اصول حرفه ای مشاور مالیات

اصول اخلاقی مشاوره مالیاتی

اصول اخلاقی عبارتهایی هستند که بطور کلی معیارهای اخلاقی مشاور مالیاتی را بیان می کنند
متخصصان باید به فعالیتهای حرفه ای خود پایبند باشند. نظرات پیروی از هر اصل بیشتر توضیح می دهد