انواع اظهارنامه مالیات بر ارث )موضوع ماده ۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم

اظهارنامه مالیات بر ارث

انواع اظهارنامه مالیات بر ارث )موضوع ماده ۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم

اظهارنامه مالیات بر ارث

شناسه فرم0011(بهمن 51 )دفترخدمات مؤدیان صفحه 0 از 7 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی تکمیل میشود:
شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه: نوع نسخه اظهارنامه: محل بارکد اطالعات هویتی تسلیم کننده اظهارنامه شناسه مالیاتی: شماره ملی: نسبت اظهار کننده: ❍ورثه ❍نماینده قانونی ❍وکیل ❍قیم ❍امین ❍ولی نام: نامخانوادگی: شماره وکالتنامه/ قیمنامه: تاریخ وکالتنامه/ قیمنامه: اطالعات هویتی متوفی شماره ملی متوفی: نام متوفی: نام خانوادگی متوفی: کشور محل اقامت: شهر محل اقامت: تابعیت: تاریخ فوت: کشور محل فوت: شغل متوفی: کد پستی: نشانی آخرین محل اقامت: اطالعات اختصاصی گواهی حصر وراثت گواهی شهادت شماره گواهی حصر وراثت: آیا متوفی شهید میباشد؟ ❍بلی ❍خیر مرجع صدور گواهی شهادت: تاریخ گواهی حصر وراثت: شماره گواهی شهادت: مرجع صدور گواهی حصر وراثت: تاریخ گواهی شهادت: بخش الف: مشخصات وراث: ردیف شناسه مالیاتی نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه محل صدور شماره ملی تابعیت نسبت با متوفی طبقه وراث* تلفن ۱ نشانی و کد پستی: ۲ نشانی و کد پستی: ۳ نشانی و کد پستی: ۴ نشانی و کد پستی: ۵ نشانی و کد پستی: * طبقه وراث: )۱)اول )۲)دوم )۳)سوم اظهارنامه مالیات بر ارث )موضوع ماده ۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم ( F۶2-011-110 ویرایش:یک صفحه 0 از 7 اداره امور مالیاتی شناسه مالیاتی متوفی اداره کل امور مالیاتی* )واحد مالیاتی( شماره کالسه پرونده کد نام اداره کل امور مالیاتی کد نام اداره کل امور مالیاتی کد نام اداره کل امور مالیاتی کد نام اداره کل امور مالیاتی کد نام اداره کل امور مالیاتی کد نام اداره کل امور مالیاتی ۶۲ مرکز تهران ۶۲ جنوب استان تهران )شهر ری( ۶1 اصفهان 0۲ خوزستان ۶۶ کردستان 0۶ مازندران ۶۶ غرب تهران 20 شمال استان تهران )شمیرانات( ۶7 ایالم ۶0 زنجان 0۱ کرمان ۶۶ مرکزی ۶1 شمال تهران 2۶ غرب استان تهران )شهریار( ۱۱ بوشهر 00 سمنان 02 کرمانشاه ۶۶ هرمزگان ۶2 شرق تهران 2۶ شرق استان تهران )بومهن( ۶2 چهار محال بختیاری ۲۲ سیستان و بلوچستان ۶۱ کهکیلویه و بویراحمد ۶۶ همدان ۶۶ جنوب تهران 0۶ آذربایجان شرقی ۶0 خراسان جنوبی 07 فارس ۲۶ گلستان 77 یزد ۶0 مؤدیان بزرگ تهران 0۶ آذربایجان غربی 00 خراسان رضوی ۲۶ قزوین 22 گیالن ۶0 البرز ۲0 اردبیل ۶0 خراسان شمالی ۲۶ قم ۶۲ لرستان شناسه فرم0011(بهمن 51 )دفترخدمات مؤدیان صفحه 2 از 7 بخش ب: صورت کلی اموال و دارائیها،دیون محقق ،واجبات مالی وعبادی وهزینه های کفن ودفن به ترتیب ماده 07 قانون بشرح جداول 0 الی 2 بخش”ج “وجدول بخش “د” ردیف نوع اموال ودارایی شرح ارزش روز فوت اموال ودارایی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ جمع اموال ودارایی ردیف نوع بدهی وهزینه شرح ارزش روزفوت دیون محقق و…. ۱ ۲ ۳ جمع دیون محقق ،واجبات مالی وعبادی وهزینه کفن ودفن مازاد/کسر اموال ودارایی نسبت به دیون محقق و… بخش ج: اموال ودارائیها : )ارزش اموال و دارائیها براساس ارزش روز آنها در زمان فوت متوفی می باشد( 0 -اموال ودارائیهای موضوع بند 0 ماده 07 قانون مالیات های مستقیم 0-0-انواع سپردههای بانکی نزد بانک وموسسه اعتباری مجاز: ردیف نام بانک یا موسسه اعتباری مجاز نوع سپرده شماره حساب ریالی /ارزی موجودی حساب ارزی درصد مالکیت متوفی سهم متوفی ازکل موجودی اعم از اصل و سود )ارزش روز فوت( اصل سود جمع نوع ارز نرخ تسعیر معادل ریالی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ 0-۶-سود سهام یا سهمالشرکه: ردیف نام شرکت صادر کننده سهام / سهمالشرکه شناسه ملی شرکت صادر کننده سهام /سهمالشرکه سهام /سهم الشرکه جمع سود سهام /سهمالشرکه متوفی )ارزش روز فوت ( ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ شناسه فرم0011(بهمن 51 )دفترخدمات مؤدیان صفحه 3 از 7 0-۶ -اوراق مشارکت وسایر اوراق بهادار به استثناء سهام وسهم الشرکه : ردیف نوع اوراق * شماره تاریخ نام ناشر اوراق ریالی /ارزی مبلغ اوراق ارزی معادل ریالی ارزش روز تسعیر نرخ اصل سود متعلّقه جمع نوع ارز فوت اوراق متوفی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ * نوع اوراق: )۱)اوراق اجاره )صکوک اجاره(، )۲)قرارداد آتی کاال )۳)قرارداد آتی سهام )۴)اوراق اختیار معامله “با اختیار خرید یا فروش” )۵)اوراق استصناع )۶)اوراق رهنی )7)حق تقدم تسهیالت مسکن )8)گواهی سرمایه گذاری صادره توسط صندوق سرمایه گذاری )9)اوراق مرابحه )۱1)اوراق قرضالحسنه )۱۱)اوراق مشارکت )۱۲)اوراق سلف موازی )۱۳)دارایی فکری )۱۴)اوراق قرضه )۱۵)اوراق تسویه خزانه )۱۶)سایر ۶ -اموال ودارائیهای موضوع بند ۶ ماده 07 قانون مالیات های مستقیم ۶-0 -سهام/ سهمالشرکه و حق تقدم آنها: ردیف نام شرکت صادر کننده سهام شماره برگ سهام/ شماره ردیف دفتر سهام نوع سهام * وضعیت سهام ** *** نام بازار بورس یا فرابورس یا خارج از بورس شماره سهامداری تعداد سهام میزان سهمالشرکه ارزش روز فوت هر سهم ارزش سهام /سهمالشرکه روز فوت متوفی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ * نوع سهام: )۱)سهام ، )۲)حق تقدم سهام ، )۳)سهمالشرکه، )۴)حق تقدم سهمالشرکه ** وضعیت سهام: )۱)شرکتهای پذیرفته در بورس/ فرابورس )۲)بازارهای خارج از بورس )۳)سهام یا سهم الشرکه در سایر شرکتها شماره سهامداری: فقط برای وضعیت سهام )۱)شرکتهای پذیرفته در بورس/ فرابورس الزامی است *** ۶-اموال ودارائیهای موضوع بند ۶ ماده 07 قانون مالیات های مستقیم :حقاالمتیاز- 0-۶ ردیف نوع االمتیاز حق * شماره مجوز/ سند/ … تاریخ صدور مجوز/ سند/…. مرجع صدور مجوز/ سند/…. مدت زمان اعتبار ارزش روز فوت درصد مالکیت متوفی سهم متوفی از ارزش روز فوت ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ نوع حقاالمتیاز: )۱)آب )۲)برق )۳)گاز )۴)خط تلفن ثابت )۵)خط تلفن همراه )۶)نام تجاری یا برند )7)حلقه چاه )8)آرم یا لوگوی ثبتی )9)حق اختراعات و اکتشافات )۱1)امتیاز خط تاکسیرانی )۱۱)امتیاز خط اتوبوس درون شهری )۱۲)امتیاز خط اتوبوس برون شهری )۱۳)امتیاز تعاونی مسکن )۱۴)حق تألیف )۱۵)فنآوری/ تکنولوژی * )۱۶)حق تصنیف )۱7)حق نشر )۱8)حق بهره برداری معدن )۱9)سایر شناسه فرم0011(بهمن 51 )دفترخدمات مؤدیان صفحه 4 از 7 نوع ۶-۶ -سایرحقوق مالی : ردیف حقوق مالی سایر * شماره مجوز/ سند/ حساب/… تاریخ صدور مجوز/ سند/حساب /…. مرجع صدور مجوز/ سند/ موسسه اعتباری /…. نام متعهد /مدیون حقوق مالی ارزش روز فوت درصد مالکیت متوفی سهم متوفی از ارزش روز فوت ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ * نوع سایر حقوق مالی: )۱)سپرده در موسسات بانکی غیر مجاز )۲)سپرده یا طلب از اشخاص حقیقی و حقوقی )

وکیل مالیاتی

وکیل مالیاتی و وکیل مالیاتی معتبر

اظهارنامه مالیات بر ارث

۳)سرمایه گذاری در قالب ماده ۱۳8مکرر قانون مالیاتهای مستقیم )۴)سایر ۶-۶ -سایر اموال: ردیف شرح سایر اموال نوع سایر اموال* وزن /قطعه /عدد نام خالق اثر نام شخص ثالث / متعهد/ مدیون/ سایر اموال** ارزش روز فوت درصد مالکیت متوفی سهم متوفی از ارزش روز فوت ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ * نام شخصی که سایر اموال نزد وی می باشد ** نوع سایر اموال: )۱)طال )۲)جواهر )۳)اشیاء نفیس )۴ )اشیاء عتیقه )۵)آثار هنری )۶)سایر ۶-اموال ودارائیهای موضوع بند ۶ ماده 07 قانون مالیات های مستقیم ۶-0-انواع وسائل نقلیه موتوری زمینی: ردیف نوع وسیله نقلیه زمینی مدل خودرو ظرفیت (تن) شناسه وسیله نقلیه )VIN( شماره موتور وسیله نقلیه ارزش روز فوت سهم مالکیت متوفی سهم متوفی از ارزش روز فوت ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ شناسه فرم0011(بهمن 51 )دفترخدمات مؤدیان صفحه 1 از 7 ۶-۶ -انواع وسائل نقلیه موتوری دریایی: ردیف نوع وسیله نقلیه دریایی ظرفیت به تن مدل جنس کشور سازنده نام کشتی شماره ثبت تاریخ ثبت ارزش روز فوت سهم مالکیت متوفی سهم متوفی از ارزش روز فوت ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶-۶ -انواع وسائل نقلیه موتوری هوایی شناسه ثبت ردیف نوع وسیله نقلیه هوایی مدل EPN سریال ساخت کارخانه MSN کارخانه سازنده ارزش روز فوت سهم مالکیت متوفی سهم متوفی از ارزش روز فوت ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ 2-اموال ودارائیهای موضوع بند 2 ماده 07 قانون مالیات های مستقیم ردیف 2-0 -امالک : پالک ثبتی اصلی پالک ثبتی فرعی بخش ثبتی شماره قطعه مساحت عرصه )متر مربع( مساحت اعیان )متر مربع( جمع مساحت انباری جمع مساحت پارکینگ قدمت ساختمان )سال( نوع * کاربری ارزش روز فوت سهم مالکیت متوفی )دانگ( سهم متوفی از ارزش روز فوت ۱ شرح ماترک: شهر محل استقرار: نشانی و کد پستی: ۲ شرح ماترک: شهر محل استقرار: نشانی و کد پستی: ۳ شرح ماترک: شهر محل استقرار: نشانی و کد پستی: ۴ شرح ماترک: شهر محل استقرار: نشانی و کد پستی: ۵ شرح ماترک: شهر محل استقرار: نشانی و کد پستی: * نوع کاربری: )۱)مسکونی؛ )۲)تجاری؛ )۳)صنعتی؛ )۴)اداری؛ )۵)خدماتی؛ )۶)انبار و توقّفگاه؛ )7)سالنهای پرورش دام، طیور و آبزیان؛ )8)مجتمع گلخانهای )9)اراضی بایر )۱1)اراضی کشاورزی )۱۱)باغ )۱۲)تجاری و اداری )۱۳)معدن سایر(۱۵( سایر(۱۴-۶( :ورزشی اماکن(۱۴-۵( :هنری و فرهنگی(۱۴-۴( :درمانی و بهداشتی(۱۴-۳( آموزشی؛(۱۴-۲( مذهبی؛(۱۴-۱( :خاص(۱۴( شناسه فرم0011(بهمن 51 )دفترخدمات مؤدیان صفحه 6 از 7 ردیف 2-۶ -حق واگذاری محل: شماره قرارداد اجاره/صلح نامه تاریخ قرارداد اجاره /صلح نامه پالک ثبتی اصلی * پالک ثبتی فرعی بخش ثبتی نوع کاربری روز فوت ** ارزش موقعیت سهم حق واگذاری محل متوفی )دانگ( سهم متوفی از ارزش روز فوت ۱ شرح ماترک: شهر محل استقرار: مبلغ حق واگذاری محل پرداختی طبق قرارداد مبلغ اجاره پرداختی ماهانه طبق قرارداد نشانی و کد پستی : ۲ شرح ماترک: شهر محل استقرار: مبلغ حق واگذاری محل پرداختی طبق قرارداد مبلغ اجاره پرداختی ماهانه طبق قرارداد نشانی و کد پستی : ۳ شرح ماترک: شهر محل استقرار: مبلغ حق واگذاری محل پرداختی طبق قرارداد مبلغ اجاره پرداختی ماهانه طبق قرارداد نشانی و کد پستی : * نوع کاربری: )۱)تجاری: )۲)تولیدی: )۳)خدماتی: )۴)اداری : )۵)انبار )۶)سایر موقعیت: )۱)مجتمع تجاری: )۲)مجتمع اداری : )۳)پاساژ : )۴)شهرک صنعتی: )۵)بر خیابان اصلی: )۶)خیابان فرعی: )7)کوچه: )8)واحدهای تجاری مستقر در معابر و مراکز عمومی: )9)واحدهای تجاری مستقر در مراکز خصوصی: )۱1)سایر ** بخش د: دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن: * ردیف شرح دیون/ هزینهها نوع دیون/ هزینهها شماره سند دیون/ هزینهها نام مدیون ** جزییات دیون/ هزینهها مرجع تائید کننده واجبات مالی وعبادی جمع دیون/ هزینهها ۱ ۲ ۳

 

۴ ۵ جمع * نوع دیون/ هزینهها: )۱)دیون محقق؛ )۲)واجبات مالی و عبادی؛ )۳)کفن و دفن؛ )۴)سایر جزییات دیون/ هزینهها: اگر )۱)دیون محقق= )۱)تضمین بانکی؛ )۲)وام بانکی؛ )۳)مهریه؛ )۴)سایر. اگر )۲)واجبات مالی و عبادی= )۱)خمس؛ )۲)زکات؛ )۳)حج؛ )۴)نماز؛ )۵)روزه؛ اگر )۳)کفن و دفن= )۱)کفن و دفن؛ )۲)هزینهی بیمارستان ** تذکر:مستندات اموال ودارایی ودیون محقق ، واجبات مالی وعبادی وهزینه کفن ودفن مورد اظهارمی بایستی ضمیمه فرم اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی تسلیم گردد.

 

شناسه فرم0011(بهمن 51 )دفترخدمات مؤدیان صفحه 7 از 7 صحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی مورد تأیید اینجانب میباشد: مشخصات تهیه کننده اظهارنامه )دارنده امضاء مجاز( ❍مؤدی ❍نماینده قانونی: شماره مجوز/ وکالت نماینده قانونی: تاریخ مجوز/ وکالت نماینده قانونی: نام: نامخانوادگی: نام پدر: شماره شناسنامه: شماره ملی: سمت: مهر و امضاء مشخصات اداره کل امور مالیاتی دریافت و ثبت کننده اظهارنامه )این بخش توسط اداره امور مالیاتی تکمیل میشود( محل تسلیم اظهارنامه اداره کل امور مالیاتی: اداره امور مالیاتی: نحوه تسلیم: ❍حضوری ❍غیر حضوری: پستی شماره مرسوله پستی: تاریخ مرسوله پستی: مشخصات رسید تسلیم اظهارنامه شماره رسید تسلیم اظهارنامه: شماره دسته: نام و نامخانوادگی ثبت کننده: تاریخ ثبت اظهارنامه: مهر و امضاء

 

اظهارنامه مالیات بر ارث

ماده ۲۶

ماده 26 [1]وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:
۱ـ رونوشت یا تصویر گواهی‌شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی
۲ـ رونوشت یا تصویر گواهی‌شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
۳ـ رونوشت یا تصویر گواهی‌شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.
۴ـ در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی‌شده وکالتنامه یا قیم‌نامه
۵ ـ رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط
اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:اظهارنامه مالیات بر ارث
الف ـ در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن‌ودفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده(۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.اظهارنامه مالیات بر ارث
ب ـ در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن‌ودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای(۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده(۱۷) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده(۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.
ج ـ در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای(الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده(۱۷) این قانون به‌عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.
تبصره۱:
در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.
تبصره۲:
آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اظهارنامه مالیات بر ارث

ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث

ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث

ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث

ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث

ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث

فرم اظهارنامه مالیات بر ارث

فرم اظهارنامه مالیات بر ارث

فرم اظهارنامه مالیات بر ارث

فرم اظهارنامه مالیات بر ارث

فرم اظهارنامه مالیات بر ارث

فرم اظهارنامه مالیات بر ارث

فرم اظهارنامه مالیات بر ارث

راهنمای تکمیل فرم اظهارنامه مالیات بر ارث

راهنمای تکمیل فرم اظهارنامه مالیات بر ارث

راهنمای تکمیل فرم اظهارنامه مالیات بر ارث

راهنمای تکمیل فرم اظهارنامه مالیات بر ارث

راهنمای تکمیل فرم اظهارنامه مالیات بر ارث

راهنمای تکمیل فرم اظهارنامه مالیات بر ارث

راهنمای تکمیل فرم اظهارنامه مالیات بر ارث

ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث

ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث

سامانه اظهارنامه مالیات بر ارث

سامانه اظهارنامه مالیات بر ارث

سامانه اظهارنامه مالیات بر ارث

سامانه اظهارنامه مالیات بر ارث

سامانه اظهارنامه مالیات بر ارث

سامانه اظهارنامه مالیات بر ارث

سامانه اظهارنامه مالیات بر ارث

سامانه اظهارنامه مالیات بر ارث

سامانه اظهارنامه مالیات بر ارث

سامانه اظهارنامه مالیات بر ارث

سامانه اظهارنامه مالیات بر ارث

نحوه تکمیل فرم مالیات بر ارث

نحوه تکمیل فرم مالیات بر ارث

نحوه تکمیل فرم مالیات بر ارث

نحوه تکمیل فرم مالیات بر ارث

نحوه تکمیل فرم مالیات بر ارث

نحوه تکمیل فرم مالیات بر ارث

نحوه تکمیل فرم مالیات بر ارث

نحوه تکمیل فرم مالیات بر ارث

نحوه تکمیل فرم مالیات بر ارث

نمونه پر شده اظهارنامه مالیات بر ارث

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...