciliation
صورت مغایرت بانکی
Statement of source and application of funds
صورت منابع و مصارف وجوه
Basic financial statements
صورت های مالی اساسی
Consolidated financial statements
صورت های مالی تلفیقی
Comparative financial statements
صورت های مالی مقایسه ای
Statement of financial position
صورت وضعیت مالی )ترازنامه(
Bill
صورتحساب
Statement
صورتحساب
Statement of owner’s equity
صورتحساب حقوق صاحبان سهام
Income statement
صورتحساب سود و زیان
Classified income statement
صورتحساب سود و زیان طبقه بندی شده
Invoice
صورتحساب، فاکتور فروش
Financial statements
صورت های مالی، گزارش های مالی
ض
Normal lost units
ضایعات عادی
Anti – dilution
ضد تقلیل
Coefficient
ضریب
Multiplier effect
ضریب تکاثر
Sales rate
ضریب فروش
پورتال یو سی )شما می توانید(
۷۴
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Usage rate
ضریب مصرف
Correlation coefficient
ضریب همبستگی
ط
Classifying
طبقه بندی کردن
Compensatory plans
طرح اختیار خرید سهام با تخفیف تشویقی
Non compensatory plans
طرح اختیار خرید سهام بدون تخفیف تشویقی
Cash distribution plan
طرح توزیع وجوه نقد
Typical fixed plans
طرح های ثابت
Claims
طلب
ظ
Endorsement
ظهر نویسی
ع
Disclaimer of opinion
عدم اظهارنظر )حسابرسی(
Supply of money
عرضه پول
Aggregate supply
عرضه ی کل
Cross referencing
عطف متقابل
Trade marks
علائم تجاری
Wholesaler
عمده فروش
Wholesaling
عمده فروشی
Useful life
عمر مفید
Discontinued operating
عملیات متوقف شده
Continuing operations
عملیات مستمر
Operating
عملیاتی
Public
عمومی
Callable
عندالمطالبه، دیداری
پورتال یو سی )شما می توانید(
۷۵
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Property tax
عوارض، مالیات بر دارایی
Structural factors
عوامل ساختاری
ف
Purchase invoices
فاکتور خرید
Sales ticket
فاکتور فروش
Earning process
فرآیند کسب سود
Process
فرآیند
Liquidation process
فرآیند تصفیه
Continuity assumption
فرض استمرار فعالیت
Accrual assumption
فرض تعهدی
Separate entity assumption
فرض تفکیک شخصیت
Time period assumption
فرض دوره مالی
Cost flow assumption
فرض گردش هزینه ها
Major assumptions
فرض های اساسی
Unit – of – measure assumption
فرض واحد اندازه گیری
Report form
فرم گزارشی، گزارش گونه
Form
فرم، ورقه چاپی
Sell
فروختن
Sale
فروش
Net sales
فروش خالص
Breakpoint sales
فروش سر به سر
Selling shares
فروش سهام
Resale
فروش مجدد
Sales on credit
فروش نسیه
Credit sale
فروش نسیه )اعتباری(
Cash sale
فروش نقدی
پورتال یو سی )شما می توانید(
۷۶
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Suppliers
فروشندگان
Seller
فروشنده
Vendor
فروشنده
Profit-directed activities
فعالیت های انتفاعی
Financing activities
فعالیت های تامین مالی
Investing activities
فعالیت های سرمایه گذاری
Operating activities
فعالیت های عملیاتی
Financial activities
فعالیت های مالی
Stock out
فقدان موجودی
Chart of accounts
فهرست حساب ها
Price list
فهرست قیمت ها
ق
Validate
قابل اتکاء
Understandability
قابل فهم بودن
Reliability
قابلیت اتکاء
Verifiability
قابلیت اثبات و تایید
Measurability
قابلیت اندازه گیری
Comparability
قابلیت مقایسه
Legal
قانونی، حقوقی
Constant-purchasing-power
قدرت خرید ثابت
Financial strength
قدرت مالی
Conventional
قراردادی
Judgment
قضاوت
Professional judgment
قضاوت حرفه ای و تخصصی
Rules
قواعد
Price
قیمت
پورتال یو سی )شما می توانید(
۷۷
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Original selling price
قیمت اولیه فروش
Exercise price
قیمت تعیین شده برای خرید سهام
Fair value
قیمت عادی )ارزش متعارف، ارزش بازار(
Selling price
قیمت فروش
Unit price
قیمت هر واحد محصول
ک
Catalogue
کاتالوگ
Efficiency
کارآیی
Pareto optimum
کارایی پارتو
User
کاربران، استفاده کنندگان
Worksheet
کاربرگ
Audit working papers
کاربرگ حسابرسی
Job cost sheet
کارت سفارش کار
Bank charge
کارمزد بانک
Employees
کارمندان
Goods
کالا
Final goods
کالاهای نهایی
Intermediate goods
کالاهای واسطه ای
Goods available for sale
کالای آماده برای فروش
Merchandise
کالای تجاری
Finished goods
کالای ساخته شده
Capital goods
کالای سرمایه ای
Decrease
کاهش
Reduction
کاهش
Code
کد
Coding
کدگذاری
پورتال یو سی )شما می توانید(
۷۸
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Hire
کرایه، اجاره
Earned
کسب شده، تحقق یافته
Budget deficit
کسر بودجه
Less
کمتر، کوچکتر
Scarcity
کمیابی
Sales commission
کمیسیون فروش
Internal control
کنترل داخلی
گ
Guarantees
گارانتی، تضمین
Cost flows of inventory
گردش اقلام بهای تمام شده موجودی ها
Physical flow of inventory
گردش فیزیکی موجودی ها
Reporting
گزارش
Auditors report
گزارش حسابرسان
Annual reports
گزارش های سالانه
Interim reports
گزارش های میان دوره ای
Cost of production report
گزارش هزینه تولید
Financial reporting
گزارشگری مالی
Internal financial reporting
گزارشگری مالی داخلی
Stock warrant
گواهینامه خرید سهام
م
Budget surplus
مازاد بودجه
Additional tax assessments
مازاد مالیات بر دارایی
Owners
مالکان، صاحبان
Ownership
مالکیت
Financial
مالی
Tax
مالیات
پورتال یو سی )شما می توانید(
۷۹
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Deferred tax (deferred charges)
مالیات انتقالی به دوره آتی
Input tax
مالیات بر ارزش افزوده
Tax deferred
مالیات پرداختنی
Withholding tax
مالیات تکلیفی
Taxes receivable
مالیات دریافتنی
Indirect tax
مالیات غیر مستقیم
Direct taxes
مالیات های مستقیم
Taxing offices
ماموران مالیاتی
Brought down
مانده نقل به پایین
Nature of partnerships
ماهیت شرکت تضامنی
Unusual nature
ماهیت غیر عادی
Nonmonetary exchanges
مبادلات غیر پولی
Conceptual foundations
مبانی نظری
Cash basis
مبنا نقدی، روش نقدی
Depreciation base
مبنای استهلاک
Accrual basis
مبنای یا روش تعهدی
Variables
متغیر
Exogenous variable
متغیر برون زا
Endogenous variable
متغیر درو ن زا
Body of the financial statements
متن صورت های مالی
Receivables turnover
متوسط وصول مطالبات
Lump
مجموع
Block
مجموعه
Computed
محاسبه کردن، حساب کردن
Conservatism
محافظه کاری
Restriction
محدودیت
Legal restrictions
محدودیت های قانونی
پورتال یو سی )شما می توانید(
۸۱
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Cost driver
محرک هزینه، عامل ایجاد کننده هزینه
Production
محصول
Main product
محصول اصلی
Joint products
محصولات مشترک
Delivery points
محل تحویل
Environment of accounting
محیط حسابداری
Expenditure
مخارج
Possible charges
مخارج احتمالی
Compensating expenditure
مخارج جبران کننده
Government expenditure
مخارج دولتی
Capital expenditures
مخارج سرمایه ای
Consumption expenditure
مخارج مصرفی، مصرف
Source documents
مدارک اولیه
Inventory records
مدارک موجودی ها
Document
مدرک، سند
Managers
مدیران
Total quality management
مدیریت کیفیت فراگیر
Depends
مربوط بودن
Relevance
مربوط بودن
Production cost center
مرکز تولید
Cost center
مرکز هزینه
Central
مرکزی
Fringe benefits
مزایای غیر نقدی
Stock appreciation rights
مزایای ناشی از افزایش ارزش سهام
Equal to
مساوی با
Customer
مشتری
Engaged in
مشغول به کار شدن
پورتال یو سی )شما می توانید(
۸۰
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Tangible
مشهود
Usage
مصرف
Autonomous consumption
مصرف مستقل
Induced consumption
مصرف وابسته
Utility
مطلوبیت، سود، فایده
Equivalent units of production
معادل آحاد تکمیل شده
Common stock equivalent
معادل سهام عادی
Cash equivalents
معادل وجه نقد
Equation
معادله
Accounting equation
معادله حسابداری
Treatment
معامله
Related party transaction
معامله با اشخاص وابسته
Common treatment
معامله رایج
Swap
معاوضه
Trade reference
معرف
Work unit
معیار سنجش
Concepts
مفاهیم
Basic accounting concepts
مفاهیم اساسی حسابداری
Assumptions
مفروضات
Matching concept
مفهوم تطابق یا مقابله هزینه ها با درآمدها
Scale
مقیاس
Nominal scale
مقیاس اسمی
Scaling
مقیاس بندی
Ordinal scale
مقیاس ترتیبی
Categorical scale
مقیاس طبقه ای
Interval scale
مقیاس فاصله ای
Common denominator
مقیاس مشترک
پورتال یو سی )شما می توانید(
۸۲
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Ratio scale
مقیاس نسبی
Scale and unit of measurement
مقیاس و واحد اندازه گیری
Office supplies
ملزومات دفتری
Economic resources
منابع اقتصادی
Sources of working capital
منابع سرمایه در گردش
Future benefits
منافع آنی
Resource
منبع
Free trade zone
منطقه تجارت آزاد
Benefit
منفعت
Material
مواد
Safety stock
موجودی ایمنی
Inventory
موجودی کالا
Merchandise inventory
موجودی کالا
Beginning inventory
موجودی کالای اول دوره
Ending inventory
موجودی کالای پایان دوره
Work in process inventory
موجودی کالای در جریان ساخت
Finished goods inventory
موجودی کالای ساخته شده
Cash
موجودی نقد
Merchandising enterprise
موسسه بازرگانی
Firm
موسسه تجاری
Trading enterprise
موسسه تجاری، بازرگانی
Business
موسسه تجاری، تجاری
Co-operative society
موسسه تعاونی
Manufacturing enterprise
موسسه تولیدی
Entity
موسسه، واحد جداگانه
Cost object
موضوع هزینه
Assembly
مونتاژ
پورتال یو سی )شما می توانید(
۸۳
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Interim
میان دوره
Mean
میانگین
Weighted – average
میانگین موزون
Moving weighted average
میانگین موزون و متحرک
Median
میانه
Convention
میثاق، قرارداد
Average propensity to save (A.P.S)
میل متوسط به پس انداز
Average propensity to consume (A.P.C)
میل متوسط به مصرف
Marginal propensity to save (M.P.S)
میل نهایی به پس انداز
Marginal propensity to invest (M.P.I)
میل نهایی به سرمایه گذاری
Marginal propensity to consume (M.P.C)
میل نهایی به مصرف
Marginal propensity to import (M.P.M)
میل نهایی به واردات
ن
Obsolescence
نابابی
Obsolescence of assets
نابابی دارایی ها
Brand
نام و نشان تجاری
Trade name
نام و نشان تجاری
Irrelevant
نامربوط
Intangible
نامشهود
Results of operations
نتایج عملیات
Cross rate
نرخ ارز
Discount rate
نرخ تنزیل
Tax rate
نرخ مالیات
Ratio
نسبت
Payout ratio
نسبت پراخت سود سهام
Current ratio
نسبت جاری
پورتال یو سی )شما می توانید(
۸۴
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Required reserve ratio
نسبت سپرده قانونی
Acid – test ratio
نسبت سریع
Quick ratio
نسبت سریع
Net profit ratio
نسبت سود به فروش
Activity ratio
نسبت فعالیت
Price earning (P/E) ratio
نسبت قیمت به سود
Cash ratio
نسبت نقدینگی
Industry ratios
نسبت های صنعت
Relative
نسبی
Financial liquidity
نقدینگی مالی
Break – even point
نقطه سر به سر
Agency
نمایندگی
ه
Charge
هزینه
Expense
هزینه
Rent expense
هزینه اجاره
Unavoidable cost
هزینه اجتناب ناپذیر
Incidental expenses
هزینه احتمالی
Capitalized expense
هزینه استهلاک
Depreciation expense
هزینه استهلاک
Marketing cost
هزینه بازاریابی
Compensation expense
هزینه تخفیف تشویقی، هزینه جبرانی
Liquidation expense
هزینه تصفیه
Fixed cost
هزینه ثابت
Salaries expense
هزینه حقوق
Freight – in
هزینه حمل به داخل، هزینه حمل کالای خریداری
پورتال یو سی )شما می توانید(
۸۵
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
شده
Transportation – in
هزینه حمل کالای خریداری شده
Transportation – out
هزینه حمل کالای فروخته شده
Period cost
هزینه دوره
Manufacturing cost
هزینه ساخت، هزینه تولید
Function costs
هزینه عملکرد
Indirect cost
هزینه غیر مستقیم
Opportunity cost
هزینه فرصت از دست رفته
Variable cost
هزینه متغیر
Miscellaneous expense
هزینه متفرقه
Product cost
هزینه محصول
Direct cost
هزینه مستقیم
Supplies expense
هزینه ملزومات
Direct materials cost
هزینه مواد مستقیم
Gross national expenditure (G.N.E)
هزینه ناخالص ملی
Semi variable cost
هزینه نیمه متغیر
Administrative expenses
هزینه های اداری
Economic costs
هزینه های اقتصادی
Conversion costs
هزینه های تبدیل
Accrued expenses
هزینه های تحقق یافته اما پرداخت نشده
Current expenditures
هزینه های جاری
Operating expenses
هزینه های عملیاتی
Selling expenses
هزینه های فروش
Joint costs
هزینه های مشترک
Actual cost
هزینه واقعی
Costing
هزینه یابی
Activity – based costing
هزینه یابی بر اساس فعالیت
پورتال یو سی )شما می توانید(
۸۶
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Absorption costing
هزینه یابی جذبی
Job costing
هزینه یابی سفارش کالا
Job order costing
هزینه یابی سفارش کالا
Uniformity
همسانی رویه ها
Accounting principles board (APB)
هیات اصول حسابداری
و
Business enterprise
واحد تجاری
Concern
واحد تجاری
Enterprise
واحد تجاری
Proprietorship
واحد تجاری متعلق به یک فرد )موسسه فردی(
Unincorporated businesses
واحد های تجاری غیر سهامی
Imports
واردات
Variance
واریانس
Actually
واقعی
Objectivity
واقعیت، عینیت
Disposition
واگذاری دارایی ها
Stock bonus and award plan
واگذاری سهام به عنوان پاداش
Assignment
واگذاری، انتقال، تخصیص
Demand loan
وام دیداری
Bank loans
وام های بانکی
Blocked funds
وجوه مسدود شده
Bankruptcy
ورشکستگی
Bankruptcy of partnership
ورشکستگی شرکت تضامنی
Admission of a new partners
ورود شریک جدید
Principles
وصول
Financial condition
وضعیت مالی
پورتال یو سی )شما می توانید(
۸۷
www.youc.ir
۱۳۰۱ واژه طلایی حسابداری
Financial position
وضعیت مالی
Lawyers
وکیل، مشاور حقوقی
Qualitative characteristics of financial information
ویژگی ها یا خصوصیات کیفی اطلاعات مالی
ی
Parenthetical notes
یادداشت های درون پرانتزی
Notes of the financial statements
یادداشت های همراه صورت های مالی
پایان
موفق باشید و به توانایی های خود کم بها ندهید…
واحد آموزش یو سی

با ما در ارتباط باشید