دستورالعمل حسابداری اجاره به شرط تملیک

حسابداری
حسابداری بر مبنای ارزشهای جاری
فروردین ۹, ۱۳۹۷
قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم که در قالب لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، پس از تصویب ابلاغ گردید
قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم که در قالب لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، پس از تصویب ابلاغ گردید .
فروردین ۹, ۱۳۹۷
حسابداری

حسابداری

دستورالعمل حسابداری اجاره به شرط تملیک

۱٫ پس از انعقاد قرارداد، شرکت و یا اشخاص حقیقی اقدام به پیش¬پرداخت به بانک می¬نمایند:
حساب پیش¬پرداخت ×××
حساب بانک جاری۲۰۰ ×××
پرداخت به بانک بابت پیش¬پرداخت ساختمان
۲٫ تحویل اموال موضوع اجاره به شرط تملیک به مستأجر
حساب ساختمان اجاره به شرط تملیک (به قیمت تمام¬شده) ×××
حساب پیش¬پرداخت هزینه کارمزد ×××
حساب تعهدات- اجاره سرمایه¬ای ×××
حساب پیش¬پرداخت ×××
حساب تعهدات- اجاره سرمایه¬ای شامل تسهیلات اعطایی بانک به انضمام هزینه کارمزد بانکی در مدت ۱۵ سال یا ۲۰ سال و یا …. می¬باشد.
۳٫ پرداخت اقساط
حساب تعهدات- اجاره سرمایه¬ای ×××
حساب بانک- جاری ۲۰۰ ×××
پرداخت هر قسط از دو قسمت تشکیل می¬گردد:
الف) بابت اصل وجوه دریافتی از بانک
ب) بابت هزینه کارمزد اجاره به شرط تملیک
با توجه به مراتب فوق در پایان هر سال و همچنین در پایان هر قرارداد اجاره به شرط تملیک با استفاده از روش محاسباتی، هزینه کارمزد اجاره به شرط تملیک به شرح زیر محاسبه می¬گردد:
r=R.(K(K+1)-L(L+1))/(N(N+1))
در این فرمول:
r: کارمزد مربوط به هر دوره
R: کل کارمزد اجاره به شرط تملیک
K: تعداد اقساط باقیمانده در ابتدای دوره
L: تعداد اقساط باقیمانده در انتهای دوره
N: تعداد کل اقساط است.
توضیح اینکه فرمول فوق کلی بوده و محاسبه کارمزد مربوط به هر قسط نیز به وسیله آن امکان¬¬پذیر می¬باشد، مشروط به آنکه اقساط و فاصله پرداخت آن مساوی باشد:
اسناد شماره ۳، ۴ و ۵ تکراری است.
پس از خاتمه قرارداد اجاره به شرط تملیک در صورتی که قرارداد کاملاً اجرا و تمام اقساط اجاره¬بها پرداخت و کلیه تعهدات دیگر طبق قرارداد کاملاً انجام شده باشد، حساب اجاره به شرط تملیک ساختمان به شرح زیر تسویه خواهد شد:
حساب ساختمان ×××
حساب استهلاک انباشته اجاره به شرط تملیک ساختمان ×××
حساب اجاره به شرط تملیک ساختمان ×××
حساب استهلاک انباشته اجاره به شرط به تملیک ×××
با ثبت سند حسابداری فوق کلیه حسابهای اجاره به شرط تملیک در دفاتر شرکت تسویه شده و اموال مورد اجاره طبق مفاد قرارداد به مالکیت شرکت در خواهد آمد.
مثال ۱-۴- شرکت سهامی الف برای خرید ساختمان اداری خود در تاریخ ۱/۴/۷۴ اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک ساختمان نمود و مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان پیش¬پرداخت به حساب بانک واریز کرد، و از تسهیلات بانکی برای خرید یک باب ساختمان به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال استفاده کرد. مدت استفاده از این تسهیلات ۱۵ سال می¬باشد. ساختمان در تاریخ ۱/۶/۷۴ در اختیار شرکت قرار گرفت و اولین قسط در تاریخ ۱/۷/۷۴ پرداخت گردید. اقساط ماهانه ۵۰۰۰۰۰ ریال می¬باشد. عمر مفید ساختمان ۲۰ سال و استهلاک به روش خط مستقیم محاسبه می¬گردد. بازپرداخت وجوه در این مدت ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال می¬باشد.
مطلوبست: ثبت در دفاتر شرکت.
r=R.(K(K+1)-L(L+1))/(N(N+1))
در این فرمول:
R50000000=
K180=12×۱۵=
L174=6-180=
چون در سال جاری ۶ قسط پرداخت می¬گردد بنابراین اقساط باقیمانده برابر است با ۱۷۴
N180=12×۱۵=
r=?
r=50000000×(۱۸۰(۱۸۰+۱)-۱۷۴(۱۷۴+۱))/۱۸۰(۱۸۰+۱)
r=50000000 (32580-30450)/32580
ریال کارمزد پرداختی در سال ۷۴ r=50000000×۲۱۳۰/۳۲۵۸۰=۳۲۶۸۸۷۵
کل اقساط پرداختی ۳۵۰۰۰۰۰=۷×۵۰۰۰۰۰
مبلغی که از اصل وام پرداخت شده است ۲۳۱۱۲۵=۳۲۶۸۸۷۵-۳۵۰۰۰۰۰
اگر کل اقساط مرتب پرداخت گردد در سال ۱۳۷۵ بابت هزینه کارمزد وام مبلغ زیر پرداخت خواهد شد:
R50000000=
K174=
L=162=12-174
N180=
r_75=5000000×(۱۷۴(۱۷۴+۱)-۱۶۲(۱۶۲+۱))/(۱۸۰(۱۸۰+۱))=۵۰۰۰۰۰۰۰×(۳۰۴۵۰-۲۶۴۰۶)/۳۲۵۸۰
ریال هزینه کارمزد پرداختی در سال ۷۵ r_75=50000000×۴۰۴۴/۳۲۵۸۰=۶۲۰۶۲۶۰
بنابراین ملاحظه می¬گردد در سالهای اولیه مبالغ پرداختی اقساط بابت کارمزد بوده و از اصل مبلغ کمتر پرداخت می¬گردد.
مثال ۲-۴- شرکتی با بانک اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک ساختمان نمود و مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت پیش¬پرداخت داد و از تسهیلات اعتباری بانک به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال در مدت ۲۰ سال استفاده کرد. فرض می¬شود که بازپرداخت این تسهیلات ۹۱۸۰۰۰۰۰ ریال و اقساط ماهیانه آن ۳۸۲۵۰۰ ریال باشد. از تاریخ ۱/۴/۷۴ پرداخت شروع می¬گردد. نحوۀ ثبت در دفاتر شرکت با فرض آنکه عمر مفید ساختمان ۲۰ باشد چنین است:
r=R (K(K+1)-L(L+1))/N(N+1)
R=31800000
K240=12×۲۰=
نظر به اینکه اقساط شرکت از تاریخ ۱/۴/۷۴ تا پایان سال ۷۴ مرتباً پرداخت می¬گردد بنابراین برای محاسبه L، اقساط باقیمانده تا پایان سال عبارتند از:
L=231=9-240
N240=12×۲۰=
r؟=
r=31800000×(۲۴۰(۲۴۰+۱)-۲۳۱(۲۳۱+۱))/(۲۴۰(۲۴۰+۱))
r=31800000×(۵۷۸۴۰-۵۳۵۹۲)/۵۷۸۴۰
r=31800000×۴۲۴۸/۵۷۸۴۰=۲۳۳۴۱۲۰
محاسبه هزینه کارمزد در سال ۱۳۷۵:
R31800000=
K=231
L219=12-231=
N=240
r_75=?
r_75=31800000×(۲۳۱(۲۳۱+۱)-۲۱۹(۲۱۹+۱))/۲۴۰(۲۴۰+۱)۲۱
r_75=31800000 (53592-48180)/57840=31800000×۵۴۱۲/۵۷۸۴۰
کارمزد در سال ۷۵ r_75=31800000×۰٫۰۹=۲۸۶۲۰۰۰
تمرینات:
تمرین ۱: شرکت سهامی جهان اقدام به خرید یک باب ساختمان به صورت اجاره به شرط تملیک با بانک نمود و مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان پیش¬پرداخت در تاریخ ۱/۲/×۷ به بانک واریز نمود. بانک مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان تسهیلات بانکی در تاریخ ۱۸/۳/×۷ در اختیار شرکت قرارداد تا ساختمان مذکور را خریداری نماید که در پایان مدت ۱۵، سال ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال دریافت نماید. اولین قسط از تاریخ ۱۸/۴/×۷ به مبلغ هر قسط ماهانه ۲۰۰۰۰۰۰ ریال می¬باشد.
مطلوبست: نحوه ثبت عملیات در دفتر شرکت سهامی جهان و پرداخت اقساط و هزینه کارمزد در پایان هر سال و اصلاح حساب در اولین سال و استهلاک آن در صورتی که عمر مفید آن ۲۰ سال می¬باشد.
تمرین ۲: شرکت دنیا ساختمانی را به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از تسهیلات بانکی به مدت ۱۵ سال استفاده نمود که در پایان هر ماه مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال اقساط آن را بپردازد و در سررسید، ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال بازپرداخت نماید. عمر مفید ساختمان ۱۵ سال می-باشد. تاریخ اولین قسط ۱/۲/×۷ می¬باشد.
مطلوبست: ثبت عملیات در دفتر شرکت دنیا، پرداخت اقساط و تعیین هزینه کارمزد و اصلاح حساب.

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.