09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

تقسیط بدهی مالیاتی

تقسیط بدهی مالیاتی تفويض اختيار تقسيط بدهي هاي مالياتي و بخشودگي جرايم مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم ( پرداخت ۳۰ درصد نقد و مابقی تقسیط تا ۱۵ ماه )تقسیط بدهی مالیاتی طبق ماده ۱۶۷قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب رسیده است

شماره:۸۳۶۲/۲۰۰/ص
تاريخ:۰۶/۰۵/۱۳۹۲
پيوست: دارد

بخشنامه

۰۴۷

۱۳۹۲

۴۰- ۱۶۷-۱۹۱

م

مخاطبين/ ذينفعان

مديران کل امور مالياتي

موضوع

تفويض اختيار تقسيط بدهي هاي مالياتي و بخشودگي جرايم مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم

نظر به اهميت تحقق درآمدهاي مالياتي و تسريع در امر وضول ماليات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤديان محترم و رعايت اصل عدم تمرکز و با توجه به مواد ۴۰ و ۱۶۷ و بنا به اختيار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم، اختيارات زير در مورد بخشودگي جرايم و تقسيط بدهي مالياتي قطعي هر عملکرد مؤديان، تفويض مي گردد.
تقسيط ماليات:
اختيار تقسيط بدهي مالياتي مؤديان با وصول حداقل سي درصد بدهي ماليات قطعي به صورت نقد و تقسيط مابقي حداکثر به مدت ۱۵ ماه با رعايت مواد ۴۰ و ۱۶۷ قانون مالياتهاي مستقيم تفويض مي گردد.
بخشودگي جرايم:
اختيار بخشودگي جرايم مالياتي با رعايت ماده ۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم به شرح جدول پيوست براي هر عملکرد مؤدي تفويض مي گردد.
تذکرات:۱٫بخشودگي جرايم منوط به پرداخت اصل ماليات و جرايم قابل وصول کليه سنوات قطعي شده(اعم از جرايم غير قابل بخشش يا آن قسمت از جرايم که با بخشودگي آن موافقت نشده است)مي باشد.
(بر اساس بخشنامه شماره۱۷۸۸۸مورخ۱۴/۱۰/۹۲بند ۱تذکرات بخشنامه شماره ۸۳۶۲مورخ۶/۵/۹۲به شرح ذيل اصلاح ميگردد)
۱) تذکرات بخشنامه ياد شده به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
بخشودگي جرايم سال مورد درخواست مؤديان مالياتي، منوط به پرداخت اصل ماليات و مانده ي جرايم(اعم از غيرقابل بخشش يا آن قسمت از جرايم که با بخشودگي آن موافقت نشده است) همان سال بوده و در خصوص سايرسنوات قطعي شده، بخشودگي جرايم منوط به پرداخت يا ترتيب پرداخت اصل ماليات و مانده ي جرايم(اعم از غير قابل بخشش يا آن قسمت از جرايم که با بخشودگي آن موافقت نشده است)،مي باشد.

۲- در موارديکه مؤدي داراي اضافه پرداختي و يا جايزه خوش حسابي موضوع ماده ۱۸۹ و يا خسارت تأخير موضوع تبصره ماده ۲۴۲۲ قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد،ابتدا مبالغ مذکور با جرايم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگي جرايم نسبت به مازاد آن بررسي و اقدام قانوني اعم از وصول يا بخشودگي جرايم معمول شود.
۳- جرايم مالياتي با رعايت ماده ۱۹۱، تبصره ماده ۱۹۲، ماده ۱۹۴،ماده ۲۰۱ و ساير مقررات قانون مالياتهاي مستقيم قابل بخشودگي مي باشد.
۴- تفويض اختيار راجع به تقسيط ماليات و بخشودگي جرايم ماليات در چارچوب تعيين شده حداکثر به ترتيب ۱۲ ماه و ۸۰% به معاونين ادارات کل و ۱۰ ماه و ۶۰% به رؤساي امور مالياتي و همچنين رؤساي گروه مالياتي که عهده دار مسئوليت رئيس امور مالياتي هستند مجاز خواهد بود.
مسئوليت حسن اجراي اختيار تفويضي به عهده مدير کل مربوط بوده و تفويض اختيار به معاون اداره کل امور مالياتي يا رؤساي امور مالياتي رافع مسئوليت وي نخواهد بود.
۵- اختيارات تفويضي به رؤساي ادارات مالياتي شهرستانها بايد به نحوي باشد که مؤديان محترم مالياتي براي پيگيري امور مربوط،مجبور به انجام سفرهاي بين شهري نشوند.
۶- در موارديکه بخشودگي جرايم خارج از اختيارات آن اداره کل مي باشد و بنا به دلايل خوش حسابي و يا خارج از اختيار بودن انجام تکاليف،مؤدي واجد شرايط مساعدت تشخيص داده مي شود، ضمن اعلام دلايل توجيهي و ارسال پيشنهاد مشخص(در فرمهاي مربوطه) مراتب با رعايت بند يک فوق جهت بررسي و اتخاذ تصميم به سازمان امور مالياتي کشور يا امور مربوط حسب مورد منعکس گردد.
۷- دادستاني انتظامي مالياتي مسئول نظارت بر حسن اجراي مفاد اين بخشنامه بوده و با ابلاغ آن اختيارات تفويضي قبلي لغو مي شود.

ضمناً قائم مقام سازمان، معاون مالياتهاي مستقيم و رؤساي امور مالياتي شهر و استان تهران کماکان اختيار کامل تقسيط بدهي هاي مالياتي و بخشودگي جرايم مالياتي موضوع مواد ۴۰، ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم را داشته و با مسئوليت خود برابر مقررات اقدام مي نمايند.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

تـاريـخ اجـراء: از تاريخ صدور

مدت اجراء: تا اطلاع ثانوي

مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ابلاغ:سيستم مکاتبات اداري

با ما در ارتباط باشید