آزمون محتوا سایر حسابها واسناد پرداختنی در حسابرسی

آزمون محتوا ورسیدگی حسابها واسناد پرداختنی در حسابرسی
مهر ۸, ۱۳۹۶
سقف معافیت مالیاتی
آزمون محتوا در حساب پیش دریافتها در حسابرسی
مهر ۸, ۱۳۹۶
آزمون محتوا سایر حسابها واسناد پرداختنی در حسابرسی

آزمون محتوا سایر حسابها واسناد پرداختنی در حسابرسی

آزمون محتوا سایر حسابها واسناد پرداختنی در حسابرسی

 
آزمون محتوا سایر حسابها واسناد پرداختنی در حسابرسی

هدف , حصول اطمينان از اينكه :
الف ) بدهيهايي كه در تاريخ ترازنامه موجود بوده يا در آن تاريخ تعلق گرفته ، به مبلغ صحيح ثبت شده است.
ب ) در رابطه با مبالغ مندرج در ترازنامه استانداردهاي حسابداري رعايت و اقلام به نحو صحيح طبقه بندي و افشا شده اند .

برنامه ريزي:
بررسي احتمال خطر كم متوسط زياد عطف
خطر حسابرسي ۰
۰
۰

خطر ذاتي ۰
۰
۰

خطر كنترل ۰
۰
۰

خطر بررسي تحليلي ۰
۰
۰

خطر عدم كشف جزئيات آزمون محتوا ۰
۰
۰

مبلغ اشتباه قابل تحمل ميليون ريال
مبلغ اشتباه مورد انتظار ميليون ريال

ميزان شواهد مورد نياز ۰
۰
۰

بررسي امكان استفاده از ساير روشهاي حسابرسي :

تاكيد بر اثبات ادعا : وجود و تحقق ۰ كامل بودن ۰ ارزشيابي ۰ مالكيت و حقوق ۰ افشا و طبقه بندي ۰

توضيح در مورد ميزان رسيدگي و انتخاب نمونه :

ميزان رسيدگي جامعه ميزان رسيدگي درصد ريالي درصد تعدادي
ميليون ريال تعداد ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري

نتيجه گيري :
ميزان رسيدگي جامعه ميزان رسيدگي درصد ريالي درصد تعدادي
ميليون ريال تعداد ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري

اشتباهات كشف شده:
ميزان رسيدگي اشتباهات كشف شده اشتباه قابل تحمل
ميليون ريال
ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري
جمع

تصميم گيري :
قابل تحمل ۰ رسيدگي خاص ۰ افزايش نمونه ۰ گزارش حسابرسي ۰

خلاصه نكات رسيدگي:

تهيه كننده : ………………………………………………………………………….. بررسي كننده : …………………………………………………………………………..

تاريخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاريخ و امضاء : …………………………………………………………………………..

نوع ادعا شرح رسيدگي استاندارد حسابداري عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
شماره بند
حسابهاي پرداختني غيرتجاري و هزينه هاي تعلق گرفته و پرداخت نشده :
مانده نقل از سال قبل را با تراز و صورتهاي مالي مطابقت دهيد . گردش بدهكار حساب مزبور را با توجه مانده نقل از سال قبل بررسي نموده و اطمينان حاصل كنيد كه اقلامي غير از موارد مرتبط با سال قبل در حسابهاي مزبور ثبت نشده باشد .
۱- صورت ريز هزينه هاي تعلق گرفته و پرداخت نشده را اخذ و با دفاتر مطابقت نمائيد .
كا ۲- صورت مزبور را با اقلام مشابه سال قبل مقايسه نموده و تغييرات قابل ملاحظه را پي گيري كنيد .
كا ۳- در مورد هر يك از اقلام هزينه ، مطمئن شويد كه هزينه براي يكسال كامل در حسابها منظور شده است .
كا ۴- چنانچه هزينه هاي مزبور در سال بعد پرداخت نشده باشد مطمئن شويد كه مباني برآورد منطقي است . همچنين پرداختهاي سال مالي بعد را رسيدگي كنيد
كا ۵- هزينه هاي پرداخت شده سال مالي بعد را رسيدگي كنيد . چنانچه هزينه مربوط به سال مورد رسيدگي در سال بعد پرداخت شده و ذخيره اي براي آن در نظر گرفته نشده است ، موارد را يادداشت و اسناد اصلاحي را در كار برگ اسناد اصلاحي پيشنهادي ثبت كنيد .
حق بيمه و ماليات حقوق و دستمزد :
الف) جدولي را كه نشان دهندة اقلام فوق به تفكيك باشد تهيه يا اخذ نمائيد .
اش ب ) محاسبات ماليات و بيمه را با توجه به سيستمهاي حقوق و دستمزد و اظهار نامه هاي مربوط بررسي كنيد .
وت ج) تعدادي از پرداختهاي طي سال را با اظهار نامه هاي مربوط مطابقت نمايند .
وت د ) مانده هاي پايان سال را با اظهار نامه هاي ارسالي و پرداختهاي سال بعد مطابقت نمايند .
ﻫ ) تاخير در پرداخت هاي ماليات تكليفي و بيمه را بررسي نموده و كنترل نماييد كه جرائم مربوط به نحوصحيح در حسابها ثبت شده باشد .
ذخيره مزاياي پايان خدمت :
اش ۱- صورت ريز ذخيره مزاياي پايان خدمت را اخذ نموده و با توجه به روش شركت محاسبات مربوط را كنترل كنيد .
اش ۲- روش منظور نمودن ذخيره را با روش سال قبل مقايسه كنيد .
وت ۳- تعدادي از مبالغ پرداخت شده بابت مزاياي پايان خدمت را انتخاب و محاسبات آن را كنترل و رسيد دريافت كننده و تسويه حساب با وي را مشاهده كنيد .
ضمانت :
وت – چنانچه شركت محصول خود را براي مدت معيني ضمانت كرده است ، حساب ذخيره مربوط را بررسي كنيد و اگر ذخيره كافي نيست موضوع را در خلاصه نكات يادداشت كنيد .
سود سهام :
وت ۱- سود سهام پرداختني ثبت شده در حسابها را با صورتجلسات مجامع عمومي مطابقت دهيد .
اش ۲- رسيدگي كنيد كه سود سهام هر يك از سهامداران به نحو صحيح محاسبه ، ثبت و پرداخت شده است .
۳- مطمئن شويد كه سود سهام ظرف مدت ۸ ماه پس از تاريخ تصويب پرداخت شده باشد .

نوع ادعا شرح رسيدگي استاندارد حسابداري عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
شماره بند
ماليات بر ارزش افزوده پرداختني :
۱- گردش مبالغ بستانكار حساب مزبور را از لحاظ كامل بودن كنترل نمايد . مبالغ مزبور بايستي برابر ۳% فروش و ساير درآمدهاي مشمول باشد .
۲- درخصوص مبالغ منظور شده به بدهكار حساب مزبور ، بطور نمونه اي اطمينان حاصل كنيد اين مبالغ بابت موارد مشمول و به اشخاصي كه در نظام ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام
نموده اند ،پرداخت شده باشد .
۳- به منظور اطمينان از تعلق يا عدم تعلق جرايم مصرح در قانون ماليات بر ارزش افزوده :
الف ) رونوشت مدارك و تاريخ ثبت نام شركت در نظام ماليات بر ارزش افزوده را دريافت و كنترل نمائيد .
ب ) رونوشت اظهارنامه هاي ارسالي فصلي شركت را اخذ و تاريخ ارسال و مندرجات آن را كنترل نمائيد .
ج ) در خصوص رعايت ساير موارد مشمول جرايم (به شرح ماده ۲۲ قانون ) اطمينان حاصل كنيد .
د ) جرايم شامل : عدم ثبت نام موديان در مهلت مقرر معادل ۷۵% ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يا شناسائي حسب مورد ،عدم صدور صورتحساب معادل يك برابر ماليات متعلق ، عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر مابه التفاوت ماليات متعلق ، عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل ۲۵% ماليات متعلق ، عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسائي به بعد حسب مورد معادل ۵۰% ماليات متعلق و عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل ۲۵% ماليات متعلق ميباشد.تاخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در موعد مقرر، موجب تعلق جريمه اي به ميزان ۲% در ماه نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تاخير خواهد بود.
تعهدات سرمايه اي :
۱- صورت ريز تعهدات سرمايه اي را اخذ نمائيد .
اف ۲- با بررسي حسابهاي دارائي هاي در جريان ساخت و سفارشات سرمايه اي مطمئن شويد كه صورت اخذ شده حاوي كليه تعهدات سرمايه اي است .
اف ۳- قراردادهاي مربوط به ساخت و خريد دارائي هاي ثابت را مطالعه نموده و مطمئن شويد كه صورت مزبور نشان دهندة كليه تعهدات سرمايه اي است . ۱۱ ۸

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *