09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

برآورد ريسك حسابرسي

موسسه حسابرسي
برآورد ريسك حسابرسي

نام صاحبكار : ………………… نام و امضاء تهيه‌كننده و تاريخ: ………………
دوره مورد رسيدگي : ……….…… نام و امضاء بررسي كننده :…………………

بررسيها و برآوردهاي ما از سطح ريسك موجود درحسابرسي، كه لزوماً مستلزم قضاوت حرفه‌اي مي‌باشد، دراين فرم درج مي‌گردد . جزئيات موارد قابل بررسي و درجه اهميت هريك، كه ميبايستي با توجه به شرايط قرارداد حسابرسي سنجيده شوند، درجدول پيوست مندرج ميباشند. جدول مزبور حاوي تعدادي از عوامل موثر درريسك و درجه اثرگذاري آنها برامر حسابرسي مي‌باشد. ضمن بررسي اثرات هريك از عوامل ، درصورتيكه شرايط و اوضاع و احوال حاكي از ميزان ريسكي كمتر يا بيشتر ازحد عادي مي‌باشد، درستون “اظهارنظر” توضيح دهيد. درصورت وجود ساير عوامل يا شرايط با اهميت ، فهرست و مشخصات آنها را به انتهاي جدول اضافه نمائيد.

پس ازبررسي تمام عوامل مربوطه، سرپرست حسابرسي ميبايستي برآورد كلي ريسك را انجام داده و اثر آنرا بربرنامه حسابرسي درجدول زير منعكس نمايد. يك نسخه از اين فرم ميبايستي درقسمت (X)پرونده جاري حسابرسي بايگاني شود.

بررسي و تعمق نسبت به عوامل ريسك ، بشرح جدول پيوست، سبب اعمال تعديلات نسبت به برنامه حسابرسي درحوزه‌هاي ذيل شده :
رديف شرح تعديلات عطف برنامه

HM/SGH/81

جدول شناسائي عوامل ريسك عمومي حسابرسي

نام صاحبكار : ….…………
دوره مـالي : ……….…… صفحـه :
عامل ريسك نشانگر ميزان ريسك توصيحات / اظهارنظر
كمتـر بيشتـر
۱- شيوه عملياتي مديريت

۲- برخورد مديريت با گزارشگري مالي

۳- ميزان تغييرات درمديريت از آنجمله پرسنل رده‌ بالاي حسابداري

۴- تاكيد بردستيابي به درآمدهاي پيش‌بيني شده

۵- شهرت درجامعه تجاري و حرفه‌اي

۶- سودآوري درمقايسه با صنعت

۷- حساسيت عمليات نسبت به تغييرات نرخ بهره يا تورم

۸- درصد تغييرات درصنعت

۹- موقعيت صنعت

۱۰- سازمان عمليات

۱۱- نشانه‌هاي حاكي از مشكلات درزمينه تداوم فعاليت

۱۲- مسائل بحث‌انگيز حسابداري

۱۳- مانده‌هاو معاملاتي كه براحتي قابل حسابرسي نمي‌باشند.

۱۴- اظهارات خلاف و نادرست درصورتهاي مالي گذشته

۱۵- رابطه با صاحبكار وجود گروه موثري براي بررسي تصميمات

محافظـه‌كــارانه

عادي

كم

درستكار

مناسب و يكنواخت

نسبتاً كم

ثابت

سالم

متمركز

فاقد دلايل جدي

هيچ

كم

كم و بي‌اهميت

تمديد قرارداد
احاطه يكنفر برتصميم‌گيريها

تهاجمي و جسورانه

زياد

خيلي زياد

عملكرد نادرست / درمعرض اتهامات
نامناسب/ غيريكنواخت

خيلي حساس

سريع

تحت فشار

غيرمتمركز

وجود شك و ترديد قابل اعتنا
بسيار

بسيار

بيش از حدود تعيين شده در برآورد اوليه
قرارداد جديد
تهيه كننده :
تاريخ تهيـه :

با ما در ارتباط باشید