برنامه ریز مالی یک مشاور مالی

 برنامه ریز مالی یک مشاوره مالی

 برنامه ریز مالی یک مشاور مالی

یک برنامه ریز مالی و یک مشاور مالی هر دو حرفه ای هستند که (امیدوارم) بیشتر از آنچه سرمایه گذاری می کنید ، مدیریت و پس انداز خود را بدانید. در بیشتر موارد ، آنها مطالب خود را می دانند ، اما در بسیاری موارد دیگر ، برنامه ریز یا مشاور مالی  ممکن است آموزش رسمی کمی داشته باشند و تحت یک حرفه ای باتجربه تر مشغول یادگیری در مورد شغل باشند. یا ، آنها ممکن است هیچ تخصص خاصی نداشته باشند