خدمات حسابداری

برترین شرکت حسابداری

برترین شرکت حسابداری ماحسابداری، مالیات، سیستم ها، کنترل های داخلی، ارزش گذاری کسب و کار، کمک در مذاکره شرایط قرارداد، ارزیابی و بررسی دقیق، ابزارهای مالی و سرمایه گذاری، ساختارهای مالیاتی ، استراتژی سرمایه گذاری، پیش بینی جریان نقدی، برنامه ریزی خروج و شرایط، مشاوره کسب و کار در هیئت مدیره جلسات، توافقنامه سهامداران (از جمله شرایط تامین مالی، محرمانه بودن، ضمانت نامه، حاکمیت شرکتی، حقوق اطلاعات، حقوق و تعهدات انتقال، شرایط مالیات آتی، گزینه های خروج)ارائه خدمت می کنند

شرکت حسابداری ماحسابداری، مالیات، سیستم ها، کنترل های داخلی، ارزش گذاری کسب و کار، کمک در مذاکره شرایط قرارداد، ارزیابی و بررسی دقیق، ابزارهای مالی و سرمایه گذاری،