09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

تاییدیه حسابرسی

تاییدیه حسابرسی

تاییدیه حسابرسی در واقع به مانده بدهی وبستانانکاران شرکت در صورتهای مالی در حسابداری اعتبار می بخشدتاییدیه بدهکاران وبستانکاران عبارت است برتاییدیه بدهکاران وبستانانکاران شرکت در صورتهای مالی اعتبار می بخشد ودر اظهار نظر حسابرس تاثیر دارد که نمونه رسیدگی بر اسناد دریافتنی به شرح زیر می باشد

: حسابرسی حساب های دریافتنی، اسناد دریافتنی و فروش

ثبت ریسک عدم وصول حساب های دریافتنی:

بر اساس تجارب گذشته شرکت، میزانی از مطالبات را که تشخیص می دهیم وصول نمی شود را به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته و از حساب های دریافتنی در ترازنامه کسر کرده و خالص آن را گزارش می دهیم.

به خالص گزارش شده اصطلاحاً ارزش خالص بازیافتنی حساب های دریافتنی می گوییم.

ثبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول:

سند حسابداری بابت حذف ریسک مطالبات به صورت زیر در نظر گرفته می شود.

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول             ********

                                                                                            حساب های دریافتنی     ********

انواع روش های ثبت ریسک مطالبات مشکوک الوصول:

اصول حسابداری مرتبط با حساب ها و اسناد دریافتنی:

۱-     حساب ها و اسناد دریافتنی بر مبنای بهای تمام شده در دفترها ثبت می شوند.

۲-     حساب ها و اسناد دریافتنی برمبنای ارزش خالص بازیافتنی گزارش می شوند.

۳-     حساب ها و اسناد دریافتنی بر مبنای نقدینگی مرتّب می شوند.

۴-     برآورد مطالبات مشکوک الوصول بر مبنای یکی از روش های قابل قبول حسابداری صورت گیرد.

اهداف رسیدگی به حساب ها و اسناد دریافتنی:

۱-     کفایت سیستم کنترل داخلی حساب ها و اسناد دریافتنی

۲-     وجود و مالکیت حساب ها و اسناد دریافتنی

۳-     کامل بودن حساب ها و اسناد دریافتنی

۴-     صحت محاسبات ریاضی حساب ها و اسناد دریافتنی

۵-     ارزشیابی حساب ها و اسناد دریافتنی ( از همه موارد مهم تر است)

۶-     کفایت افشای حساب ها و اسناد دریافتنی

کنترل های داخلی مطلوب حساب ها و اسناد دریافتنی:

۱-     تعیین سررسید حساب ها و اسناد دریافتنی و قبول حساب ها و اسناد دریافتنی با اجازه مدیریت باشد.

۲-     تمدید سررسید حساب ها و اسناد دریافتنی با مدیریت باشد.

۳-     هرچند وقت یک بار مبالغ حساب ها و اسناد دریافتنی با دفتر کل و معین تطبیق داده شود.

۴-     حذف اسناد دریافتنی لاوصول با مجوز مدیریت صورت پذیرد.

v      تأیدیه روی کاغذ سربرگ دار صاحبکار ارسال می شود .

v      جواب تأیدیه مستقیماً به حسابرس ارسال می گردد.

v      طبق استانداردهای حسابرسی استفاده از روش خاصی الزام نشده است و تعیین نوع تأیدیه با قضاوت حرفه ای حسابدار است.

حسابرسی حساب های دریافتنی، اسناد دریافتنی و فروش:

v      تأیدیه حسابداری فقط وجود را تأیید کرده و ارزشیابی آن را اثبات نمی کند.

v

استفاده از تأیدیه ها:

تأیدیه مثبت زمانی استفاده می شود که مانده های با اهمیت به تعداد کم وجود داشته باشد.

تأیدیه منفی زمانی استفاده می شود که مانده های کم اهمیت به تعداد زیاد وجود داشته باشد.

ضعف تأیدیه منفی:

از رسیدن تأیدیه  منفی به دست اشخاص ثالث نمی توان مطمئن شد.

حسابرسی ضمنی حساب های دریافتنی:

حساب ها و اسناد دریافتنی را در صورتی می توان تصمیم به دریافت تأیدیه نمود که کنترل های داخلی به نسبت قوی در مورد حساب های دریافتنی وجود داشته باشد.

برنامه حسابرسی حساب های دریافتنی:

الف- ارزیابی سیستم کنترل داخلی:

۱٫       شناخت کافی از سیستم کنترل داخلی حساب ها و اسناد دریافتنی کسب می کنیم.

۲٫       خطر کنترل را برآورد کرده و آزمون های اضافی کنترل را طراحی می کنیم.

۳٫       آزمون های اضافی کنترل را اجرا می کنیم.(به طور مثال نمونه ای از مدارک حمل و ارسال کالا را با فاکتورهای فروش مقایسه و یا تمام جنبه های عمده نمونه ای از معاملات فروش را رسیدگی کنیم.)

۴٫       خطر کنترل را مجدداً برآورد کرده و آزمون های محتوای حساب ها ی دریافتنی را طراحی می کنیم.

ب) اجرای آزمون های محتوا:

۱٫       تأیدیه حساب ها و اسناد دریافتنی را دریافت می کنیم.

۲٫       اسناد دریافتنی موجود در شرکت را بازرسی کرده و برای اسناد نزد دیگران تأیدیه ارسال می کنیم .

۳٫       جدول سنی بدهکاران و صورت تجزیه و تحلیل سایر حساب های دریافتنی از صاحب کاردریافت کرده و با دفاتر کل و معین مطابقت می دهیم.

۴٫       معاملات فروش نسیه به اشخاص وابسته را تماماً بررسی می کنیم.

۵٫       از روش حسابداری شرکت برای ثبت حساب های دریافتنی مطلع می شویم.

۶٫       انقطاع معاملات فروش را در پایان سال مورد بررسی قرار می دهیم.

۷٫       روش های تحلیلی را برای حساب ها و اسناد دریافتنی و فروش اجرا می کنیم.(نسبت های مالی را بررسی می کنیم)

۸٫       کفایت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول را ارزیابی کنیم.

۹٫       چگونگی ارائه و افشا در صورت های مالی را بررسی نمائیم.

v      قابلیت وصول حساب ها و اسناد دریافتنی را می توان توسط پرداخت کامل بدهی توسط مشتریان در تاریخی پس از تاریخ تراز نامه ارزیابی کرد.

فصل۵: حسابرسی موجودی کالا

موجودی کالا یکی از اقلام دارائی جاری ترازنامه است که روال عادی عملیات یک موسسه  به منظور:

۱- فروش نگهداری می شود.  (بازرگانی)

۲- به عنوان تولید نگهداری و به فروش می رسد. (تولیدی)

۳- به عنوان موجودی کالای در جریان ساخت نگهداری می شود. (تولیدی)

۴-  به عنوان موجودی کالای ساخته شده نگهداری می شود. (تولیدی)

دلایل اهمیت موجودی کالا:

ü      موجودی کالا به عنوان مهم ترین جزء دارائی جاری ترازنامه است.

ü      تعیین کمیت و کیفیت موجودی مواد و کالا دشوار است.

ü      موجودی کالا به عنوان یک قلم از ترازنامه هم در صورت سود و زیان موثر است و هم در ترازنامه.  ترازنامه( موجودی آخر دوره ) صورت سود و زیان (موجودی اول دوره و موجودی آخردوره)

ü      روش های متعددی برای تعیین ارزش موجودی مواد و کالا وجود دارد.

اهداف حسابرسی موجودی کالا :

مهم ترین هدف حسابرسان از بررسی حساب موجودی کالا شامل موارد زیر می گردد.

۱-     اثبات وجود

۲-     اثبات مالکیت  موجودی کالا

۳-     اثبات ارزشیابی موجودی کالا

۴-     اثبات محاسبات ریاضی موجودی مواد و کالا

۵-     اثبات کامل بودن موجودی مواد و کالا

۶-     اثبات کفایت افشا و چگونگی ارائه موجودی مواد و کالا

انواع سیستم های ثبت موجودی کالا:

۱-  ادواری: در این سیستم تنها یک بار در سال و در پایان سال از طریق انبار گردانی تعداد و ارزش موجودی کالا مشخّص می شود.

۲- همواره و در هر لحظه از زمان موجودی کالا از لحاظ تعداد و ارزش مشخص می باشد.

v      تعیین کفایت پوشش بیمه ای صاحب کار از مسئولیت حسابرسان نیست در نتیجه گزارش حسابرسان نسبت به صورت های مالی نباید حاوی مطالبی درباره سیاست های مربوط به پوشش بیمه ای صاحبکار باشد.

برنامه رسيدگي : آزمـون معاملات- فــــروش ، بـــدهكاران ، شماره جدول
ساير درآمدها و دريافتها
نام صاحبكار:
تاريخ ترازنامه: تاريخ تاريخ ۵۵۰۱

با توجه به مندرجات بخش ۶ اين دستورالعمل اين برنامه هنگامي مورد استفاده قرار مي گيرد كه هيچگونه اتكائي به كنترلهاي داخلي واحد مورد رسيدگي صورت نمي گيرد.

اهداف رسيدگي:

الف – تعيين اين كه آيا سيستم حسابداري از نظر ثبت فروش، بدهكاران ، ساير درآمدها و دريافتها قابل اتكاء است.
ب – فروش ، بدهكاران ، ساير درآمدها و دريافتها به نحو صحيح تفكيك و طبقه بندي و معاملات غيرعادي و غير مستمر به نحو مناسب تشريح شده است.

روشهاي رسيدگي:
روشهاي لازم به منظور دستيابي به اهداف فوق ، به طور مشروح در جداول پيوست ارائه شده است:
جداول شماره …………… تا ………

با ما در ارتباط باشید