تاییدیه کارفرما

ریسک

تاييديه کارفرما نامه اي است که سازمان تهييه ميکند و براي کارفرمامي فرستد و ازآنها مي خواهندودر تاییدیه کارفرما موضوع کل قرارداد ومبلغ قرارداد را تایید کنند درتاییدیه کارفرما طلب ودهی حسن انجام کار وسپرده بیمه وتضامین وعلی الحساب دریافتی در تاییدیه کارفرما تایید میشودودر تاییدیه کارفرمااگر منطبق با دفاتر شرکت باشد در اظهار نظر حسابرس موثر می باشداگر تاییدیه کارما منطبق با دفاتر شرکت  نباشد کنترل داخلی شرکت ضعیف می باشد وطلب وبدهی شرکت با با تاییدیه کارفرما اعتبار می بخشد در واقع تاییدیه کارفرما اگر مثبت باشد میزان درآمد وحساب دریافتنی وپرداختنی در صورت سود وزیان وترازنامه صحه می گذارد

تاییدیه کارفرما

انواع تاييديه ها:
– تاييديه بانک
– تاييديه کالاي اماني
– تاييديه وکيل حقوقي
– تاييديه مديران
– تاييديه اوراق بهادار
– تاييديه سرمايه گذاري ها
انواع روش هاي اخذ تاييديه از اشخاص ثالث:
الف- تاييديه مثبت:
در خواست تاييديه به گونه اي تنظيم مي شود که بيانگر انتظار حسابرس براي دريافت جواب تاييديه است.
ب-  تاييديه منفي:
در اين روش خواست تاييديه به گونه اي تنظيم مي شود که دريافت کننده تاييديه، در صورت عدم پذيرش اطلاعات مندرج در تاييديه به حسابرس پاسخ دهد، تاييديه منفي معمولا توسط حسابرس در مواردي به کار گرفته مي شود که واحد مورد رسيدگي از کنترل هاي داخلي مطلوب بر خوردار است. زيرا در اين صورت حسابرس چندان نگران دريافت تاييديه نخواهد بود.

کتاب تائیدیه ها در حسابرسی – بر اساس استانداردهای حسابرسی ایران

سرفصل های کتاب

 • فصل اول – تائیدخواهی
  پیشگفتار
  تائیدخواهی
  قضاوت حرفهای
  ترديد حرفهای
  نقش تائیدخواهی در کشف تقلب و آثار تقلب بر برخی از تائیديه ها
  افته ها
  سوالات چهارگزينهایفصل دوم – ارسال و دریافت تائیدیه ها
  پیشگفتار
  اهمیت تائیديه برون سازمانی
  احراز ضروت يا امکان تائیدخواهی و گامهای اجرای آن
  درخواست و ارسال تائیديه
  شیوه انتخاب نوع تائیديه و تائیدکننده
  ارسال تائیديه توسط حسابرس به تائیدکننده و اطمینان حسابرس از ارسال آن
  ممانعت مديران اجرايی از ارسال درخواست تائیديه
  افته ها
  سوالات چهارگزينهای

تاییدیه کارفرما

 • فصل سوم – انواع تائیدیه از نظر سرفصلهای مالی

  پیشگفتار

  تائیدخواهی و ادعاهای مديريت و برخورد با خطرهای عمده

  نمونه انواع تائیديه از نظر سرفصلهای مالی

  تائیديه حسابهای دريافتنی و پرداختنی

  تائیديه وجوه نقد و بانک

  تائیديه سرمايه گذاریها

  تائیديه پیمانکاران و کارفرمايان

  تائیديه کالای امانی يا کالای وثیقه گذاشته شده

  تائیديه وکیل يا مشاور حقوقی

  تائیديه های خاص

  افته ها

  سوالات چهارگزينهای

 

 • فصل چهارم – رسیدگی به تائیدیه ها
  پیشگفتار
  ارزيابی شواهد کسب شده
  عدم دريافت پاسخ تائیديه )درخواستهای بدون پاسخ(
  دريافت پاسخ تائیديه
  اقلام يا اشخاص انتخاب شده جهت ارسال تائیديه
  رسیدگی به تائیديه های حسابها و اسناد دريافتنی و پرداختنی
  رسیدگی به تائیديه های بانکی
  رسیدگی به تسهیلات دريافتی يا )پرداختی( از )به( اشخاص و شرکتها
  رسیدگی به تائیديه سرمايهگذاریها
  رسیدگی به تائیديه های پیمانکاران و کارفرمايان
  رسیدگی به تائیديه های کالای امانی
  رسیدگی به تائیديه های خاص
  تائید حساب های انتظامی
  دريافت پاسخهای قابل اتکا و بدون مغايرت
  دريافت پاسخهای غیرقابل اتکا
  پاسخهای نشاندهنده مغايرت
  رسیدگی به صورت تطبیق
  بررسی اقلام باز تائیديه ها يا صورت تطبیق و تاثیر آن بر ساير رسیدگیهای حسابرسی
  رسیدگی به تائیديه به تاريخی غیر از تاريخ پايان دوره مالی
  تائیديه ها در بررسی اجمالی صورتهای مالی
  نقش تائیديه ها در حسابرسی مالیاتی
  افته ها
  سوالات چهارگزينهای

 

 • فصل پنجم – رسیدگی به تائیدیه مدیران

  پیشگفتار

  موضوع و اجزای تائیديه مديران

  نمونه تائیديه مديران

  رسیدگی به تائیديه مديران

  خودداری مديران از ارائه تائیديه

  تائیديه مديران و قانون مبارزه با پولشويی و ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد

  سوالات چهارگزينهای

 

 • فصل ششم – تائیدیه ها در گزارشات حسابرسی مستقل
  پیشگفتار
  بندهای گزارش حسابرسی مربوط به تائیديه
  بندهای گزارش حسابرسی مربوط به عدم ارسال تائیديه
  بندهای گزارش حسابرسی مربوط به عدم وصول تائیديه
  بندهای گزارش حسابرسی مربوط به وصول تائیديه غیرقابل اتکا
  بندهای گزارش حسابرسی مربوط به وصول تائیديه دارای مغايرت
  بندهای گزارش حسابرسی مربوط به وصول تائیديه دارای شواهد و اطلاعات جديد
  بندهای گزارش حسابرسی مربوط به ترکیبی از تائیديه ها
  بندهای گزارش بازرسی مربوط به تائیديه ها
  تاريخگذاری دوگانه گزارش حسابرسی و تائیديه ها
  افته ها
  سوالات چهارگزينهای

تاییدیه کارفرما

 • فصل هفتم – تائیدیه ها در حسابرسی داخلی
  پیشگفتار
  تائیديه در حسابرسی داخلی
  تائیديه مديران در حسابرسی داخلی )تائیديهای از جنس ديگر(
  نتیجهگیری تائیديه ها در حسابرسی داخلی
  افته ها

 

شماره :
تاريخ :

تائيديه كارفرما

شركت

با سلام
احتراماً بنا به درخواست حسابرسان اين شركت “ موسسه حسابرسي و خدمات مالي منش ( حسابداران رسمي ) ” خواهشمند است تاييديه اي مشتمل بر اطلاعات ذيل را در مورد قرارداد و حساب هاي فيمابين مستقيماً به نشاني حسابرسان شركت به تهران – خيابان سهروردي شمالي ،بالاتر از عباس آباد ، و يا صندوق پستي 58/15875 ارسال نمائيد .
1- شرح مختصري از كل قرارداد با اين شركت شامل موضوع و تاريخ قرارداد ، مبلغ اوليه هرگونه كاهش و افزايش ثانويه در موضوع يا مبلغ قرارداد و همچنين درصد تكميل آن تا تاريخ 30/9/1381 .

تاییدیه کارفرما
2- جمع صورت وضعيت هاي دريافتي و مبالغ پرداخت شده بابت صورت وضعيت هاي تعديل بها تا تاريخ 30/9/1381
3 –صورت خلاصه كسورات و مربوط به صورت وضيعت هاي دريافتي از قبيل حسن انجام كار ، بيمه ، ماليات و غير تا تاريخ 30/9/1381
4-صورت ريز ضمانت نامه هاي دريافتي از شركت به تفكيك انواع آن از قبيل تضمين پيش دريافت ها، حسن انجام كار و غيره شامل مبلغ ، تاريخ صدور ، تاريخ انقضاء ، نام بانك صادر كننده ضمانت نامه و هرگونه تقليل يا انقضاء مدت تا تاريخ 30/9/1381 .
5- تاريخ تحويل موقت و قطعي پروژه .
6- مانده طلب از يا بدهي شركت در تاريخ 30/9/1381

با تشكر
شركت

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...