آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

تصفیه امور ورشکستگی

آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی 

 

 ـ آگهی های مربوط به شروع به عمل ورشكستگی و طبقه 11 بندی بستانكاران و خاتمه ورشكستگی.

  ـ اداره تصفیه باید كلیه احكام ورشكستگی را بر حسب تاریخ در دفتر فهرست ورشكستگان ثبت نماید .در اول هر سال 3 ماده شماره گذاری تجدید خواهد شد .ورشكستگی هایی كه تا آخر هر سال خاتمه  نیافته باید به طور اختصار در اول دفتر سال بعد نوشته شود .درمقدمه این دفتر باید فهرست ورشكستگان به طور الفباء قید گردد.

  ـ ماموریت هایی كه از سایر ادارات تصفیه برای انجام امور ورشكستگی می رسد باید در دفتر فهرست ماموریت های 4 ماده اداره تصفیه  ثبت گردد.

 ـ اداره تصفیه باید پیش 5 ماده نویس نامه های فرستاده را كه نامه روی برگهای نمونه نوشته نمی شود نگاهداری نماید .پول و برگهای بهادار و نامه های سفارشی باید در قبال قبض رسید اداره پیوست فرستاده شود .هرگاه اقدام اداره تصفیه به وسیله آگهی رسمی به عمل آید باید یك نسخه از آگهی یا قسمتی از روزنامه كه شامل آگهی با قید تاریخ  انتشار باشد در پرونده مربوط بایگانی شود.

 ـ در موقع تغییر رئیس تحویل اداره باید با حضور نماینده وزارت 6 ماده دادگستری به عمل آید .در این صورت تمام دفاتر تا آن تاریخ بسته شده و رئیس سابق زیر آن را امضا می نماید .سپس به حسابهای اداره  رسیدگی به عمل آمده و موجودی صندوق باید با مندرجات دفاتر مربوطه وفق دهد .تاریخ شروع و خاتمه به كار رئیس سابق همچنین  تاریخ شروع به كار رئیس لاحق باید زیر كلیه دفاتر نوشته شود و این  تحویل باید در صورتمجلس اداری نوشته شده و كلیه حاضرین آن را امضا نمایند. 

مبحث دوم ـ صورتمجلس ها

  ـ اداره تصفیه باید برای هر ورشكستگی و یا ماموریتهایی كه به 7 ماده اداره تصفیه مراجعه شود صورتمجلس تنظیم نماید . برگ  صورتمجلس به محض اعلام ورشكستگی یا وصول ماموریتهای  مرجوعه به اداره شروع شده و به ترتیب تاریخ خلاصه عملیات  ورشكستگی و اموری كه موثر در تصفیه بوده و دارای آثار حقوقی  است در آن درج شده و هرگاه حكم یا قراری صادر شده باشد فقط  قسمت مربوط به تصمیم دادگاه به طور خلاصه در آنجا نقل می شود شماره برگها و احكام و قرارهای مورد اقدام در ستون مربوطه به طور ترتیب قید می گردد.

 ـ صورتمجلس 3 ماده ها باید روی برگهای جداگانه كه شماره گذاری شده  به ترتیب تنظیم و در پوشه مخصوصی كه به نام ورشكسته است  مجلد شود .در موقع خاتمه عمل ورشكستگی زیر آخرین اقدامی كه  در صورتمجلس ثبت گردیده باید با قید تاریخ به امضای رئیس و مهر اداره تصفیه برسد .پس از خاتمه عمل ورشكستگی برگهای  صورت دارایی ـ صورت ادعای بستانكاری ـ طبقه بندی بستانكاران ـ هزینه ها و تقسیم وجوه حاصله و گزارشی كه كارمند مربوطه به  رئیس اداره تصفیه مربوطه می دهد باید به آن پیوست شده و به طور مجلد نگاهداری شود.

 ـ برگهای اسامی را كه به ترتیب بالا تنظیم گردیده فقط در صورتی می 9 ماده توان به دادگاه های مربوطه تسلیم نمود كه به جهاتی  نتوان به رونوشت گواهی شده آنها قناعت كرد. 

مبحث سوم ـ نگاهداری اسناد ورشكستگی 

  ـ هر برگی كه به اداره تصفیه واصل شود باید تاریخ ورود روی 11 ماده آن قید گردد .كلیه برگهای مربوط به امور تصفیه باید بر حسب  موضوع در پوشه های مخصوصی گذارده شده و در پرونده ای كه به نام ورشكسته تهیه می شود بایگانی گردد .اسنادی كه از طرف  بستانكاران ارائه می شود باید با قید شماره مندرجه در برگ ادعای بستانكاری به ترتیب حروف الفبا در پوشه مخصوصی بایگانی شود.

 ـ پرونده غیرمجلدی كه به دستور ماده بالا تنظیم گردیده ممكن 11 ماده  سال اعلام خاتمه ورشكستگی نابود 11  است پس از شده و این  نكته در ملاحظات دفتر فهرست ورشكستگان قید خواهد شد.پرونده كه به دستور ماده هشت تشكیل شده باید همیشه نگاهداری شود.

 : ـ اداره تصفیه باید مقررات زیر را نسبت به حفظ دفاتر حسابداری و اسناد ورشكسته رعایت نماید 12 ماده

  ـ هرگاه امور بازرگانی ورشكسته به شخص ثالثی واگذار شده باشد این شخص حق خواهد داشت دفاتر و اسناد مربوط را 1 تحویل بگیرد.

  ـ هرگاه امور بازرگانی ورشكسته به شخص ثالثی واگذار نشده 2 باشد نكات زیر باید رعایت گردد:

الف ـ هرگاه ورشكسته فرد تاجر باشد دفاتر حسابداری و اسناد ورشكسته پس از خاتمه ورشكستگی در مقابل رسید به او رد گردیده و این نكته در صورتمجلس ورشكستگی قید خواهد شد.هرگاه ورشكسته شركت تضامنی یا مختلط باشد دفاتر و اسناد

نامبرده به شریكی كه از طرف سایر شركاء معرفی گردیده تحویل  داده می شود .در صورتی كه شركاء نسبت به شخص معینی در این باب موافقت ننمایند دفاتر و اسناد نامبرده به شخصی كه از طرف اداره تصفیه معین می شود سپرده خواهد شد.

ج ـ هرگاه ورشكسته شركت سهامی یا تعاونی باشد دفاتر و اسناد باید در اداره تصفیه نگاهداری شود.

 ـ در صورتی كه اداره تصفیه محل مناسبی برای حفظ این قبیل 3  دفاتر و اسناد نداشته باشد آنها را به دفتر راكد ارسال خواهد داشت . 

مبحث چهارم ـ نگاهداری دفاتر حسابداری 

 ـ اداره تصفیه باید بلافاصله با رعایت تاریخ کلیه وجوه دریافتی 13 ماده  و پرداختی به حساب ورشکسته را در دفتر صندوق در مقابل قبض  رسید ثبت نماید .در هر مورد باید تاریخ پرداخت و مشخصات  ورشکسته و نام و محل اقامت دهنده و گیرنده وجه با قید مبلغ و شماره دفتر روزنامه در آن نوشته شود.

  ـ در دفتر کل باید به نام هر ورشکسته حساب جداگانه باز شده 14 ماده و تمام عملیاتی که در دفتر صندوق انجام می گیرد پس از ثبت دردفتر روزنامه به دفتر کل نقل گردد.

  ـ اداره تصفیه باید حساب مخصوصی در دفتر کل برای داد و ستدهای بانکی خود باز نماید .دریافت وجه باید به امضا 15 ماده رئیس  اداره تصفیه و کارمندی که امضا او مجاز شناخته شده به عمل آید.

 ـ در آخر هر ماه باید خلاصه حسابهای دفتر کل با قید شماره 16 ماده حساب مربوطه به دفتر آزمایش ماهیانه نقل گردیده و رئیس اداره و حسابدار وقت زیر آن را امضا نمایند .دفتر آزمایش باید موافقت بین  مندرجات دفتر صندوق و دفتر کل و موافقت بین موجودی نقدی صندوق و دفتر کل را نشان دهد.

 ـ کلیه دفاتر باید با کمال دقت تنظیم گردیده و هیچ 17 ماده گونه  قلم زدگی یا الحاق نداشته و بین السطورین نیز نباید چیزی نوشته  شود.

گذاردن جای خالی در قسمت مندرجات ممنوع بوده و تصحیح هرقلمی باید در ذیل همان موضوع قید گردد.

  باید در دو نسخه صادر و نسخه دوم به ترتیب تاریخ در پرونده جداگانه که به 13  ـ قبض رسیدهای مذکور در ماده 13 ماده نام ورشکسته  تنظیم می شود بایگانی گردد .شماره گذاری قبوض همه ساله تجدید گردیده و ته چکهای قبوض هر سال به طور مجلد نگاهداری  می شود.

هرگاه قسمتی از قبوض هر دسته قبض به مصرف رسیده باشد در آخر هر سال در مرکز با حضور نماینده حسابداری وزارت دادگستری  و در شهرستانها با حضور نماینده که از طرف وزارت دادگستری  تعیین می شود بقیه قبوض هر دسته چک را باطل نموده و این نکته را با قید شماره های هر دسته چک در صورتمجلس اداری ذکر می نمایند.

  ـ اداره تصفیه مکلف است بلافاصله بعد از وصول پول آن را به 19 ماده حساب جاری بانک بگذارد .فقط ممکن است مبلغی را که برای هزینه های جزیی لازم بوده و بیش از سه هزار ریال نباشد در اداره  نگاهداری نماید.

 ـ برگهای بهادار و اشیاء قیمتی باید در محلی که برای این کار اختصاص داده می 21 ماده شود نگاهداری گردد.

  ـ هرگاه وجه نقد یا برگ بهادار و اشیاء قیمتی بنا بر درخواست 21 ماده اداره تصفیه حوزه دیگری وصول یا تحصیل شده باشد باید به وسیله بانک یا نامه سفارشی به اداره تصفیه مربوطه فرستاده شود.

 ـ رئیس و کارمندان اداره تصفیه نمی 22 ماده توانند:

 . ـ دارایی خود را با دارایی اداره مخلوط نمایند 1

 . ـ در دفاتر مخصوص ورشکستگی امور دیگری را درج کنند 2

 . ـ وجوهی که مخصوص به یک ورشکسته است صرف امور ورشکسته دیگری ولو به طور موقت هم باشد بنمایند 3

 ـ اداره تصفیه باید از بدو شروع به عملیات حساب تفصیلی 23 ماده برای هزینه های هر ورشکسته باز نماید .اسناد مربوطه به هزینه بایدبه ترتیب تاریخ تنظیم گردیده و بعد از خاتمه ورشکستگی مجلدشده یا با سایر اسناد مربوطه به ورشکسته نگاهداری شود. 

فصل دوم ـ اجراي مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشكستگي  

مبحث اول ـ تهیه صورت دارایی 

  ـ در فصول جداگانه برگ صورت دارایی باید هر یک از اموال 24 ماده منقول و غیرمنقول و برگهای بهادار و بستانکاری و وجه نقد به ترتیب ذکر شود .جمع ارزیابی که به عمل آمده در آخر برگ نوشته  می شود .هرگاه در فصل بخصوصی مالی موجود نباشد این نکته در خلاصه ذکر خواهد شد .در برگ صورت دارایی باید محل وقوع هرمال بخصوص نوشته شود.

  ـ صورت دارایی غیرمنقول باید با ذکر حقوق اشخاص ثالث و بر طبق نمونه تهیه شود .در صورتی که مال غیر منقول 25 ماده در اجاره باشد باید نام و مشخصات مستأجر و مدت اجاره و مال الاجاره با حق  فسخ اجاره در برگ صورت دارایی قید گردد . منافع غیر منقولی که در جریان ورشکستگی حاصل می شود به ترتیب باید در فصل جداگانه صورت دارایی نوشته شود.

  ـ اموال ورشکسته که در خارجه واقع است در فهرست ذکرخواهد شد در مواردی که اشخاص ثالث نسبت به اموال 26 ماده نامبرده  حقی دارند نوع حق باید در برگ صورت دارایی نوشته شود .در برگ  صورت دارایی باید تاریخ شروع به تصفیه و مدتی که برای تشخیص  دارایی طول کشیده و نام کلیه اشخاصی که در تنظیم برگ نامبرده  شرکت داشته اند ذکر شود .رئیس اداره یا کارمند مربوطه و کارشناسان باید قسمتهای مختلفه برگ صورت دارایی را امضا نمایند .پس از تهیه برگ صورت  قانون تصفیه پیش 14 دارایی متصدی تنظیم باید ورشکسته را از کیفری که در ماده بینی شده  متذکر ساخته و به او اخطار نماید تا چنانچه نکات مذکور در برگ  قانون 21  صورت دارایی مورد قبول او است مطابق دستور ماده تصفیه عمل نماید.

  ـ در صورتی که ورشکسته فوت شده یا فراری باشد ورثه و شرکا و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که به 27 ماده نحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و دخالت دارند مکلفند به جای او امضا نموده و گواهی دهند .در مورد شرکتهای تضامنی یا مختلط  تکلیف مذکور در بالا به عهده هر یک از شرکا مسوول حاضر که  اختیار اداره کردن امور شرکت را داشته اند محول خواهد بود .هرگاه  ورشکسته شرکت سهامی یا شرکت تعاونی باشد مدیرانی که درحین اعلام ورشکستگی عهده دار امور شرکت بوده اند مسوول انجام  تکلیف نامبرده شناخته خواهند شد .هرگاه تکلیف بالا انجام نگیرد علت آن باید در برگ صورت دارایی قید شود.

 ـ اشیایی را که اداره تصفیه به عنوان مستثنیات دین برای 23 ماده  ورشکسته باقی می گذارد باید با ذکر شماره های مندرجه در برگ  صورت دارایی در آخر صورت نوشته شده و موضوع نیز به او اعلام  گردد .هرگاه ورشکسته از حق خود صرف نظر کند این نکته در برگ صورت دارایی قید شده و به امضا او می رسد.

 ـ تصمیم راجع به مستثنیات دین در اولین جلسه به بستانکاران 29 ماده اعلام گردیده و آنها حق دارند از تاریخ اعلام به مرجع صلاحیتدارشکایت نمایند .هرگاه شخص ثالثی نسبت به مالی ادعایی داشته باشد نوع ادعا در برگ مخصوص به آن نوشته شده و در آنجا نام کسی که ادعا دارد و شماره ترتیب مال و اسنادی که ارائه شده ذکرمی شود .به علاوه در ستون ملاحظات برگ صورت دارایی این نکته نیز در مقابل شی ء مورد ادعا قید می شود .اظهارات ورشکسته وتصمیمات اداره و دادگاه نیز به طور خلاصه و به ترتیب تاریخ درستون ملاحظات این برگ نوشته خواهد شد.

 ـ هرگاه اداره تصفیه ادامه دادن به تجارت یا صنعت ورشکسته 31 ماده را مقتضی بداند دفاتر ورشکسته را از روز اعلام ورشکستگی بسته و مجددا حسابهای جدیدی از آن تاریخ به بعد باز نموده و یا آنکه دفاتر مخصوصی برای این امر در نظر خواهد گرفت .

  ـ در موقع تهیه برگ صورت دارایی اداره تصفیه پرسشهای 31 ماده زیرین را از ورشکسته می نماید:

 ـ نام و محل اقامت بستانکارانی که دفاتر ورشکسته حکایت ازمشخصات آنها نمی 1 نماید.

 ـ دعاوی که نسبت به دارایی ورشکسته در جریان است 2 .

 ـ بیمه 3 نامه هایی که ورشکسته بابت بیمه اشخاص یا خسارت و حوادث غیرمترقبه نسبت به اموال دارد.

 ـ حق ولایت یا قیمومتی که ورشکسته داشته و همچنین حقوق ودعاوی مربوطه آن 4 . 

مبحث دوم ـ دعوت بستانکاران 

 قانون اداره تصفیه علاوه بر اینکه 24  ـ آگهی مذکور در ماده 32 ماده  برای بستانکاران فرستاده می شود برای اشخاص زیر نیز فرستاده خواهد شد:

 ـ قسمتهای اجرای حوزه ورشکسته 1 .

 ـ دادگاه 2 هایی که دعاوی مربوطه به ورشکسته نزد آنها مطرح است .

 ـ بنگاههای بیمه که ورشکسته قرارداد بیمه شخصی یا هر نوع بیمه 3 دیگری که مؤثر در امر تجارتی  ورشکسته  باشد با آنها منعقد نموده است .

 ـ دادسرای مربوطه اگر اعمال ولایت یا قیمومیت می 4 نماید.

 ـ دفتر املاکی که ورشکسته در حوزه آن دارای اموال غیر منقول 5 می باشد.

صورت بستانکارانی که برای آنها یک نسخه آگهی بالا فرستاده شده باید در صورتمجلس ورشکستگی یا برگ جداگانه که به امضا رئیس اداره تصفیه یا کارمند مربوط رسیده و پیوست صورتمجلس می شود قید گردد.

 ـ اصول اسنادی که از طرف بستانکاران ارائه گردیده در صورتی 33 ماده به آنها رد خواهد شد که رونوشت گواهی شده آن اسناد را به اداره تسلیم نمایند. 

مبحث سوم ـ اداره اموال 

  ـ برای هر جلسه بستانكاران باید صورتمجلس تنظیم شود .دراین صورتمجلس نام تمام بستانكارانی كه شخصا حاضر 34 ماده شده یا نماینده فرستاده قانون اداره تصفیه قرائت شده و در صورتمجلس 26  اند قید خواهد شد، سپس گزارش مذكور در ماده ذكر می شود .كلیه  پیشنهادات در صورت مجلس نوشته شده و تصمیم اداره نیز در آخرآن ذكر خواهد شد.

 ـ هرگاه اموال ورشكسته مورد مطالبه اشخاص ثالثی باشد اداره 35 ماده  تصفیه تصمیم مقتضی خواهد گرفت  .فروش مال مورد ادعا مانع  تصمیم اداره نخواهد بود مگر آنكه حاصل فروش بین بستانكاران  تقسیم شده باشد.

 ـ همینكه اداره تصفیه تصمیم مقتضی راجع به ادعای شخص 36 ماده ثالثی گرفت مدلول آن را به اشخاص ذی نفع اعلام كرده و مخصوصا به كسانی كه ادعا دارند باید تذكر داده بشود كه در صورت عدم مراجعه به دادگاه صلاحیت دار در موعد مقرر ادعای آنها مسموع نخواهد بود.

 ـ هرگاه شخصی نسبت به شیئی كه داخل در مستثنیات دین 37 ماده است حق رهن یا رجحان داشته و حق او را نیز اداره تصفیه شناخته باشد قبلا طلب صاحب حق رهن یا رجحان پرداخته شده و مازاد آن به ورشكسته تسلیم خواهد شد .هرگاه شیئی كه داخل در مستثنیات دین است مورد ادعای دیگری قرار گیرد در این صورت مقررات بالارعایت نشده و شخص ثالث می تواند بر علیه شخص ورشكسته اقامه دعوی نماید. 

مبحث چهارم ـ رسیدگی به مطالبات 

 قانون اداره تصفیه 31  ـ اطلاعاتی را كه ورشكسته طبق ماده 33 ماده  راجع به مطالبات می دهد در برگ صورت ادعای طلب یا برگ جداگانه وارد شده و به امضا او می آیین27  رسد .مقررات مذكور در ماده نامه راجع به شركتهای تضامنی و سهامی و تعاونی در اینجا نیزمراعات می شود.

 ـ برگ طبقه 39 ماده بندی بستانكاران به ترتیب زیر تنظیم می گردد:

 . ـ ذكر بستانكارانی كه دارای حق رهن هستند 1

 قانون اداره تصفیه 53  ـ ذكر بستانكاران مذكور در ماده 2 .

 بستانكاری موجود نباشد بایددر صورت طبقه 2  یا یكی از طبقات بند 1 هرگاه در بند بندی بستانكاران تذكر داده شود.

 ـ هرگونه ادعای بستانكاری باید در طبقه و ستون مخصوص به 41 ماده خود نوشته شود .تصمیم اداره تصفیه مبنی بر رد یا قبول آن نیز بایدبا ذكر خلاصه علت در آنجا قید گردد .هرگاه ادعای بستانكاری موجه  شناخته نشود اداره تصفیه آن را رد خواهد كرد .رد یا قبول ادعایی به طور مشروط جایز نیست .

  ـ مطالبات باید به ترتیب شماره گذارده شده و جهت 41 ماده بستانكاری در آنجا قید و به شماره برگ ادعای بستانكاری نیز اشاره  شود .در برگ طبقه بندی بستانكاران باید اموال مورد رهن قید شود هرگاه منافع مالی مورد رهن باشد این موضوع نیز ذكر خواهد شد.

 . ـ هرگاه در قبال طلبی اموال شخص ثالثی در رهن بوده باشد این قسمت جزء بستانكاری های عادی ثبت خواهد شد 42 ماده در صورتی كه مال مورد رهن قبل از تقسیم وجوه حاصله به فروش رسیده وبستانكار به حق خود برسد صاحب مال جانشین بستانكار شناخته شده و در سهم بندی به همان نسبت شركت خواهد كرد.

 ـ هرگاه دعوای مربوط به طلبی در موقع اعلام ورشكستگی درجریان باشد این ادعا جزء صورت طبقه 43 ماده بندی بستانكاران ذكر شده ولی اداره تا تعیین تكلیف قطعی از طرف دادگاه تصمیمی در آن باب نخواهد گرفت  .اداره تصفیه می تواند تصمیم خود را در ظرف مدت اعتراض راجع به بستانكاری تغییر دهد ولی این تغییر باید طبق ماده قانون اداره تصفیه آگهی شده و به اشخاص ذی نفع نیز اعلام گردد.

 قانون اداره تصفیه به 36  ـ هرگاه در نتیجه اعتراضی كه طبق ماده 44 ماده عمل آمده دادگاه تصمیمی اتخاذ نماید این تصمیم در صورت طبقه بندی بستانكاران قید می گردد.

 قانون اداره تصفیه باید در همان 35  ـ آگهی مذكور در ماده 45 ماده روزنامه كه توقف اعلام شده است ضبط گردد .در آگهی  قانون اداره تصفیه باید اخطار شود كه اگر اشخاص 35  ماده 2 مندرج درقسمت  قانون 36  ذی نفع در ظرف مدت مقرر در ماده به دادگاه مراجعه ننمایند حق آنها از بین خواهد رفت .

 ـ در مورد تصفیه اختصاری نیز صورت طبقه 46 ماده بندی بستانكاران تنظیم خواهد شد و مقررات فوق تا اندازه ای كه قابل اعمال است درآنجا نیز رعایت خواهد گردید. 

مبحث پنجم ـ تصفیه 

  قانون اداره تصفیه برای هر مزایده بایدصورت مخصوصی تنظیم شود .در این صورتمجلس باید 42  ـ در مورد ماده 47 ماده نام اشخاصی كه مباشر مزایده بوده و همچنین تاریخ و محل و مدت مزایده و بالاترین بهاء هر شی ء در آن قید شود . صورتمجلس رارئیس یا كارمند اداره تصفیه امضا می نماید.

  ـ هرگاه موضوع مزایده مال غیر منقول باشد اداء این عبارت از طرف رئیس یا كارمند اداره تصفیه كه (فلان مال غیر 43 ماده منقول به بهاءفلان مبلغ به آقای  …واگذار می شود )باید در صورتمجلس قید گردد و برنده مزایده نیز آن را امضا نماید .هرگاه به بهاء ارزیابی شده خریداری  پیدا نشود باید در صورتمجلس ذكر گردد كه مال غیرمنقول  در مزایده به فروش نرسید .هرگاه مزایده تحت شرایطی به عمل آیداین نكته نیز در صورتمجلس باید قید گردد.

 ـ كسانی كه در مزایده مال غیرمنقول شركت می 49 ماده كنند باید صدی پنج بهاء مال غیرمنقول ارزیابی شده را به صندوق اداره تصفیه تا روزی كه برای مزایده مقرر شده بسپارند .هرگاه پرداخت بهاء درموعد مقرر انجام نگیرد یا آنكه پیشنهاد دهنده حاضر به اجرای تعهدخود نگردد خسارت وارده از مبلغ سپرده برداشت خواهد شد.

 ـ هرگاه مال غیرمنقول موضوع مزایده مورد حق رهن و غیره 51 ماده واقع شده باشد باید اخطاریه ای كه متضمن تاریخ و ساعت و محل مزایده باشد برای صاحب حق فرستاده شود .در صورتی كه برنده  مزایده غیر از صاحب حق رهن باشد باید شخص برنده مزایده و شخص صاحب حق و رئیس یا كارمند اداره تصفیه در یكی از دفترخانه های اسناد رسمی حضور بهم رسانیده و ضمن انتقال ملك به خریدار حق صاحب رهن را پرداخته و مازاد آن را به حساب  ورشكسته منظور دارند.

  ـ هرگاه اشیاء مورد مزایده بیمه شده باشد این نكته باید درموقع مزایده اعلام گردد .در صورتی كه اشیاء مذكور یكجا 51 ماده به یك نفرواگذار شود این انتقال باید به بیمه كننده اعلام گردد.

 قانون اداره تصفیه 45  ـ انتقال دعوای مشكوكی كه طبق ماده 52 ماده پیش بینی شده باید به وسیله برگ نمونه و تحت شرایطی كه در آن ذكر شده به عمل آمده و هزینه ای كه به آن تعلق می گیرد به عهده انتقال گیرنده خواهد بود.

 ـ همین كه قرارداد ارفاقی بسته شد اقدام دیگری برای فروش 53 ماده اموال به عمل نیامده و اداره تصفیه منتظر گواهی دادگاه مربوطه خواهد بود. 

مبحث ششم ـ تقسیم وجوه حاصله 

 قانون اداره تصفیه صورت تقسیم موقت تهیه نموده و 43  ـ اداره تصفیه باید برای تقسیم موقت سهام بر طبق ماده 54 ماده اعلام نماید كه صورت تقسیم در ظرف مدت ده روز در دسترس بستانكاران گذارده خواهد شد .هرگاه دعوای مربوط به بستانكاری در موقع تقسیم موقت سهام به نتیجه نرسیده باشد سهمی كه برای او منظور شده  كنار گذارده می شود و همچنین بستانكارانی كه طلب آنها موجل  است قبل از رسیدن موعد به آنها پرداخته نخواهد شد مگر آنكه برای  برگشت فرع قانونی از طلب خود رضایت دهند.

 ـ صورت تقسیم نهایی وقتی تنظیم می 55 ماده شود كه كلیه دعاوی مربوط به دارایی و بدهی ورشكسته قطعی شده باشد .برای تنظیم قانون اداره 45  صورت قطعی لازم نیست منتظر مازاد مذكور در ماده  تصفیه گردید.

 ـ صورت تقسیم به ترتیب زیر تنظیم می 56 ماده شود :قبل از هر چیز اموال مورد رهن یا وثیقه و وجهی كه از حاصل فروش آن بدست می آید قید گردیده و هزینه كه از بابت اداره كردن و فروش آن به عمل آمده ذكر خواهد شد .این گونه هزینه ها از حاصل فروش كسر شده و پس از پرداخت طلبهای وثیقه دار مازاد آن به حساب عمومی وجوه حاصله نقل خواهد شد .هرگاه وجه حاصل فروش كافی برای تادیه  طلب بستانكار وثیقه دار نباشد نام او به نسبت بقیه طلب جزء طبقه  57  پنجم مذكور در ماده قانون ذكر خواهد شد .از حاصل كل دارایی  بدوا هزینه های ورشكستگی و هزینه امور ورشكستگی كسر گردیده  و بقیه بین اشخاص مذكور در برگ صورت طبقه بندی بستانكاران  تقسیم خواهد شد.

  قانون دعوایی به بستانكاری واگذارشده و این دعوی به نتیجه مثبتی رسیده باشد اداره 45  ـ هرگاه به موجب ماده 57 ماده تصفیه ضمن  صورت تقسیم یا به وسیله ضمیمه جداگانه آن را بین بستانكار انتقال گیرنده و سایر بستانكاران تقسیم خواهد نمود.

  ـ همینكه صورت تقسیم تهیه شد باید به بستانكاران اعلام گرددكه صورت نامبرده در اداره تصفیه در دسترس آنها 53 ماده گذارده خواهد شد.

هرگاه بعد از آگهی تغییری در صورت مزبور داده شود این نكته نیز به طریق فوق اعلام خواهدگردید.

 ـ قبل از اقدام به تقسیم 59 ماده اداره باید مطمئن شود كه هیچ ،  گونه اعتراضی در ظرف مدت مقرر نسبت به صورت تقسیم به عمل نیامده است  .در صورتی كه نسبت به این صورت اعتراضی شده باشد اداره تصفیه برای تقسیم  منتظر نتیجه رسیدگی به ، این اعتراض خواهد بود.

 

مبحث هفتم ـ خاتمه ورشكستگی

  ـ پس از خاتمه ورشكستگی كارمند مربوطه گزارشی مبنی برخاتمه ورشكستگی به رئیس اداره خواهد داد .در این 61 ماده گزارش خلاصه  عملیات تصفیه و جهت ورشكستگی و مبلغ دارایی و بدهی و میزان  زمینه خالی و سهمیه  هایی كه به موجب   قانون اداره 47  ماده 4 فقره تصفیه به صندوق وزارت دادگستری سپرده شده  ذكر خواهد شد .سپس خاتمه ورشكستگی از ، طرف رئیس اداره اعلام و انتشارخواهد یافت .

 . ـ گزارش نهایی در مورد تصفیه اختصاری نیز باید تنظیم شده و خاتمه ورشكستگی هم به موجب آگهی اعلام گردد 61 ماده در مورد ماده قانون انتشار آگهی مبنی بر اعلام خاتمه ورشكستگی ضروری نیست .

  ـ سند عدم كفایت دارایی باید بر طبق نمونه پیوست 62 ماده صادر شود. 

مبحث هشتم ـ تصفیه اختصار

  قانون 23  ماده 2  ـ در مورد تصفیه اختصاری مذکور در فقره 63 ماده اداره تصفیه نکات زیر رعایت می شود:

ـ بستانکاران برای تشکیل جلسه دعوت نمی شوند مع 1 ذلک هرگاه اداره مقتضی بداند ممکن است بوسیله تشکیل جلسه جلب نظر آنها را بنماید ولی در صورتی که ورشکسته پیشنهاد قرارداد ارفاقی نموده  باشد در این مورد باید جلسه بستانکاران دعوت شود.

– در هر موقع بدون هیچ 2 گونه شرطی ممکن است خواه از طریق  عادی یا بطور مزایده اقدام به فروش اموال ورشکسته به عمل آید.مهلتی که برای پرداخت بها مال داده می شود نباید از سه ماه تجاوزکند .در صورت نبودن خریدار به بها ارزیابی شده اقدام به مزایده مجدد به عمل نیامده و اداره تصفیه به نحو مقتضی اقدام به فروش  آن خواهد نمود.

 قانون به عمل 47  و 46 – تقسیم وجوه حاصله طبق مدلول مواد 3 آمده و سند عدم کفایت دارایی صادر می شود ولی صورت تقسیم  برای مراجعه اشخاص ذینفع در اداره تصفیه گذارده نشده و تقسیم  موقت سهام نیز به عمل نخواهد آمد. 

مبحث نهم ـ مقررات مخصوص  

  ـ در هر حوزه كه تشكیل اداره تصفیه اعلام شود امور ورشكستگی كه تا آن تاریخ خاتمه نیافته تحویل اداره تصفیه 64 ماده گردیده  و مدیران تصفیه و كارمندان ناظر باید از هرگونه  اقدام  خودداری  نمایند.

 ـ عملیات ورشكستگی اموری كه تصفیه آن در موقع اعلام 65 ماده تشكیل اداره تصفیه خاتمه نیافته طبق مقررات قانون اداره تصفیه و این آیین نامه ادامه خواهد یافت . 

  ـ هرگاه اعمال ورشكستگی كه قبل از اعلام تشكیل اداره تصفیه 66 ماده انجام شده ناقص تشخیص شود با رعایت مقررات این آیین نامه  تكمیل خواهد گردید. 

 ـ در موارد مذكور در مواد بالا كه قسمتی از اعمال تصفیه به 67 ماده وسیله مدیران تصفیه و قسمت دیگر به وسیله اداره تصفیه انجام  می شود هزینه امور تصفیه باید به تشخیص رئیس اداره بین مدیران  و اداره تقسیم گردد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...