بخشنامه: نحوه اجرای بند «۴۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مبنی بر تسری حکم ماده «۱۹۱» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳نسبت به مانده بدهی جرائم و مالیات اضافی۲۰۰/۶۵۹۸

مالیات بر درآمد
حسابرسی ورسیدگی بیشتر به درآمدها و هزینه‌ها
اسفند ۱۸, ۱۳۹۶
مالیات بر درآمد
گزارش حسابرسی
اسفند ۱۸, ۱۳۹۶
مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد

بخشنامه: ۲۰۰/۶۵۹۸

نحوه اجرای بند «۴۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مبنی بر تسری حکم ماده «۱۹۱» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳نسبت به مانده بدهی جرائم و مالیات اضافی

شماره: ۶۵۹۸/۲۰۰

تاریخ: ۳۱/۰۳/۱۳۹۱

پیوست: دارد

 بخشنامه

 

۰۲۱

۱۳۹۱

بند«۴۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۱

الف

 

 

 

مخاطبین

معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها

مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ

 

موضوع

نحوه اجرای بند «۴۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مبنی بر تسری حکم ماده «۱۹۱» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ نسبت به مانده بدهی جرائم و مالیات اضافی

در اجـرای حکـم بـنـد «۴۰» قـانـون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که مقرر می دارد: « مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیاتهای غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده «۱۹۱» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ نسبت به مانده بدهی، جریمه ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.» و همچنین با عنایت به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور حسب مفاد ماده «۱۱۵» قانون یاد شده و بنا بر اختیار حاصل از ماده «۱۹۱» قانون مالیاتهای مستقیم، اجازه داده می شود که نسبت به تقسیط و بخشودگی مانده بدهی جرائم تبصره «۳» ماده «۶» قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات اضافی ناشی از تأخیر پرداخت مالیات بر فروش موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ براساس شرایط ذیل اقدام نمایند:

الف: بخشودگی جرائم

۱- مودیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات وعوارض) حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری پرداخت نمایند، تا صد در صد (۱۰۰%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است مودیانی که قبل از تاریخ مذکور اقدام به پرداخت بدهی خود نموده باشند مشمول بخشودگی مقرر در این بند خواهند بود.

۲- مودیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان شهریور ماه پرداخت نمایند حداکثر تا هشتاد درصد (۸۰%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود.

۳- مودیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات، عوارض) تا پایان آبان ماه پرداخت نمایند حداکثر تا شصت و پنج درصد (۶۵%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود.

۴- اختیار بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مازاد بر نصابهای تعیین شده در بندهای «۲ و ۳» در کلیه استانها به استثنای استان تهران به معاونت مالیات بر ارزش افزوده و در شهر و استان تهران حسب مورد به روسای امور مالیاتی شهر و استان تهران تفویض می گردد. در مواردی که بخشودگی جرایم خارج از اختیارات تفویضی می باشد و بنا به دلایل ابرازی متقن مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر، با در نظرگرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی، مودی واجد شرایط مساعدت تشخیص داده می شود، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد صریح و مشخص مراتب جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به مراجع مزبور منعکس گردد.

۵- اتخاذ تصمیم راجع به بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مذکور منوط به درخواست کتبی مودیان مالیاتی خواهد بود، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد مقتضی است که ادارات امور مالیاتی از فرم های نمونه (۲) و (۳) پیوست برای بخشودگی جرائم و مالیات اضافی استفاده نمایند.

۶- جرائم ومالیات اضافی این قانون که تاکنون به حیطه وصول درآمده، قابل بخشودگی و استرداد نخواهد بود.

۷- در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ظرف مهلت تعیین شده در قانون صدرالذکر، مقررات موضوع تبصره «۳» ماده «۶» قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر غیرقابل بخشوده بودن جرائم و همچنین مقررات مالیاتهای مستقیم موضوع قانون بودجه سنواتی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ لازم الاتباع خواهد بود.     

ب: تقسیط بدهی

با توجه به اینکه طبق بند «۴۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ آخرین فرصت پرداخت بدهی (مالیات و عوارض) مودی تا پایان آبان ماه سال جاری تعیین گردیده، بنابراین تقسیط بدهی تا پایان موعد تعیین شده بلامانع خواهد بود. بدیهی است زمان تسویه نهایی مودی، ملاک تعلق میزان بخشودگی جرائم مربوط در ارتباط با اجزاء «۱»، «۲» و «۳» بند «الف» خواهد بود.

ج: اقدامات ادارات کل

۱- ادارات کل امور مالیاتی موظفند به منظور مختومه کردن پرونده های مالیاتی یاد شده با کلیه مودیانی که مالیات و عوارض آنها قطعی یا در مراحل دادرسی مالیاتی قرار دارد و مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است و همچنین مودیانی که صرفا بابت جرایم و مالیات اضافی، بدهی دارند به شرح فرم شماره (۱) پیوست، مکاتبه و مقررات موضوع قانون بودجه را به منظور بهره مندی از تسهیلات منظور شده در قانون و تعیین تکلیف بدهی قطعی شده مودیان یادآوری نمایند.    

 ۲- ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده مودیانی که تاکنون مالیات و عوارض آنها قطعی نشده را در اولویت قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از انقضای مهلت مزبور نسبت به قطعیت بدهی اینگونه مودیان اقدام نموده و مالیات و عوارض آنان را با توجه به تسهیلات ایجاد شده وصول نمایند.

۳- چنانچه پرونده مودیان در شورای عالی مالیاتی و یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح و در دست رسیدگی باشد، لازم است مراجع یاد شده به منظور ایجاد بستر مناسب برای استفاده مودیان ازتسهیلات مقرر، در راستای تعیین تکلیف پرونده و قطعیت مالیات تسریع نمایند.

۴- ادارات کل امور مالیاتی موظفند در پایان مهلت های تعیین شده (موضوع اجزاء «۱»، «۲» و «۳» بند «الف») گزارش عملکرد خود را به شرح فرم شماره (۴) پیوست تکمیل و به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند.

مدیران کل مجاز هستند قسمتی از اختیارات فوق الذکر رابه معاونین، روسای امور مالیاتی و روسای ادارات مالیاتی شهرستانها تفویض نمایند.

دادسـتـانـی انـتظامی مالیاتی مـسئـول حـسـن اجرای این دستورالعمل می باشد.

 

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

دامنه کاربرد: ۱- داخلی          ۲- خارجی

 مرجع پاسخگویی: دفتر نظارت بر امور اجرایی

 تلفن:۸۳۲۷۱۰۷۸- ۰۲۱، ۸۸۸۰۶۰۵۳- ۰۲۱

بخشنامه های منسوخ:

تاریخ اجراء:

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی

مواد قانونی وابسته

ماده ۱۹۱ ـ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف.

 

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.