آزمون محتواحسابرسی

جدول تسهيم اشتباه قابل تحمل به سرفصلهاحسابداری
جدول تسهيم اشتباه قابل تحمل به سرفصلهاحسابداری
آذر ۱۱, ۱۳۹۶
حسابرسی مبتنی بر ریسک
حسابرسی مبتنی بر ریسک
آذر ۱۱, ۱۳۹۶
بودجه

بودجه

vds; unl ;at pshfvsd

آزمون محتواحسابرسی

راهنماي چگونگي تعيين ريسك عدم كشف و تعيين تعداد نمونه درآزمون محتوا

۱- ريسك عدم كشف آزمون جزئيات محتوا ( TD ) بر اساس جدول ريسك عدم كشف ( G – 2) به شرح زير محاسبه ميشود :

۱-۱- تعيين ريسك حسابرسي ARhttp://www,evat.ir
ريسك حسابرسي (AR) به شرح زير پيشنهاد مي شود :
AR
• شركتهاي پذيرفته شده در بورس و متقاضي پذيرش در بورس ۵%
• شركتهاي سهامي عام ۵%
• شركتهاي با سهامدار دولتي و وابسته به دولت ۵%
• شركتهائي كه براي اولين بار حسابرسي مي شوند ۵%
• ساير شركتها ۱۰%

AR با توجه به پرسشنامه هاي برآورد احتمال خطر قابل قبول و پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارائه گزارشهاي مالي غير واقعي به شرح بخش C(C-4/1وC-4) و بادرنظر گرفتن موارد فوق مشخص ميشود. درصدهاي فوق جنبه پيشنهادي داشته و با توجه به سياستهاي موسسه و نظر شركاو مديران تعيين ميگردد .

۱-۲- ريسك ذاتي ( IR )
ريسك ذاتي هر حساب با توجه به جدول ارزيابي ريسك ذاتي حسابها بخش C (C-9/1) به شرح زير تعيين مي شود :

شرح IR
كم ۲۵%
متوسط
زياد ۵۰%
۷۵%
خيلي زياد ۱۰۰%

۱-۳- ريسك كنترل ( CR )
احتمال خطركنترل بر اساس نتايج رسيدگي به آزمون كنترلها (بخش F ) به شرح زير تعيين مي شود :

شرح CR
كم ۲۵%
متوسط
زياد ۵۰%
۷۵%
خيلي زياد ۱۰۰%

۱-۴- ريسك روشهاي تحليلي ( AP )
ريسك روشهاي تحليلي براساس جدول ارزيابي ريسك روشهاي تحليلي بخش C ( C-9/2 ) به شرح زير تعيين مي شود :

شرح AP
كم ۲۵%
متوسط
زياد ۵۰%
۷۵%
خيلي زياد ۱۰۰%

۱-۵- ريسك عدم كشف جزئيات آزمون محتوا
ريسك مزبور به شرح زير تعيين مي شود :
AR = TD
AP × CR IR ×

۲- تعيين تعداد نمونه در آزمون محتوا درمواردي كه تعداد اقلام جامعه بيش ۵۰۰ عددباشد:

۲-۱- در صورتيكه تعداد اقلام جامعه مورد رسيدگي كمتر از ۵۰۰ عدد باشد حدود رسيدگي به آزمون جزئيات حسابها (محتوا ) براساس قضاوت مدير مسئول يا سرپرست تعيين مي شود .

۲-۲- در صورتيكه تعداد اقلام جامعه مورد رسيدگي بيش از ۵۰۰ عدد باشد نحوه تعيين تعداد نمونه و ارزيابي نتايج آن به شرح راهنماي G-3 و G-4 مي باشد .

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *