آزمون محتوا داراییهای نامشهود در حسابرسی

آزمون محتوا
آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود در حسابرسی
مهر ۸, ۱۳۹۶
آزمون محتوا ورسیدگی حسابها واسناد پرداختنی در حسابرسی
مهر ۸, ۱۳۹۶
قانون

قانون

آزمون محتوا داراییهای نامشهود در حسابرسی

هدف , حصول اطمينان از اينكه :
الف) دارائيهاي نامشهود در تاريخ ترازنامه تحت مالكيت شركت بوده است .
ب ) دارائيهاي نامشهود در تاريخ ترازنامه داراي منافع اقتصادي آتي بوده و بنحو صحيح ارزيابي شده و از بابت كاهش ارزش دائمي ذخيره لازم در حسابها منظور شده است .
ج ) دارائيهاي نامشهود به روشهاي سيستماتيك و معقول مستهلك شده است .
د ) دارائيهاي نامشهود به نحو صحيح در ترازنامه طبقه بندي و افشاء شده است .

برنامه ريزي:
بررسي احتمال خطر كم متوسط زياد عطف
خطر حسابرسي ۰
۰
۰

خطر ذاتي ۰
۰
۰

خطر كنترل ۰
۰
۰

خطر بررسي تحليلي ۰
۰
۰

خطر عدم كشف جزئيات آزمون محتوا ۰
۰
۰

مبلغ اشتباه قابل تحمل ميليون ريال
مبلغ اشتباه مورد انتظار ميليون ريال

ميزان شواهد مورد نياز ۰
۰
۰

بررسي امكان استفاده از ساير روشهاي حسابرسي :

تاكيد بر اثبات ادعا : وجود و تحقق ۰ كامل بودن ۰ ارزشيابي ۰ مالكيت و حقوق ۰ افشا و طبقه بندي ۰

توضيح در مورد ميزان رسيدگي و انتخاب نمونه :

ميزان رسيدگي جامعه ميزان رسيدگي درصد ريالي درصد تعدادي
ميليون ريال تعداد ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري

نتيجه گيري :
ميزان رسيدگي جامعه ميزان رسيدگي درصد ريالي درصد تعدادي
ميليون ريال تعداد ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري

اشتباهات كشف شده:
ميزان رسيدگي اشتباهات كشف شده اشتباه قابل تحمل
ميليون ريال
ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري
جمع

تصميم گيري :
قابل تحمل ۰ رسيدگي خاص ۰ افزايش نمونه ۰ گزارش حسابرسي ۰

خلاصه نكات رسيدگي:

تهيه كننده : ………………………………………………………………………….. بررسي كننده : …………………………………………………………………………..

تاريخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاريخ و امضاء : …………………………………………………………………………..

نوع ادعا شرح رسيدگي استاندارد حسابداري عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
شماره بند
تنظيم صورت خلاصه :
۱- صورت خلاصه دارائيهاي نامشهود در تاريخ ترازنامه را از واحد مورد رسيدگي اخذ نمائيد . صورت خلاصه مزبور بايد حاوي اطلاعات ذيل باشد :
الف ) مشخصات دارائي
ب )تاريخ ايجاد / خريد
پ ) بهاي تمام شده
ت ) مانده نقل از سال قبل
ث ) مبالغ هزينه شده در سال مورد رسيدگي
ج ) مانده در پايان سال
چ)روش انتقال به هزينه
۲- ضمن كنترل جمع صورت خلاصه فوق ، مانده اول سال را با گزارش حسابرسي سال قبل و مانده پايان سال را با آخرين تراز آزمايشي دريافتي تطبيق دهيد .
وت
مح ۳- در صورتيكه وجود و مالكيت دارائي نامشهود منوط به وجود دارائي ثابت ديگري مي باشد ( نظير سرقفلي ) ، دارائي ثابت مربوطه را مورد مشاهده عيني قرار داده و با بررسي مدارك ، قراردادها و ساير مستندات ، از تعلق آن به واحد مورد رسيدگي اطمينان حاصل نمائيد . ۱۷ ۸
وت
مح ۴ – در مورد دارائيهاي نامشهودي كه وجود و مالكيت آنها مستقل از دارائيهاي ثابت مي باشد ( نظير حق الاختراع ) ، قراردادهاي منعقده و ساير مدارك مربوط به انتقال مالكيت دارائي نامشهود مورد نظر به واحد مورد رسيدگي را بررسي كرده واز اعتبار و تعلق آن به واحد مورد رسيدگي در تاريخ ترازنامه اطمينان حاصل نمائيد . ۱۷ ۸
مح ۵- در صورتيكه مالكيت دارائي نامشهود براي مدت زمان مشخصي به واحد مورد رسيدگي تفويض گرديده است ( نظير حق الاختراع يا علائم تجارتي ) نسبت به اخذ تائيديه لازم از مالك اصلي دارائي ، اقدام نمائيد . ۱۷ ۴۰
۶- در مورد اقلام ايجاد / خريداري شده طي سال :
وت الف ) مجوز صادره از جانب مسئولان ذيصلاح را بررسي نمائيد .
اش ب ) پرداختهاي انجام شده را سندرسي نموده و از صحت اين قبيل پرداختها با توجه به بودجه سرمايه اي واحد مورد رسيدگي ( در صورت وجود ) ، اطمينان حاصل نمائيد .
اش ۷- چنانچه واحد مورد رسيدگي ، در سالهاي قبل مورد حسابرسي واقع نگرديده است ، رسيدگيهاي مندرج در بند هاي ۳و۴ فوق را در اقلام تشكيل دهنده مانده منقول ازسال قبل نيز انجام دهيد .
اش ۸- در مورد آن قسمت از بهاي تمام شده كه طي سال مورد رسيدگي به هزينه انتقال يافته ، مباني مورد عمل واحد مورد رسيدگي و تناسب آن با دوره قابل استفاده دارائيهاي مزبور و همچنين مصوبه هيئت مديره در اين خصوص را مورد بررسي قرار دهيد . ۱۷ ۴۵ تا ۴۷

نوع ادعا شرح رسيدگي استاندارد حسابداري عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
شماره بند
اش ۹- اطمينان حاصل كنيد كه جريان منافع اقتصادي آتي به درون شركت امكان پذير بوده و شركت توانائي و قصد استفاده از آن را دارد و همچنين به منابع فني ومالي كافي براي كسب منافع اقتصادي آتي دارائي دسترسي دارد . ۱۷ ۱۳ تا
۱۹
اش ۱۰- اطمينان حاصل كنيد كه بهاي تمام شده دارائيهاي نامشهود ايجاد شده توسط شركت شامل مواد مصرفي و خدمات بكار گرفته شده ، حقوق و دستمزد مربوط به كاركناني كه بطور مستقيم در ايجاد آن دخالت داشته اند و ساير مخارج مهم و سهمي مناسب و مربوط از سربار باشد. ( منظور نمودن هزينه بهره تسهيلات دريافتي در مورد دارائيهاي واجد شرايط مجاز است ) . ۱۷ ۲۸
اش ۱۱- اطمينان حاصل كنيد كه مخارج سربار اداري و عمومي و فروش در بهاي تمام شده دارائيهاي نامشهود ايجاد شده منظور نشده باشد . ۱۷ ۲۹
اش ۱۲- اطمينان حاصل كنيد كه در صورت كاهش دائمي در ارزش دارائيهاي نامشهود ذخيره كاهش ارزش تا مبلغ برآوردي بازيافتني كاهش يافته است . ( عوامل كاهش ارزش عبارتند از : بلااستفاده ماندن ، زيان دهي عمليات دارائي ، جريانهاي نقدي منفي و تغييرات قانوني و اقتصادي ) . ۱۷ ۵۳
اش ۱۳- بررسي كنيد كه در صورتيكه دارائي نامشهود بطور دائمي غير قابل استفاده است از ترازنامه حذف شده باشد . ۱۷ ۵۵
۱۴- در خصوص مخارج تحقيق و توسعه اطمينان حاصل كنيد كه :
اش الف ) پروژه موجود و تعريف شده باشد . ۷ ۱۳
اش ب ) ماحصل پروژه ازنظرفني و قابليت تداوم نهائي آن از نظر تجاري امكان پذير باشد . ۷ ۱۳
اش پ) در آمدهاي آتي مربوط بيش از مخارج انجام شده و مخارج بعدي باشد . ۷ ۱۳
اش ت ) جهت تكميل پروژه و تامين سرمايه در گردش منابع كافي در دسترس باشد . ۷ ۱۳
اش ث ) اطمينان حاصل كنيد كه در صورت عدم تحقق موارد فوق ، مخارج تحقيق و توسعه به حساب هزينه سال منظور شده باشد . ۷ ۱۸
اش ج ) مخارج تحقيق و توسعه بر مبنائي سيستماتيك و معقول مستهلك شده باشد: ۷ ۱۷
وت ۱۵- در مورد دارائيهاي نامشهود حذف و فروخته شده با مراجعه به مدارك و مكاتبات واحد مورد رسيدگي ، نحوه انجام تشريفات فروش و حذف دارائي را با توجه به آئين نامه ها و مقررات مربوط بررسي نموده و از رعايت كامل آنها مطمئن باشيد .
اش ۱۶- اطمينان حاصل كنيد كه نرخها و روشهاي استهلاك دارائيهاي نامشهودمعقول بوده و به تصويب هيات مديره رسيده باشد(دوره استهلاك دارائيهاي نامشهود نبايد از بيست سال تجاوز نمايد ) . ۱۷ ۳۸
– ساير بررسي ها :
در صورتيكه با توجه به اهداف رسيدگي ، رسيدگيهاي ديگري در مورد دارائيهاي نامشهود لازم بنظر ميرسد پس از تصويب مسئول كار در ذيل درج نموده و به اجرا در آوريد .آزمون محتوا داراییهای نامشهود در حسابرسی


ثبت آنلاین درخواست خدمات حسابداری

جهت درخواست هرگونه خدمات حسابداری و مالیاتی لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.