09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

رای دیوان راجع به ممنوع الخروجی مدیران شرکتهای بدهکار مالیاتی .ابلاغ دادنامه شماره ۱۹۰۹ مورخ ۲۷-۱۱-۱۳۹۳ مبني بر ابطال رأي شماره ۶۵۴۴-۴-۳۰ مورخ ۱۳-۶-۱۳۷۸ شور

رای دیوان راجع به ممنوع الخروجی مدیران شرکتهای بدهکار مالیاتی .ابلاغ دادنامه شماره ۱۹۰۹ مورخ ۲۷-۱۱-۱۳۹۳ مبني بر ابطال رأي شماره ۶۵۴۴-۴-۳۰ مورخ ۱۳-۶-۱۳۷۸ شور

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: ۷۳۵
رای دیوان راجع به ممنوع الخروجی مدیران شرکتهای بدهکار مالیاتی .ابلاغ دادنامه شماره 1909 مورخ 27-11-1393 مبني بر ابطال رأي شماره 6544-4-30 مورخ 13-6-1378 شور
ضمیمه (برای ذخیره کلیک راست نموده و گزینه save as را انتخاب نمایید)
شماره: ۲۵-۹۴-۲۰۰
تاريخ:  ۱۶-۳-۱۳۹۴
پيوست: دارد

بخشنامه

۲۵ ۹۴ ۲۰۲ م
مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالياتي
موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۱۹۰۹ مورخ ۲۷-۱۱-۱۳۹۳ مبني بر ابطال رأي شماره ۶۵۴۴-۴-۳۰ مورخ ۱۳-۶-۱۳۷۸ شوراي عالي مالياتي درخصوص ممنوع الخروجي مديران اشخاص حقوقي
به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۱۹۰۹ مورخ ۲۷-۱۱-۱۳۹۳ درخصوص «مغايرت رأي شماره ۶۵۴۴-۴-۳۰ – ۱۳-۶-۱۳۷۸ هيات عمومي شوراي عالي مالياتي با قانون، مبني بر عدم امکان ممنوع الخـــروجي مديــــران اشخاص حقوقي فاقــد حق امضاي اسناد تعهدآور بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي در دوران مديريت آن ها» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي­گردد. باتوجه به رأي فوق­الذکر صرفاً مديران داراي حق امضاي اسناد تعهدآور (اعم از موظف و غير موظف) را مي توان ممنوع الخروج نمود. ضمناً توجه خواهند داشت با توجه به مفاد ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم، ابتدا مديران صاحب امضاء مجاز فعلي و در صورت عدم امکان وصول ماليات، مديراني که بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي مربوط به دوران مديريت آنان و صاحب امضاي مجاز بوده اند مسئوليت دارند. با صدور اين بخشنامه کليه بخشنامه هاي مغاير در خصوص ممنوع الخروجي موضوع ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم لغو مي­گردد

با ما در ارتباط باشید