آزمون محتوا هزینه ها حسابرسی

آزمون محتوا

آزمون محتوا هزینه ها حسابرسی

آزمون های حسابرسی

تفاوت اول – اهداف حسابرسی و رسیدگی به مدارک عمومی
1-آزمون محتوا وآزمون رعایت روش ها را تعریف کنید ؟
آزمون های محتوا ؛در حسابرسی نهایی و برای اثبات مانده حساب ها بکار می رود این آزمون ها به منظور کسب شواهدی دال بر کامل بودن ، صحیح بودن و معتبر بودن اقلام واطلاعات تهیه شده توسط سیستم حسابداری اجرا می شود که شامل آزمون جزئیات مانده حساب ها و گروه معاملات و آزمون های تحلیلی می شوند.
آزمون رعایت روش ها : به کنترل های داخلی مربوط می شود و یکی از مراحل انجام حسابرسی ضمنی است .

آزمون محتوا هزینه ها

این آزمون ، رعایت یا عدم رعایت روش های مورد نظر در ارتباط با کنترل های داخلی را آزمون می کند . در واقع ، آزمون رعایت روش ها همان آزمون کنترل ها است وآنچه از نظر حسابرس حائز اهمیت است ، ارزش پولی معاملات نیست ،بلکه اجرا یا عدم اجرای کنترل مورد نظر می باشد ، تا آنجا که اگر معامله ای که کنترل مزبور در مورد آن رعایت نشده فاقد اهمیت نسبی باشد ، قصور در اجرای کنترل ها می تواند موجب عدم اتکا ء به کنترل ها و اطلاعات پردازش شده به وسیله ی آن ها باشد.

آرمان پرداز خبره اماده ارایه هرگونه مشاوره در زمینه شرکت حسابداری میباشد.
2-عوامل موثر بر میزان آزمون های محتوا کدامند ؟
مناسب بودن سیستم کنترل داخلی ، احتمال بروز اشتباه و تقلب را در حساب ها کاهش می دهد . حسابرسان برای طراحی آزمون های محتوا و جمع آوری شواهد کافی ، باید شناخت کافی از سیستم کنترل های داخلی بدست آورند .

حسابرسان در این مرحله ، کنترل های داخلی را ارزیابی می کنند و احتمال خطر ناتوانی کنترل ها را در ممانعت از وقوع تحریف با اهمیت در صورت های مالی یا کشف به موقع آن ارزیابی می کنند ( خطر کنترل ). اگر خطر کنترل در سطحی پایین تر از حداکثر برآورد شود ،حسابرس در خصوص آن دسته از کنترل ها که می خواهد بر آنها اتکاء کند ، جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح آن ها و اتکاء به آن ها ، آزمون کنترل ها را اجرا می کند . پس از آزمون کنترل ها، برآورد نهایی از خطر کنترل انجام می شود و در صورتی که خطر کنترل ، در سطح پایین برآورد شود ، شواهد کمتر و آزمون ها ی محتوای کمتری جهت اثبات مانده حساب ها مورد نیاز خواهد بود.

 

آزمون محتوا هزینه ها حسابرسی

3-روش های تحلیلی چگونه به ارزیابی و بررسی مراحل حسابرسی کمک می کنند؟
این روش حسابرسان را مستقیما به شواهد نمی رساند بلکه می تواند ابزار وسرنخ جهت کشف موارد غیر عادی و رسیدگی به اینموارد فراهم کند . در این روش، حسابرسان از دو ابزار کلی به شرح زیر استفاده می کنند:
1- محاسبه ی نسبت های مالی و مقایسه ی آن با نسبت های سال قبل یا متوسط صنعت .
2- مقایسه مانده حساب ها با مانده های مشابه در سال قبل یا بودجه مربوطه.

 

آزمون محتوا هزینه ها حسابرسی

مراحل اجرای این روش عمدتا شامل مشخص کردن محدوده ی مورد انتظار ، تعیین دامنه ی پذیرش اطلاعات ، تجزیه وتحلیل داده ها ومقایسه مبلغ مورد انتظار با مبلغ واقعی و پی گیری مغایرت های عمده ، شناسایی محاسبات و مقایسه های انجام شده می باشد.

 

4-حسابرس چگونه در مورد انقطاع زمانی صحیح معاملات فروش اطمینان حاصل می کند ؟

معاملات و رویداد ها ، در دوره ی حسابداری مربوط به خود ثبت شده اند . انقطاع معاملات ، قطع ( فرضی ) تداوم ثبت معاملات یا جریان عینی کالاها به منظور تشخیص این که معاملات رخ داده در تاریخ های نزدیک به تاریخ مورد نظر ( برای مثال ، تاریخ ترازنامه ) به دوره مناسب و مربوط تخصیص داده شده است . حسابرسان برای این آزمون معمولا معاملات صورت گرفته در چند روز قبل و چند روز بعد از دوره ی مالی را بررسی می کنند . آزمون انقطاع زمانی معاملات برای اثبات کامل بودن اقلام ترازنامه نیز می تواند به کار گرفته شود . به عنوان مثال آزمون انقطاع زماانی فروش می تواند جهت کامل بودن حساب های دریافتنی به کار گرفته شود .
5- اهداف افشاء ، اهداف معاملات و اهداف مانده حساب ها را نام ببرید ؟

 

اهداف افشاء :

1- رخداد وحقوق و تعهدات 2-کامل بودن 3-طبقه بندی و قابل فهم بودن 4- صحیح بودن و ارزشیابی
اهداف معاملات : 1- وجود(اعتبار)2-انقطاع زمانی 3-اندازه گیری 4-طبقه بندی 5-کامل بودن
اهداف مانده حساب ها : 1-وجود (اعتبار ) 2-مالکیت 3-کامل بودن 4-ارزشیابی 5-حقوق تعهدات

6-هدف حسابرس از آزمون انقطاع زمانی چیست ؟

معاملات و رویداد ها ، در دوره ی حسابداری مربوط به خود ثبت شده اند . انقطاع معاملات ، قطع ( فرضی ) تداوم ثبت معاملات یا جریان عینی کالاها به منظور تشخیص این که معاملات رخ داده در تاریخ های نزدیک به تاریخ مورد نظر ( برای مثال ، تاریخ ترازنامه ) به دوره مناسب و مربوط تخصیص داده شده است .

 

حسابرسان برای این آزمون معمولا معاملات صورت گرفته در چند روز قبل و چند روز بعد از دوره ی مالی را بررسی می کنند . آزمون انقطاع زمانی معاملات برای اثبات کامل بودن اقلام ترازنامه نیز می تواند به کار گرفته شود . به عنوان مثال آزمون انقطاع زماانی فروش می تواند جهت کامل بودن حساب های دریافتنی به کار گرفته شود .
7-مطالعه صورتجلسات هیأت مدیره چگونه به حسابرس در تحقق اهداف مربوط به حسابرسی کمک می کند ؟

 

صورت جلسات هیأت مدیره و مجامع عمومی می تواند اطلاعات ارزشمندی را در آغاز کار در اختیار حسابرس قراردهد . تصمیمات اخذ شده ی با اهمیت در راستای موضوع فعالیت شرکت مثل تعیین نرخ فروش محصولات ، حجم تولید محصولات ، نحوه ی توزیع محصولات، استخدام کارکنان ، حقوق و مزایای مدیران و کارکنان ، انعقاد قراردادها ، آیین نامه های داخلی از قبیل آیین نامه ی معاملات ، آیین نامه تنخواه گردان ، امضاء های مجاز ، نحوه ی پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات ، پیشنهاد تتقسیم سود به مجامع عمومی ، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجامع عمومی می تواند از طریق بررسی صورت جلسات هیأت مدیره در اختیار حسابرس قرار گیرد .

آزمون محتوا هزینه ها حسابرسی

حسابرسان نسخه ای از صورت جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره را در پرونده ی دائمی نگهداری می کنند . با این کار حسابرسان می توانند از اینکه صاحبکار ، مقررات قانون تجارت و اساسنامه را در رابطه با جلسات هیأت مدیره و مجامع عمومی رعایت نموده است ، اطمینان حاصل کنند و در حین رسیدگی ها ، عملیات صاحبکار را با مصوبات مندرج در صورت جلسات مزبور مطابقت دهند .

8- برنامه حسابرسی چیست ؟ برنامه حسابرسی عبارت است از فهرست کارهای حسابرسی که باید انجام شود به گونه ای که روش های لازم برای اثبات هریک از اقلام صورت های مالی را مشخص و زمان لازم برای اجرای هر روش را تعیین کند . طبق استانداردهای حسابرسی ، حسابرس باید برای هر کار حسابرسی یک برنامه حسابرسی تدوین و مستند کند که در آن نوع و ماهیت ، زمان بندی اجرا و حدود روش های حسابرسی لازم برای اجرای طرح کلی حسابرسی پیش بینی شده باشد.

 

برنامه حسابرسی با پیشرفت عملیات حسابرسی ، در صورت تجدید نظر در برآورد حسابرس از سطح اهمیت ، اجزاء خطر حسابرسی و سایر موارد تعدیل می شود . همچنین برنامه حسابرسی به عنوا دستورالعملی برای اعضای گروه حسابرسی وابزاری برای کنترل و ثبت و اجرای صحیح کار مورد استفاده قرار می گیرد . شکل برنامه حسابرسی ، با توجه به شرایط حسابرسی ، موسسه صاحبکار و رویه ها و سیاست های موسسه حسابرسی ، متفاوت خواهد بود.

 

آزمون محتوا هزینه ها حسابرسی

9-در پرونده دائمی چه شواهدی باید بایگانی شود ؟
اطلاعات مربوط به مدیران و کارکنان ،سیستم حسابداری ، صورت های مالی ، سرمایه و اندوخته ها ، شرکتهای فرعی و وابسته ، اطلاعات مربوط به دارایی های ثابت مانند: سند مالکیت ، اطلاعات سابقه مالیاتی شرکت مبنی بر اظهارنامه مالیات ، اطلاعات مربوط به ساختار شرکت .
10- چرا حسابرس باید به عنوان قسمتی از بررسی کلی حسابرسی ، روش های تحلیلی را اجرا کند ؟

این روش حسابرسان را مستقیما به شواهد نمی رساند بلکه می تواند ابزار وسرنخ جهت کشف موارد غیر عادی و رسیدگی به اینموارد فراهم کند . در این روش، حسابرسان از دو ابزار کلی به شرح زیر استفاده می کنند:

1- محاسبه ی نسبت های مالی و مقایسه ی آن با نسبت های سال قبل یا متوسط صنعت .

2- مقایسه مانده حساب ها با مانده های مشابه در سال قبل یا بودجه مربوطه.
مراحل اجرای این روش عمدتا شامل مشخص کردن محدوده ی مورد انتظار ، تعیین دامنه ی پذیرش اطلاعات ، تجزیه وتحلیل داده ها ومقایسه مبلغ مورد انتظار با مبلغ واقعی و پی گیری مغایرت های عمده ، شناسایی محاسبات و مقایسه های انجام شده می باشد.

 

آزمون محتوا هزینه ها حسابرسی

 

فصل دوم – حسابرسی وجوه نقد وسرمایه گذاری ها
1-هدف از ارسال تاییدیه ی بانک چیست ؟
در نتیجه ، دریافت تاییدیه از حساب های بانکی می تواند کامل بودن مانده برخی بدهی ها همچون وام های دریافتنی و بدهی های احتمالی جهت تضمین وام ها و هم چنین مانده های جبرانی را برای حسابرسان آشکار سازد .
2-در حسابرسی معاملات دریافت های نقدی ، کدام نوع از شواهد محاسباتی کسب می شود ؟بهترین نوع سیستم کنترلی زمانی تحقق می یابد که مسئولیت فروش ، دریافت وجه وانجام ثبت های حسابداری به دو یا چند نفر کارمند مجزا واگذار گردد . همچنین در خصوص وصول مطالبات نباید مسئولیت دریافت چک ،واریز به حساب شرکت و ثبت آن در دفاتر شرکت توسط یک نفر انجام گیرد . در سیستم های مکانیزه شده ، دریافته ای نقدی به صورت الکترونیکی انجام می گیرد .

 

آزمون محتوا هزینه ها حسابرسی

 

بانک ها وموسسات مالی سیستم انتقال وجوه را به صورت الکترونیکی امکان پذیر می سازد .این گونه سیستم مبادلات الکترونیکی می تواند وجوه رابین سیستم های الکترونیکی نصب شده در شرکته ای دریافت کننده و پرداخت کننده ی وجوه نقد به حساب بانکی مورد نظر انتقال دهد . علی رغم اینکه طراحی این گونه سیستم ها مستلزم شبکه های پر هزینه ی کامپیوتری جهت ثبت وپردازش داده ها و کنترل های مکمل در صورت نقصان سیستم می باشند ، اما نسبت به سیستم چک ، دارای مزیت هایی از جمله کاهش کاغذ بازی و صرفه جویی در وقت وهزینه می باشند .

 

آزمون محتوا هزینه ها حسابرسی

3-چرا حسابرس مغایرت گیری حساب بانک را باید کنترل کند؟
یکی از کنترل های لازم در خصوص وجوه نقد ،تهیه صورت مغایرت های بانکی برای هر حساب بانکی به صورت ماهیانه توسط شخصی مستقل از مسئول ثبت دریافت ها و پرداخت های نقدی است . در صورت مغایرت گیری و منظور نمودن این مغایرت ها در دفاتر صاحبکار مانده ی وجه نقد نشان دهنده ی مانده ی واقعی است .

 

حسابرس ضمن بررسی صورت مغایرتها باید ته چک ها را با برگه های وصولی بانک مقایسه کند ، لاشه چک ها را از نظر امضاء و پشت نویسی کنترل کند ، اقلام بدهکار صورت حساب بانک را با پرداخت های نقدی ثبت شده در دفاتر و اقلام بستانکار صورت حساب بانک را بادریافت های نقدی ثبت شده در دفاتر مطابقت دهد و نقل و انتقالات بین بانکی را در پایان ماه از نظر اقلام کنترل کند . علاوه بر این ، حسابرسان حتی ممکن است یک نمونه از صورت مغایرت بانکی تهیه شده طی سال را انتخاب کنند و جهت آزمون آن خود فرآیند مغایرت گیری را انجام دهند .

4-چرا حسابرس باید صورتحساب مقطعی بانک را دریافت کند ؟

 

صورت حساب مقطعی بانک علاوه بر این که مغایرت های موجود در صورت مغایرت بانکی را اثبات می کند در برخی موارد نیز می تواند ارائه بیش از واقع را نیز آشکار سازد.
5-چرا حسابرسان در رسیدگی به سرمایه گذاری در اوراق بهادار ، از سوابق سرمایه گذاری به تاییدیه های دریافت شده سندرسی و تاییدیه های دریافت شده به سوابق سرمایه گذاری ردیابی می کنند ؟

 

به دلیل ریسک بالای اوراق بهادرار از نظر مبلغ و قابلیت جابه جایی حسابرس جهت مطمئن شدن از وجود اوراق در شرکت تاییدیه های دریافت شده را به سوابق سرمایه گذاری ردیابی می کند وجهت تایید مبلغ و کامل بودن اوراق از سوابق سرمایه گذاری به تاییدیه های دریافت شده کار سند رسی را انجام می دهد.

 

آزمون محتوا هزینه ها حسابرسی

6-چرا حسابرس برای کشف تحریف در حسابرسی صندوق ، تأکید زیادی می نماید؟آیا این اقدام با مسئولیت حسابرس ( درحسابرسی ) سازگاری دارد؟
توجه به اینکه حساب موجودی نقد دارای گردش بسیار زیادی است ، علی رغم اینکه این گردش در رسیدگی به سایر حساب ها رسیدگی می شود و صاحبکار نیز معمولا روش های کنترلی را در این خصوص به کار می گیرد ( مثل مغایرت گیری حساب بانک ) اما به دلیل ماهیت نقدینگی و مستعد سوء استفاده بودن این حساب ، حتی زمانی که مانده پایان دوره وجه نقد کم اهمیت باشد نیز موردتوجه حسابرسان قرار می گیرد .

 

7-یکی از ابزارهای مهم کنترل داخلی معاملات نقدی ، تهیه صورت مغایرت ماهانه از حساب های بانک به وسیله یک شخص مستقل است ،چرا؟ دریافت صورت مغایرت بانکی هر کدام از حساب های جاری صاحبکار به تاریخ ترازنامه و اثبات آن یکی از مهمترین آزمون های مربوط به وجه نقد می باشد . مانده ی حساب های جاری صاحبکار در تاریخ ترازنامه می بایست برابر با مانده ی واقعی استخراج شده از صورت مغایرت های بانکی باشد .

 

آزمون محتوا هزینه ها حسابرسی

رسیدن به مانده واقعی حساب های جاری مستلزم مغایرت گیری بین مانده طبق صورت حساب بانک و مانده طبق دفاتر حسابداری قبل از اعمال مغایرت ها است مانده طبق صورت حساب بانکی از دریافت صورت حساب های مورد نظر از بانک امکان پذیر است . همچنین حسابرسان جهت تأیید صورت حساب می توانند از طریق مکاتبه با بانک مورد نظر تاییدیه دریافت کنند .

فصل سوم – حسابرسی حساب ها و اسناد دریافتنی ، پیش پرداخت ها و درآمد ها

1-تفاوت میان تأییدیه مثبت و منفی را شرح دهید ؟
زمانی که حسابرس انتظار دارد در هر صورت پاسخ تأییدیه را دریافت کند از تأییدیه مثبت استفاده می کند و زمانی که انتظار دارد در صورت عدم پذیرش مشتری پاسخ تأییدیه را دریافت کند از تأییدیه منفی استفاده می کند . درخواست تأییدیه ی مثبت اطمینان بیشتری را نسبت به درخواست تأییدیه ی منفی فراهم می کند ، چون حسابرسان در صورت عدم دریافت پاسخ تأییدیه برای بررسی بیشتر آماده می شوند .

آزمون محتوا هزینه ها حسابرسی

2-اهمیت درخواست تأییدیه در حسابرسی حساب ها و اسناد دریافتنی و معاملات فروش را شرح دهید ؟ گرفتن تأییدیه از اشخاص نیز یکی از مهم ترین آزمون جزئیات از مانده هاست که وجود حساب های دریافتنی را تأیید می کند. جهت ارسال تأییدیه حسابرس باید روش اخذ تأییدیه و آن گروه از حساب های دریافتنی که قصد دارد برای آن ها تأییدیه ارسال کند را مشخص کند . معمولا تأییدیه برای مانده های قابل توجه ، تعداد محدودی از مانده های کوچک و بستانکار و برخی حساب های فاقد مانده ارسال می شود . در مجموع حسابرسان اقدام به ارسال تأییدیه می نمایند ، مگر اینکه :
1-مانده حساب های دریافتنی کم اهمیت باشد .2- استفاده ازتأییدیه غیر موثر باشد .3-ارزیابی حسابرسان در مورد ریسک ذاتی و ریسک کنترل پایین است.

3-در صورت عدم دریافت پاسخ تأییدیه ها ، حسابرس باید چه روش هایی را اجرا کند ؟

 

آزمون محتوا هزینه ها حسابرسی

در مواردی که آزمون ((درخواست تأییدیه )) انجام نشده ، یا بدهکار به درخواست تأییدیه پاسخ نداده است ، مانده حساب مزبور رابا استفاده از روش های جایگزین زیر مورد رسیدگی اثباتی قرار می گیرد :
– بررسی وجوهی که بعد از تاریخ ترازنامه دریافت شده است .
– بررسی اعلامیه های واریزی وجوه ( در صورت وجود ).
– فرمهای سفارش مشتریان و مکاتبات مربوط.
– فاکتورهای فروش و اعلامیه های حمل کالا .

4-کدام یک از اهداف حسابرسی را می توان از طریق اخذ تأییدیه از مشتریان تأمین کرد؟

 

آزمون محتوا هزینه ها حسابرسی

وجود وارزشیابی

5- تحلیل سنی حساب های دریافتنی چه کاربردی برای حسابرس دارد ؟

در رسیدگی به حساب بدهکاران ، اخذ لیست طبقه بندی سنی مانده ی حساب بدهکاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است . حسابرسان باید جداول سنی حسابهای دریافتنی از صاحب کار اخذ وآن را با دفتر کل مغایرت گیری کنند .جداول سنی حسابهای دریافتنی توسط صاحبکار تهیه می شود . در روش سنی کردن ، تک تک حسابهای دریافتنی را با توجه به سن آنها طبقه بندی می کنند و برای هر طبقه سنی ، درصدی زیان بعنوان مطالبات مشکوک الوصول در نظر می گیرند و از آن برای تعیین مانده ی پایان دوره ی ذخیره استفاده می کنند .
6-عوامل موثر بر درخواست های تأییدیه مثبت یا منفی ، که باید برای مشتریان فرستاده شود کدامند؟ گرفتن تأییدیه از اشخاص نیز یکی از مهم ترین آزمون جزئیات از مانده هاست که وجود حساب های دریافتنی را تأیید می کند. جهت ارسال تأییدیه حسابرس باید روش اخذ تأییدیه و آن گروه از حساب های دریافتنی که قصد دارد برای آن ها تأییدیه ارسال کند را مشخص کند . معمولا تأییدیه برای مانده های قابل توجه ، تعداد محدودی از مانده های کوچک و بستانکار و برخی حساب های فاقد مانده ارسال می شود . در مجموع حسابرسان اقدام به ارسال تأییدیه می نمایند ، مگر اینکه :
1-مانده حساب های دریافتنی کم اهمیت باشد .2- استفاده ازتأییدیه غیر موثر باشد .3-ارزیابی حسابرسان در مورد ریسک ذاتی و ریسک کنترل پایین است.
7-طبقه بندی و افشای حساب ها و اسناد دریافتنی را شرح دهید .

آزمون محتوا هزینه ها حسابرسی

حساب ها و اسناد دریافتنی بیانگر ادعاهای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به وجوه نقد ، دارایی های غیر نقدو خدماتی است که ناشی از رویدادهای گذشته بوده و در آینده نیز می بایست به شکل وجه نقد ویا دریافت کالا و خدمات تسویه شوند . آن دسته از حساب ها و اسناد دریافتنی که انتظار می رود طی یک دوره مالی یا چرخه ی عملیاتی هر کدام که طولانی تر است تسویه شوند به عنوان جاری و در غیر این صورت به عنوان غیر جاری طبقه بندی می شوند.

حساب ها و اسناد دریافتنی که نشان دهنده ی طلب شرکت بابت فروش کالاها وخدمات موضوع فعالیت اصلی واحد تجاری است و در جریان عادی عملیات به وجود آمده است به عنوان حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری وآن گروه از حساب ها و اسناد دریافتنی که موضوع فعالیت اصلی واحد تجاری نیستند و ا ز کانال های متفاوتی مانند فروش دارایی های ثابت ، فروش سرمایه گذاری ها ، مطالبات کارکنان واحد تجاری ، اسناد اقساطی ، سود سهام دریافتی و سپردهای موقت به وجود آمده است به عنوان سایر حساب ها و اسناد دریافتنی طبقه بندی می شوند .

 

آزمون محتوا هزینه ها حسابرسی

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری باید در متن اصلی صورت های مالی ( تراز نامه ) به صورت خالص نشان داده شود . در یادداشت های توضیحی ، حساب های دریافتنی و اسناد دریافتنی شرکت های گروه ، اشخاص وابسته و سایر اشخاص می بایست به صورت ناخالص پس از کسر ارقام کاهنده ( خالص ) افشاء گردد .

8-اهمیت دایره اعتبارات برای فروش چیست و کنترل های مناسب واحد اعتبارات چه اهمیتی دارد ؟ قبل از ارسال کالا ، اعتبار مشتری باید توسط بخش اعتبارات صاحبکار تأیید شود تا از غیر قابل وصول شدن حساب های دریافتنی جلوگیری شود . در برخی شرکت ها سیستم های الکترونیکی بر اساس اعتبار از پیش تعریف شده در خواست اعتبار را تأیید می کند .

آزمون محتوا هزینه ها حسابرسی

9-روش های حسابداری مربوط به رسیدگی به مطالبات مشکوک الوصول و مطالبات سوخت شده را بیان کنید .
1-دریافت های بعد از تاریخ ترازنامه را در ارتباط با تسویه ی مطالبات سر رسید گذشته بررسی شود.
2-لیست سنی مانده ی حساب بدهکاران را به اتفاق مسئول کنترل اعتبارات با سایر مقامات مسئول موسسه صاحبکار ، بررسی نماید.
3-راجع به قابلیت وصول مانده های مورد اعتراض و مانده های سررسید گذشته ، تحقیق بعمل آورد .
4-مطالبات لاوصول دوره های قبل را با توجه به تجربه بازیافت اینگونه مطالبات در دوره های مزبور بررسی نماید.
5-حساب هایی را که بعد از تاریخ ترازنامه ، بعنوان لاوصول ، از بدهکاران حذف و هزینه شده است ، بررسی شود .6- تعیین نماید که آیا مبالغی که از بدهکاران حذف و هزینه شده ، دارای مجوز صحیح بوده است یا خیر .

آزمون محتوا هزینه ها حسابرسی

فصل چهارم
حسابرسی موجودیها ، بهای تمام شده کالای فروش رفته و پیمان های در جریان پیشرفت

1- اهمیت موجودی های مواد و کالا را در فرآیند حسابرسی تشریح نمایید ؟
موجودی های مواد و کالا معمولا حجم بالایی از دارایی های جاری واحد تجاری را به خود اختصاص می دهند و در محاسبات مربوط به سرمایه در گردش دخالت دارند . چرخه موجودیها با سایر چرخه ها رابطه تنگاتنگی دارد به نحوی که مواد اولیه و دستمزد مستقیم از مجرای چرخه خرید و پرداخت وچرخه حقوق ودستمزد وفروش عبور می کنند.

 

تاکید صاحبکار بر وجود سیستم کنترل داخلی مناسب در ارتباط با موجودی های مواد وکالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته برای حسابرسان بسیار اهمیت دارد . زیرا استقرار چنین سیستمی هم چون کنترل های ناظر بر وجوه نقد و اوراق بهادار در پیشگیری از تقلب نقش مهمی دارد .
2-اهداف حسابرسی موجودی ها و بهای تمام شده کالای فروش رفته را نام ببرید؟ وتشریح نمایید حسابرس برای رسیدن به هرکدام از این اهداف از چه روش هایی استفاده می کند؟

-وجود- کامل بودن – ارزشیابی – طبقه بندی وارائه افشاء

وجود: مشاهده عینی ، نظارت بر انبارگردانی ، تاییدیه کالای امانی دیگران نزد شرکت ، آزمون صورت شمارش موجودی ها وسندرسی خریدهای انجام شده طی دوره
کامل بودن : بررسی انقطاع معاملات خرید وفروش ، وجود کنترل های داخلی مطلوب ،تاییدیه کالای امانی دیگران نزد شرکت
ارزشیابی: بررسی کیفیت موجودی ها ، سندرسی خرید های انجام شده و محاسبات مجدد ، اطمینان از اینکه موجودی ها به ارزش خالص گزارش شده اند .
طبقه بندی ، ارائه و افشاء : افشاء محدودیت بر موجودی ها و موجودی های گرو گذاشته شده ، ارائه موجودی ها در گروه بندی جداگانه ، افشاء بهای تمام شده و ذخیره کاهش ارزش موجودی ها ، تعهدات خرید .

 

آزمون محتوا هزینه ها

3-حسابرس به کمک چه روش هایی می تواند میزان معقول بودن موجودی هارا بررسی نماید ؟
1-میزان گردش موجودی و میزان فروش و مصرف موجودی بعد از تاریخ ترازنامه .2-ارقام دوره قبل.
4-اطلاعات مورد نیاز حسابرسی در بررسی پیمان های بلند مدت در جریان پیشرفت کدام است ؟
1-نوع پیمان 2– مبلغ پیمان 3– شرایط پرداخت و پرداخت های مربوط به پیشرفت کار4 –شرایط لغو پیمان وجریمه های مربوط5 – بندهای مربوط به افزایش هزینه ها6 – لزوم پوشش بیمه ای7– تجهیزات و مواد لازم 8-وثیقه حسن انجام کار.
5- ساختار محیط کنترلی را فقط نام ببرید ؟
1-تعهد منابع انسانی در قبال واحد تجاری وسیاست ها و رویه های طراحی شده و لیاقت وشایستگی آنها.
2-کمال و ارزش های اخلاقی .3-ساختارسازمانی و تفویض اختیار ومسؤلیت پذیری.
6-عوامل مورد توجه حسابرسان در خصوص ارزیابی ریسک مدیریت را در زمینه حسابرسی موجودی مواد وکالا را نام ببرید ؟
1-قابلیت دسترسی به کالا های مورد نیاز ، خدمات و کارمندان ماهر .2-ثبات قیمت ها و نرخ های دستمزد .
3-وجودجریان وجوه نقد کافی جهت پرداخت هزینه ها 4-تغییر در تکنولوژی به لحاظ مؤثربودن آن در فرآیند تولید.
5-نابابی موجودی ها .
7-رویه های تحلیلی مورد استفاده حسابرس در خصوص چرخه موجودی وکالاومواد را نام ببرید ؟
1-مقایسه درصد سود ناخالص سال جاری با سال های قبل جهت احتمال تحریف موجودی ها و بهای تمام شده کالای فروش رفته 2-مقایسه جمع موجودی های کالای سال جاری با سال های قبل جهت وجود احتمال تحریف در محاسبه بهای تمام شده موجودی ها وانتقال غیر واقعی موجودی ها به بهای تمام شده کالای فروش رفته .

آزمون محتوا هزینه ها

8- وظایف حسابرسان نسبت به شمارش موجودی ها ونظارت رسیدگی برآنها را تشریح نمایید؟
یکی از جنبه های با اهمیت جهت درک سیستم کنترل های داخلی صاحبکار در خصوص موجودی های مواد وکالا، شناخت و ارزیابی اثربخشی روش های کنترلی وماهیت سیستم کنترل های داخلی توسط حسابرسان است .

دراین راستا حسابرسان باید از کفایت وکیفیت دستورالعمل صاحبکارو ازاجرای آن به گونه ای اثربخش در طول شمارش موجودیها اطمینان یابند و از کارشناسان و متخصصان جهت ارزیابی برخی موجودی ها بهره گیرند .

یکی از بخش های با اهمیت آزمون حسابرسی مشاهده شمارش فیزیکی موجودی ها و نظارت بر شمارش آنهاست . در این خصوص حسابرسان باید تعیین کنند که آیا شمارش کالا طبق دستورالعمل شرکت صاحبکار صورت می گیرد یا خیر.همچنین تیم حسابرسی ، رسیدگی ونظارت بر انبارگردانی را طبق برنامه نظارت بر انبارگردانی تنظیم شده توسط سرپرست تیم حسابرسی انجام می دهند تا از وظایف خود و مواردی که باید طی انبارگردانی مورد توجه قراردهند،اطلاع کافی پیدا کنند .

حسابرسان هنگام نظارت بر شمارش موجودی کالا می بایست شواهد کافی و قابل قبول در خصوص اهداف حسابرسی مثل اثبات وجود و کامل بودن واعتبار گزاره های مدیریت در خصوص مقادیرموجودی ها به دست آورند .
9-چگونه حسابرس روند شمارش موجودی ها توسط صاحب کار را مورد بررسی قرارمی دهد ؟
1-تعداد مناسبی از اقلام را شخصا شمارش نموده و به این ترتیب ، در موردشمارش صاحبکار رسیدگی بعمل می آید 2-مغایرتهای احتمالی موجود بین شمارش های آزمایشی خود وشمارش های انجام شده توسط کارمندان صاحبکار بررسی می نماید .

3-تعیین می کند که آیا با توجه به میزان مغایرتها ، قسمت های بخصوصی از انبار و کارخانه مستلزم تجدید شمارش کامل می باشد .4-جهت تهسیل مقایسه ای که بعدا بین اقلام شمارش شده و برگ های نهایی شمارش بعمل خواهد آورد . صورت ریزی ازشمارش های آزمایشی تهیه می نماید .

10- شاخص های مورد توجه حسابرس در تعیین ارزش موجودی مواد وکالا را توضیح دهید ؟
تعیین ارزش موجودی ها از با اهمیت ترین و وقت گیر ترین بخش های حسابرسی است . برای این کار باید سه فاکتور مطابقت با اصول پذیرفته شده حسابداری ، ثبات رویه در اجرای روش ها و شناسایی به ارزش خالص را مورد توجه قرارداد.

فصل پنجم
حسابرسی دارایی های ثابت مشهود ودارایی های نامشهود

1- حسابرسی سر فصل دارایی های ثابت مشهود در مقایسه با سایر سرفصل های ترازنامه چه ویژگی های خاصی دارند؟
علی رغم این که دارایی ثابت حجم بالایی از جمع دارایی ها را به خود اختصاص می دهند ،اما حسابرسان به دلیل اینکه رسیدگی و اثبات این دارایی ها به مراتب آسان تر از اثبات دارایی های جاری می باشد ، سهم اندکی از مدت زمان حسابرسی را جهت رسیگی به این دارایی اختصاص می دهند .

دلایل متعددی وجود دارد که حسابرسی دارایی های ثابت متفاوت و به مراتب آسانتر از دارایی های جاری است . مهمترین دلایل این امر عبارتند از :
1-دفعات خرید دارایی های ثابت طی دوره چندان زیاد نیست .

2-مبلغ پرداختی بابت هر بار خرید این دارایی ها قابل توجه است .
3-دارایی های ثابت ثبت شده در حساب ها تا چندین سال بدون تغییر باقی می ماند .
2-اهداف رسیدگی دارایی ثابت مشهود را نام ببرید ؟
1- وجود ومالکیت دارایی های ثبت شده در حساب ها2-کامل بودن دارایی های ثابت
3-ارزشیابی دارایی های ثابت4-ارائه وافشاء دارایی های ثابت 5- ملاحظه ی ریسک ذاتی شامل ریسک تقلب
3-اهداف حسابرسی دارایی های ثابت مشهود را نام ببریدو و روش های رسیدن به این اهداف را تشریح نمایید ؟

وجود مالکیت : مشاهده و بازرسی عینی دارایی های ثابت ، بررسی اسناد مالکیت ، سندرسی اضافات دارایی ها و مدارک و مستندات مربوط به خرید ، اخذ تاییدیه از اشخاص ثالث که دارایی های ثابت در اختیارآنهاست ، بررسی دارایی های کنار گذاشته شده.
کامل بودن : ردیابی مشاهده عینی دارایی ها به دفاتر حسابداری ، وجود کنترل های داخلی مطلوب ،بررسی مخارج تعمیر ونگهداری عمده .

ارزشیابی : سندرسی اضافات دارایی ها و دارایی های کنار گذاشته شده ، انجام محاسبات مجدد استهلاک به حساب گرفته شده طی سال و کنترل مربوط به محاسبات دارایی های کنار گذاشته ، بررسی محاسبات مربوط به بهای تمام شده دارایی های ساخته شده توسط خود واحد تجاری.

طبقه بندی ، ارائه وافشاء: طبقه بندی مناسب اجاره های سرمایه ای ، پوشش بیمه ای دارایی ها ، نرخ های استهلاک ، جزئیات دارایی های در دست تکمیل ، افشاء دارایی های تجدید ارزیابی شده و طبقه بندی مناسب تفاوت مبلغ تجدید ارزیابی و بهای تمام شده در صورت های مالی .
4-آزمون های محتوای بررسی سرفصل زمین را توضیح دهید ؟
-صورت ریز زمین ها و ساختمان ها را تهیه یا اخذ و گردش طی دوره را مشخص نمائید ، در رابطه با افزایش و کاهش زمین و ساختمان ها مدارک مثبته را مورد رسیدگی قرار دهید.-اسناد مالکیت را بررسی و از بلامنازع بودن اطمینان حاصل نمائید و پرونده دائمی را بروز نمائید.-زمین وساختمان ها ، را مورد بازدید قراردهید .
5-آزمون های محتوای بررسی سرفصل ماشین آلات را تشریح نمایید ؟
-خلاصه تغییرات دارایی های ثابت طی دوره را تهیه یا اخذ کرده و :
الف – در رابطه با افزایش و کاهش آنها ، مدارک مثبته را مورد بررسی قرار دهید .
ب- در مورد امکان ، دارایی های ثابت و بویژه اقلامی را که طی دوره اضافه شده است ، مشاهده عینی نمائید .

ج-اسناد مالکیت ، وسائط نقلیه را بررسی نمائید .
د – درباره دارایی های ثابتی که دیگر مورد استفاده نیست یا فروخته و یا اسقاط شده است پرس و جو بعمل آورید .

 

 

6-سیستم های کنترل داخلی سرفصل دارایی های ثابت مشهود را توضیح دهید ؟
برقراری سیستم کنترلی مناسب در خصوص دارایی های ثابت مشهود مستلزم استفاده از بودجه بندی سرمایه ای مناسب می باشد . بخش عمده ای از مخارج و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مشهود باید بر اساس کنترل بودجه ای صورت گیرد . بودجه قبل از سال مالی به تصویب هیات مدیره می رسد و برای اجرای آن به مدیر عامل واگذار می گردد .

 

عمده تحصیل دارایی های ثابت از قبیل خرید یا ساخت با توجه به بودجه بندی سرمایه ای صورت می گیرد ، در مواردی هم که برای این امر مخارج پیش بینی نشده باشد ، تحصیل این نوع دارایی ها با تصویب مدیریت و هیات مدیره صاحب کار صورت می پذیرد . تحصیل دارایی ها از طریق خرید از بیرون انجام می شود علاوه بر اینکه در بودجه پیش بینی شده باشد ، مفاد آئین نامه معاملات صاحب کار نیز در این خصوص با ید رعایت شود.

 

دراین ارتباط مطابق با آئین نامه معاملات معمولا خریدهای عمده از طریق تشریفات مناقصه و درج در روزنامه های کثیرالانتشار ویا مناقصه محدود و خریدهای متوسط از طریق استعلام بها از فروشندگان صورت می گیرد .

 

علاوه بر این وجود دستورالعمل مدون و کتبی در خصوص تمایز هزینه های جاری و سرمایه ای ، بر کناری دارایی های ثابت مشهود ، شمارش عینی دارایی های ثابت در فواصل زمانی معین نیز در واحد های تجاری ضروری است .تفکیک مناسب وظایف صدور مجوز جهت تحصیل دارایی ها ، نگهداری و حفاظت از دارایی ها و ثبت آنها در دفاتر حسابداری می تواند مفید واقع شود . همچنین شمارش فیزیکی دارایی های ثابت و مقایسه ی آنها با سوابق حسابداری از طریق پلاک نصب شده بر روی دارایی های ثابت از دیگر رویه های کنترل در ارتباط با این دارایی ها است.

7-برخی از ارائه های نادرست در سرفصل دارایی های ثابت مشهود را تشریح نمایید؟
تشریح ارائه نادرست
مثال
ارائه نادرست تحصیل دارایی های ثابت
تقلب :هزینه های تعمیر ونگهداری به عنوان هزینه های سرمایه ای در سرفصل دارایی های ثابت شناسایی شده است تا سود بیش از واقع ارائه گردد.
اشتباه : خرید تجهیزات به اشتباه به عنوان هزینه تعمیر و نگهداری ثبت می شو د.
عدم شناسایی کنارگذاری دارایی های ثابت
اشتباه : دارایی قدیمی با یک دارایی جدید معاوضه شده وثبتی از این بابت دردفاتر صورت نپذیرفته است .
عدم ثبت صحیح معاملات غیر معمول
اشتباه : بابت معاملات غیر پولی که فاقد ماهیت تجاری هستند سود شناسایی شده است .
8-فرآیند حسابرسی دارایی های ثابت اضافه شده در طی سال را تشریح نمایید ؟
حسابرسان برای رسیدگی و اثبات خریدهای انجام شده دارایی های ثابت مشهود در سال جاری ، لیست دارایی های اضافه شده طی دوره را به تفکیک تاریخ خرید ،نام فروشند ه ، نوع دارایی ، معرفی کالا ، شماره وتاریخ سند حسابداری ، عمر مفید ، روش استهلاک و بهای تمام شده از شرکت صاحبکار اخذ می کنند وبه صورت نمونه ای مدارک و مستندات دارایی های اضافه شده طی سال را بررسی می کنند .
صورت حساب فروشندگان ، مدارک حمل و سایر اسناد پشتوانه برای ارزشیابی صحیح و اثبات مالکیت دارایی ها در این خصوص مورد توجه قرار می گیرند . علاوه بر این ، مجوز های اضافات عمده دارایی ها و رعایت آیین نامه معاملات در خصوص معاملات عمده و متوسط نیز باید به دقت رسیدگی شوند .
9-شواهد مورد نیاز حسابرس در بررسی دارایی های ثابت فروخته شده یاکنارگذاشته شده طی دوره راتشریح نمایید ؟
در بازبینی و اثبات رویدادهای مالی مربوط به فروش ، معاوضه ویا کنارگذاری دارایی های ثابت مشهود هدف اصلی این است که شواهد کافی برای 1-دارایی های فروخته شده و یا کنارگذاشته شده وثبت نشده در حساب ها و 2- ثبت دارایی های فروخته شده و کنار گذاشته شده به شیوه ای صحیح به دست آید .
10-نکات مورد توجه حسابرسان در بررسی هزینه استهلاک را توضیح دهید ؟
هزینه استهلاک از جمله حساب هایی است که حسابرسان آن را به عنوان بخشی از آزمون کنترل ها مورد بررسی قرار نمی دهند . به همین جهت در صورت با اهمیت بودن هزینه استهلاک با ید آزمون جزئیات بیشتری را انجام دهند . درخصوص آزمون ارزشیابی این هزینه باید از معقول بودن برآورد هایی که در محاسبه استهلاک دخیل هستند ( مثل عمر مفید برآوردی و ارزش اسقاط ) اطمینان حاصل نمود .
همچنین روش های مورد استفاده و مناسب بودن روش های مورد استفاده برای تخصیص بهای تمام شده و یا مبلغ تجدید ارزیابی دارایی هایی ثابت در طول عمر مفید آن ها نیز مورد توجه قرار می گیرد. افزون بر این ، ثبات رویه در روش های مورد استفاده در محاسبه استهلاک نیز باید مورد توجه قرار گیرد . در محاسبه استهلاک این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که در صورت استفاده از مبلغ تجدید ارزیابی شده دارایی های ثابت ، مبلغ تجدید ارزیابی باید بهجای بهای تما شده مبنای محاسبه استهلاک قرارگیرد.
11- اهداف حسابرسی دارایی های نامشهود را نام برده و تشریح نماییدحسابرسان جهت رسیدن به این اهداف از چه روش هایی استفاد ه می کنند ؟
وجود وکامل بودن : سندرسی و کاهش دارایی های نامشهود طی دوره ، بررسی هزینه تحقیق وتوسعه
ارزشیابی : شناسایی صحیح بهای تحصیل ، محاسبات مجدد مربوط به استهلاک ، شناسایی مخارج تحقیق و توسعه مطابق با استانداردهای حسابداری ، شناسایی دارایی های نامشهود به مبلغ تجدید ارزیابی به نحو مناسب
طبقه بندی ، ارائه افشاء : افشاء روش های ارزشیابی ، روش های استهلاک و ماهیت دارایی های نا مشهود ، افشاء دارایی های تجدید ارزیابی شده و طبقه بندی مناسب تفاوت مبلغ تجدید ارزیابی وبهای تمام شده در صورت های مالی .
12-روش های تحلیلی حسابرسان را در بررسی سرفصل دارایی های نامشهود تشریح نمایید ؟
در حسابرسی دارایی های نامشهود حسابرسان می توانند از رویه های تحلیلی بهره گیرند. در این خصوص هزینه استهلاک شناسایی شده را می توان با ارقام مشابه سنوات قبل مقایسه نمود و از حذف وکنارگذاری و یا اضافه کردن به این دارایی ها به طور نادرست پی ببرند .
علاوه براین ، هزینه های تحقیق و توسعه را می توان با ارقام مشابه سنوات قبل مقایسه نمود .کاهش غیر عادی هزینه های تحقیق و توسعه می تواند ناشی از سرمایه ای کردن نادرست این هزینه ها باشد . حسابرسان از طریق رسیدگی به مدارک و مستندات مربوط به دارایی های نامشهود همچون قراردادهای مربوط به حق اختراع ، حق تالیف ، فرانشیز و یا بررسی مجوزهای مربوط به تحصیل این دارایی ها آن ها را اثبات کنند .
حسابرسان باید ردر خصوص منافع اقتصادی آتی این نوع دارایی ها بررسی های لازم را انجام دهند و منطقی بودن برنامه صاحب کار را برای استهلاک دارایی های نامشهود مورد توجه قرار دهند

فصل ششم
حسابرسی بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
1-مهمترین مسأله در حسابرسی بدهی ها را تشریح نمایید ؟
در رسیدگی به بدهی ها برخلاف رسیدگی به دارایی ها حسابرسان بیشتر نگران کمتر از واقع نشان دادن بدهی ها و یا از قلم افتادن آن ها هستند و حسابرسان بیشتر به دنبال بدهی های ثبت نشده هستند .

کشف یک بدهی کمتر از واقع یا ثبت نشده اغلب به مراتب دشوارتر از ارزشیابی صحیح بدهی های ثبت شده در حساب ها است .

2-اهداف حسابرسی بدهی ها را نام برده و روش های حسابرسی که جهت رسیدن به این اهداف تدوین شده اند را تشریح نمایید ؟
وجود : سندرسی و بررسی اسناد وم دارک پشتوانه مبالغ ردیابی مبالغ از دفاتر حسابداری به مدارک تحویل کالا، بررسی وجود مجوزهای لازم در خصوص بدهی های بهره دار ،بررسی قراردادهای وموافقت نامه های بدهی های بلندمدت، ارسال تاییدیه برای طلبکاران.
کامل بودن :ردیابی مدارک دریافت کالا به دفاتر حسابداری ، اخذ تاییدیه از وکیل حقوقی بابت بدهی های احتمالی. ارزشیابی : سندرسی مانده حساب های پرداختنی ، انجام محاسبات مجدد توسط حسابرس در مورد بهره و سود تضمین شده ، اخذ تاییدیه ، بررسی قراردادهای بدهی های بهره دار.

طبقه بندی ،ارائه و افشا ء : افشا ء قراردادهای محدودکنننده ،طبقه بندی های مناسب بدهی ها به تفکیک جاری و بلند مدت و تفکیک حصه جاری و بلند مدت تسهیلات دریافتنی ، افشاء مناسب تامین کنندگان تسهیلات ، نرخ سود و کارمزد ، زمان بندی پرداخت و نوع وثیقه.

 

 

2- چند مورد از آزمون های انقطاع زمانی را در مورد بدهی ها توضیح دهید ؟
آزمون های انقطاع زمانی درپایان سال را برای اطمینان یافتن ازاین که خرید ها وبستانکاران در دوره ی مالی مربوط ثبت شده اند به طور نمونه مورد رسیدگی قرار دهید :

1-سوابق حسابداری خرید و حساب بانک رابرای مدت معقولی قبل و بعد ازتاریخ ترازنامه ، بررسینموده و در مورد کلیه اقلام غیر عادی تحقیق نمائید ( دوره آزمون را در کابرگها قید نمائید )
2-نمونه مناسب و کافی ازاسناد هزینه، فاکتورهای خرید وسایر مدارک مثبته را انتخاب ومندرجات آنها را با سوابق حسابداری خرید یا در موارد لازم با حساب بانک برای …….. روز قبل و….. روز بعد ازتاریخ ترازنامه مطابقت نمائید.

3-اطلاعات کسب شده در جریان نظارت بر انبارگردانی پایان سال مربوط به انقطاع زمانی را با مبالغی که ازاین بابت در سوابق ثبت شده است مطابقت نمائید ، یا نمونه مناسب و کافی از رسید های انبار را با مبالغ ثبت شده در سوابق خرید برای ….. روز قبل و …… روزبعد از تاریخ ترازنامه مطابقت نمائید .

4-رسیدهای انبار را که فاکتور های خرید مربوط به آنها تطبیق ندارد و یا فاکتورهای دریافت شده که با رسید های انبار منطبق نمی باشد را مورد رسیدگی قراردهید.5-از کارکنان قسمت خرید و حسابداری در مورد احتمال وجود بدهیهای ثبت نشده پرس وجو بعمل آورید .

4-کنترل های داخلی مربوط به بدهی های بهره دار را نام ببرید ؟
1-صدور مجوز جهت ایجاد بدهی مزبور2- اعمال کنترل های لازم بر بازپرداخت اصل و بهره بدهی 3-ثبت مناسب در دفاتر4- بازبینی و نظارت رویدادهای مالی مربوطه توسطشخص مستقل .
5- چند مورد از روش های تحلیلی مربوط به رسیدگی بدهی ها را توضیح دهید ؟

1-محاسبه نسبت خرید به حساب های پرداختنی و نسبت حساب های پرداختنی تجاری به بدهی های جاری ، بدهی ثبت نشده و تحریف های احتمالی را آشکار می سازد .

2-مقایسه یهریک از حساب های پرداختنی با مبالغ مربوط به سال قبل ، بدهی های ثبت نشده و تحریف های احتمالی موجود را آشکار می سازد .3- مقایسه مانده ی بدهی های بهره دار ، هزینه ی بهره و بهره ی پرداختنی با مانده سنوات قبل ، حاکی از تحریف های احتمالی هر یک از این حساب ها دارد .
4-محاسبه مجدد هزینه ی بهره با حاصل ضرب میانگین بدهی دار و میانگین بهره بدهی های بهره دار ثبت نشده را کشف می کند .5- مقایسه ی بدهی های بهره دار اضافه شده طی سال با بدهی های بهره دار اضافه شده در سنوات گذشته جهت کشف اسناد پرداختنی ثبت نشده در حساب ها به کار می رود .
6-تفاوت آزمون جزئیات دارایی ها وبدهی ها را تشریح نمایید ؟
بین رسیدگی به حساب بدهی ها و رسیدگی به حساب دارایی ها تفاوت عمد های وجود دارد . در حسابرسی بدهی ها ، حسابرسان بیشتر نگران کمتر از واقع نشان داده شدن بدهی هستند ( کامل بودن بدهی ها ) در حالی که در رسیدگی به دارایی ها ، بیش از واقع نشان داده شدن دارایی ها ( وجود دارایی ها ( وجود دارایی ها) بیشتر مورد توجه قرار می گیرد .

7- روش هایی که حسابرسان برای کشف بدهی های ثبت نشده را به کار می برند را نام ببرید ؟
1-بررسی پرداخت های پس از پایان سال مالی 2- بررسی صورتحساب هایی که تا مدت زمان کوتاهی پس از سال مالی پرداخت نشده است 3- آزمون انقطاع زمانی 4- بررسی تعهدات ناشی از فروش کالا های امانی .

8-کنترل های داخلی مربوط به حقوق صاحبان سهام را تشریح نمایید ؟
یک از مهم ترین سیاست های کنترلی وجود کنترل های لازم برای صدور اوراق سهام و ثبت رویدادهای مالی مربوط به بخش حقوق صاحبان و کنترل آن به وسیله سیستم مستقل داخلی است . شرکتها برای اعمال کنترل بر سهام ، دفتر ثبت سهام نگهداری می کنند و اطلاعات راجع به انتشار وبازخرید سهام از قبیل شماره برگ سهام ،تعداد سهام ، نام شخص دارنده ی سهم و تاریخ انتشار را در آن ثبت می کنند .

 

علاوه بر این ، طبق ماده 25 و 26 اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 ، شرکت های سهامی ملزم به صدور اوراق سهام هستند . این اوراق سهام باید متحدالشکل ، چاپی و دارای شماره ترتیب باشند و به امضای حداقل 2 نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد .
}

دسته بندی :

آزمون رعایت جهت کشف انحرافات از روشهای تجویز شده می باشد و حسابرسان را در ارزیابی احتمال رخداد اشتباهات با اهمیت در صورتهای مالی یاری می رساند

آزمون رعایت شامل چهار روش است
:

1-

پرسش از کارکنان مناسب در سازمان مورد رسیدگی 2- بازرسی اسناد,سوابق و گزارشات 3- مشاهده ونظارت 4- اجرای مجدد کاربرد سیاست یا روش
آزمون رعایت دو هدف دارد: 1- کشف موارد عدم وجود کنترل داخلی 2- اطمینان از اجرای صحیح و مداوم کنترلهای داخلی
از طرفی دیگر آزمونهای محتوا برای کشف اشتباهات با اهمیت در صورتهای مالی طراحی گردیده اند
هدف آزمونهای محتوا بررسی صحت مبلغ ریالی معاملات و کفایت افشاهای لازم برای ارائه منصفانه صورتهای مالی است
انجام مجدد کنترل تسلسل مدارک, کنترلهای متقابل و بررسی صحت امضاهای مجاز نمونه هایی از آزمون رعایت می باشند و تجزیه وتحلیل ,مغایرت گیری , تاییدیه و روشهای تحلیل جز آزمون محتوا هستند

 

انواع آزمون های حسابرسی:

 

1- آزمون رعایت روش ها:
به کنترل های داخلی مربوط می شود و یکی از مراحل انجام حسابرسی ضمنی است . این ازمون عدم رعایت  روش های مورد نظر در ارتبات با کنترل های داخلی را ازمون می کند. در واقع ، ازمون رعایت روش ها همان ازمون کنترل ها است.

2- آزمون محتوا:

آزمون های محتوا، در حسابرسی نهایی و برای اثبات مانده حساب بکار می رود. این آزمون ها به منظور کسب شواهدی دال بر کامل بودن، صحیح بودن و معتبر بودن ارقام و اطلاعات تهیه شده توسط سیستم حسابداری اجرا می شود که آزمون جزئیات مانده حسابها و گروه معاملات و آزمون های تحلیلی می شود.
2-1) آزمون تحلیلی:

این ازمون ها عمدتا شامل بررسی نسبت ها روند های عمده مالی و غیر مالی و مقایسه انها با نسبت ها و روند های سالهای گذشته.
2-2) ازمون جزئیات مانده حساب ها:
جزئیات تک تک حساب ها را بررسی می کند و جزئه قابل اتکا ترین ازمون های محتوا است .
خطر حسابرسی : شامل خطر ذاتی، کنترل و عدم کشف میباشد .
حسابرس قبل از پزیرش کار حسابرسی، باید عوامل زیر را مورد بررسی قرار دهد :
1- کسب شناخت مدیریت صاحب کار
2- شناخت ویژگی های صنعت
3- شناخت ویژگی های موسسه صاحبکار

کنتــــــرل هـــــــای داخـــــلی
وسیله ای است که برای حصول اطمینان از انجام مسولیت ها و وظایف مالی اداری و موجب اطمینان از ارقام و آمار حسابداری می شود. به عبارت دیگر، فرآیند کنترل های داخلی مجموعه سیاست ها و رویه هایی است که مدیریت واحداقتصادی برای حصول ا طمینان نسبی از اداره امور واحد اقتصادی بگونه ای منظم و اثر بخش به کار می گیرد.
محدودیت های کنترلهای داخلی:
1) فزونی منافع بر مخارج،
2) اشتباه در قضاوت توسط حسابرس،
3) اختلال از سوی کارکنان شرکت،
4) تبانی کارکنان با یکدیگر و
5) دستکاری ومیریت
انواع کنترل های داخلی:
1- کنترل های اداری”عملیاتی”:
خارج از حوزه امور مالی است و تاثیر مستقیم بر صورتهای مالی ندارد.
2- کنترلهای حسابداری”مالی”:
جهت حصول اطمینان از شناسایی روی داد های مالی، کامل بودن ثبت و میزان کفایت یا عدم کفایت کنترل های داخلی مالی اجرا می شود.

الف- کنترل پایه:
حداقل کنترل های داخلی لازم جهت اطمینان از ثبت صحیح فعالیت های مالی صورت می گیرد.
ب- کنترل های انظباطی: جهت حصول اطمینان از حسن اجرای صحیح و به موقع کنترل های پایه استقرار میابد و شامل موارد زیر میگردد که عبارت است از:
– کنترلهای سرپرستی
– کنترل های حفاظتی
– تفکیک وظایف
انواع کنترل های داخلی را می توان به گونه دیگری نیز طبقه بندی کرد که عبارت است از:
1- کنترل های پیشگیرانه،
2- کنترل های یابنده،
3- کنترل های اصلاحی،
4- کنترل های دستوری و
5- کنترل های جبرانی

از بین این پنج نوع از طبقه بندی کنترل های داخلی سه تای اولی یعنی پیشگیرانه، یابنده و اصلاحی از رخ دادن کارهای منفی جلوگیری به عمل ما آورند ولی دو نوع کنترل دیگر یعنی دستوری و جبرانی باعث انجام دادن یک کار مثبت می گردد.

فرآیند حسابرسی:

1- برنامه ریزی حسابرسی،
2- حسابرسی ضمنی با هدف کسب شناخت و رسیدگی به سیستو های کنترل های داخلی،
3- حسابرسی نهایی با هدف رسیدگی به صورت های مالی،
4- تکمیل رسیدگی ها و
5- گزارشگری
حسابرسی ضمنی:
یعنی اینکه حسابرس بخشی از رسیدگی های خود را ضمن سال مالی و قبل از بستن حسابها انجام دهد.
مراحل انجام حسابرسی ضمنی:
1- کسب شناخت از سیستم کنترل های داخلی،
2- مستند سازی کسب شناخت از سیستم کنترل های داخلی،
3- آزمون صحت ثبت سیستم: درست است که کنترل های داخلی انجام می شود اما آیا واقعا این کنترلها باعث کنترل می شود یا فقط کاغذ بازی است،
4- ارزیابی سیستم،
5- برآورد اولیه از خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی کنترل،
6- اجرای آزمون های رعایت،
7- برآورد نهایی خطر کنترل و طراحی آزمون محتوا، و
8- تدوین نامه مدیریت: که محصول نهایی حسابرسی ضونی است.
شواهـــــــد حسابرســــی
کانال های جمع آوری شواهد:
به طور کلی راههای دستیابی به شواهد میتواند از درون اسناد و مدارک و یا خارج از اسناد و مدارک می باشد.
طبقه بندی شواهد بر اساس منبع تهیه کنندگی آن
1- شواهدی که درون واحد مورد رسیدگی تهییه می شوند:
الف: شواهدی که درون واحد مورد رسیدگی تهییه می شوند و درون واحد مورد رسیدگی نیز نگه داری می شوند: حسابرس نسبت به این گونه شواهد اطمینان نسبی کسب می نماید.
ب: شواهدی که درون واحد مورد رسیدگی تهییه می شوند ولی در خارج از واحد مورد رسیدگی نگهداری می شوند: حسبرس نسبت به اینگونه شواهد نیز اطمینان نسبی کسب می نماید.
2- شواهدی که خارج از واحد مورد رسیدگی تهیه می شوند:
الف: شواهدی که خارج از واحد مورد رسیدگی تهیه می شوند ولی در داخل واحد موری رسیدگی نگهداری می شوند: حسابرس نسبت به اینگونه شواهد نیز اطمینان نسبی کسب می نماید.
ب: شواهدی که خارج از واحد مورد رسیدگی تهیه می شوند و در خارج از واحد مورد رسیدگی نگه داری می شوند مثل دریافت تادییه از اشخاص ثالث، استفاده از نظر کارشناسان:
حسابرس نسبت به اینگونه شواهد اطمینان کامل کسب می نماید.
شواهد حسابرسی را به گونه دیگری طبقه بندی می کنند که عبارت است از شواهد مستقیم و غیر مستقیم: از نظر حسابرس شواهدی که به صورت مستقیم کسب می شود بهتر از شواهدی است که به صورت غیر مستقیم کسب می شود

آزمون های حسابرسی مجموعه ای از روش های حسابرسی است که برای اثبات یا رد موضوعی به کار می رود و زمانی که حسابرس حداقل از یک روش از درون اسناد و مدارک و از یک روش خارج از اسناد و مدارک استفاده می کند اجرای این آزمون ها قابل اتکاتر است.

آزمون شناخت سیستم

آزمون شناخت سیستم، به ردیابی چند معامله در هر یک از مراحل مختلف چرخه معاملات مربوط است و هدف اولیه آن، آزمایش دقیق و کامل بودن ثبت سیستم در کاربرگهای حسابرسی است که با استفاده از شرح نوشته، پرسشنامه و یا تمودگر (فلوچارت) سیستم کنترل داخلی شناسایی می شود.

آزمون کنترل ها (آزمون اضافی یا رعایت)

 

به آزمون هایی گفته می شود که در مورد طراحی یا نحوه اعمال یک سیاست یا روش کنترل داخلی، اجرا می شود تا تاثیر آن را در پیشگیری یا کشف تحریف های با اهمیت در صورتهای مالی ارزیابی کند. این آزمون رعایت یا عدم رعایت روش های مورد نظر در ارتباط با کنترل های داخلی را آزمون می کند.

آزمون محتوا

 

آزمون محتوا، آزمون مانده حسابها و معاملات است که برای کشف اشتباهات با اهمیت موجود در صورتهای مالی طراحی و اجرا می شود. در آزمون محتوا ادعاهای مدیریت (صورتهای مالی تهیه شده) اثبات می گردد.

آزمون های دو منظوره

آزمون هایی که برای انجام همزمان هر دو نوع آزمون کنترل و آزمون محتوا از طریق یک نمونه واحد، طراحی می شوند را آزمون های دو منظوره گویند.

آزمون های انقطاع زمانی یا میان بر (cut off)

آزمون انقطاع زمانی یکی از مهم ترین آزمون های محتوایی است که برای حصول اطمینان از کامل بودن (تمامیت) حسابها و نیز در جهت رعایت فرض دوره مالی، فرض تعهدی و نیز اصل تطابق هزینه ها با درآمد به اجرا گذاشته می شود. این آزمون یک روش حسابرسی است که هم مربوط به اثبات وجود یا رخداد و هم ادعای کامل بودن می باشد و جهت حصول اطمینان از تفکیک ثبتهای حسابداری در دو دوره متوالی در زمانی نزدیک به تاریخ پایان سال مالی انجام می شود.

نکته:

زمانی که خطر کنترل بالا باشد، آزمون های کنترل ضرورت ندارد زیرا آزمون کنترل زمانی انجام می شود که حسابرس بتواند به سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی اتکا نماید (یعنی خطر کنترل پایین باشد) لذا زمانی که خطر کنترل بالا باشد، حسابرس بر آزمون محتوا تاکید بیشتری دارد.
آزمون محتوا هزینه ها حسابرسی

آزمون محتوا هزینه ها حسابرسی

هدف , حصول اطمينان از اينكه :
الف) كليه هزينه ها در حسابها ثبت شده است .
ب ) هزينه ها معقول و مربوط به شركت و سال مورد http://www.tax.gov.irhttp://www.evat.irرسيدگي بوده است .
ج ) هزينه ها بر اساس مجوز هاي لازم انجام شده است .
د ) هزينه ها متكي به اسناد و مدارك كافي بوده و كالا و خدمات مربوط دريافت شده است .
برنامه ريزي:
بررسي احتمال خطر كم متوسط زياد عطف
خطر حسابرسي 0
0
0آزمون محتوا هزینه ها

خطر ذاتي 0
0
0

خطر كنترل 0
0
0

خطر بررسي تحليلي 0
0
0

خطر عدم كشف جزئيات آزمون محتوا 0
0
0

مبلغ اشتباه قابل تحمل ميليون ريال
مبلغ اشتباه مورد انتظار ميليون ريال

ميزان شواهد مورد نياز 0
0آزمون محتوا هزینه ها
0

بررسي امكان استفاده از ساير روشهاي حسابرسي :

تاكيد بر اثبات ادعا : وجود و تحقق 0 كامل بودن 0 ارزشيابي 0 مالكيت و حقوق 0 افشا و طبقه بندي 0

توضيح در مورد ميزان رسيدگي و انتخاب نمونه :

ميزان رسيدگي جامعه ميزان رسيدگي درصد ريالي درصد تعدادي
ميليون ريال تعداد ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري

نتيجه گيري :
ميزان رسيدگي جامعه ميزان رسيدگي درصد ريالي درصد تعدادي
ميليون ريال تعداد ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري

اشتباهات كشف شده:
ميزان رسيدگي اشتباهات كشف شده اشتباه قابل تحمل
ميليون ريال
ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري
جمع

تصميم گيري :
قابل تحمل 0 رسيدگي خاص 0 افزايش نمونه 0 گزارش حسابرسي 0

خلاصه نكات رسيدگي:

تهيه كننده : ………………………………………………………………………….. بررسي كننده : …………………………………………………………………………..

تاريخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاريخ و امضاء : …………………………………………………………………………..

نوع ادعا شرح رسيدگي استاندارد حسابداري عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
شماره بند
1- اقلام عمده هريك از سرفصل هاي هزينه ها را انتخاب و رسيدگي هاي زير را انجام دهيد
وت
اش الف ) مشاهده صورتحساب و كنترل محاسبات آن
وت ب) حصول اطمينان از اينكه هزينه مربوط به شركت بوده است
وت ج) حصول اطمينان از اينكه كالا يا خدمات دريافت شده است
وت د) مطابقت با قرارداد
اش ه) حصول اطمينان از كسر ماليات و بيمه (درصورت لزوم)
وت و) حصول اطمينان از ابطال مدارك پس از پرداخت

روشهاي تحليلي :
نسبتهاي زير را محاسبه و با اقلام سال قبل مطابقت نمائيد :

نوع ادعا نسبتها سال مورد رسيدگي سال قبل
اش
كا 1- اقلام عمده تشكيل دهندة هزينه هاي سربار را انتخاب و نسبت آن به بهاي تمام شده كالاي ساخته شده را محاسبه و با نسبت مشابه سال قبل مقايسه نمائيد .
اش
كا 2- اقلام عمده تشكيل دهندة هزينه هاي اداري و فروش را انتخاب و نسبت آن به جمع كل هزينه ها و همچنين فروش را محاسبه و با نسبتهاي مشابه سال قبل مقايسه نمائيد .
اش
كا 3- نسبت هزينه استهلاك به دارائيهاي ثابت را محاسبه و با نسبت مشابه سال قبل مقايسه نمائيد .
اش
كا 4- ماندة حساب هزينه ها را با توجه به آزمون تحليلي مناسب اثبات كنيد .

 

شرکت حسابداری ارمان پرداز خبره

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...